Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Územní plán Turnov

Územní plán Turnov vydalo zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 299/2014 ze dne 26.06.2014. Účinnosti nabyl 26.07.2014. Dále je platná Změna č. 1, Změna č. 2. a Změna č. 3.

Územní plán Turnov (2014) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - vydaný usnesením zastupitelstva č. 299/2014 ze dne 26.06.2014 s nabytím účinnosti 26.07.2014

Změna č. 1 Územního plánu Turnov (2017) - vydaná usnesením zastupitelstva č. 387/2017 ze dne 14.12.2017 s nabytím účinnosti 30.12.2017

Územní plán Turnov - úplné znění po vydání Změny č. 1 (2017)


Změna č. 2 Územního plánu Turnov (2020) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - vydaná usnesením zastupitelstva č. 41/2020 ze dne 27.02.2020 s nabytím účinnosti 24.04.2020

Územní plán Turnov - úplné znění po vydání Změny č. 1 a 2 (2020)Změna č. 3 Územního plánu Turnov (2021) - vydaná usnesením zastupitelstva č. 184/2021 ze dne 24.06.2021 s nabytím účinnosti 10.08.2021

Územní plán Turnov - AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ po vydání Změn č. 1, 2 a 3 (2021)Změna č. 5 Územního plánu Turnov (2022) - vydaná usnesením zastupitelstva č. 173/2022 ze dne 26.05.2022. Nabytí účinnosti změny se bude odvíjet od dopracování Úplného znění Územního plánu Turnov po vydání změny. To se předpokládá až po dokončení všech probíhajících změn: Změny č. 4 a Změny č. 6.

Územní studie

Zprávy o uplatňování Územního plánu Turnov


Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.


AKTUALITY

Doporučujeme sledovat úřední desku a program a usnesení zastupitelstva města. Žadatelé o změnu nejsou jednotlivě obesíláni. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách je vždy součástí dokumentace.

ZMĚNA č. 4 - probíhá pořizování běžným postupem - požadavky na změnu územního plánu shromážděné do doby zahájení pořizování změny. Součástí změny je posouzení vlivu na životní prostředí (dokumentace SEA).
ikona souboruZadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov schválilo zastupitelstvo města dne 24.09.2020 usnesením č. 252/2020. Následoval výběr zpracovatele, jeho odsouhlasení Radou města 26.11.2020 a zajištění smlouvy. Zpracovatelem změny je Ing. Eduard Žaluda, který zahájil práce na zpracování na jaře 2021 na základě předání elektronických podkladů.
Upozorňujeme, že zastavitelné plochy se vymezují koncepčně mj. s ohledem na potenciál žádoucího rozvoje území, míru využití zastavěného území a již vymezených zastavitelných ploch, hodnoty a limity území, zájmy hájené dotčenými orgány a rozhodnutí zastupitelstva. Ze žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití. Výsledek procesu pořizování změny nelze předjímat, požadavkům nemusí být vyhověno (účelem procesu je prověřování). Termín vydání změny nelze odhadovat - závisí na procesu projednávání. Pořizování změny územního plánu je zpravidla proces na několik let.
Návrh Změny č. 4 - dokumentace pro společné jednání (2022)
Připomínky bylo možné podat do 11.03.2022.
Následně proběhly dohody, vyhodnocení společného jednání, zajištění stanoviska z hlediska nadřazené dokumentace (doručeno 09.08.2022) a zajištění stanoviska k dokumentaci SEA (doručeno 26.08.2022). Poté pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhotovil pokyny k úpravě návrhu a předal je zpracovateli 30.09.2022. Na základě pokynů bylo nutné uzavřít se zpracovatelem dodatek ke smlouvě především z důvodu požadavků na úpravu nad rámec zadání, a zároveň i kvůli zajištění zpracování úplného znění na všechny vydané změny, tedy i 5. a 6., s čímž v době uzavření smlouvy o dílo nebylo počítáno. Upravený návrh změny pro veřejné projednání zpracovatel předal  11.04.2023.
Návrh Změny č. 4 - dokumentace pro veřejné projednání (2023)
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele proběhlo ve středu 24.05.2023 na Městském úřadu Turnov v zasedací místnosti č. 215. Námitky  a připomínky bylo možné uplatnit písemně do 7 dnů od veřejného projednání (tj. do 31.05.2023).
V současné době probíhá vyhodnocování veřejného projednání.ZMĚNA č. 6 - proběhlo pořízení zkráceným postupem - pouze areál Dioptra - změna výrobní a komerční plochy na plochu smíšeného bydlení. Zastupitelstvo uložilo Odboru rozvoje města všechny ostatní návrhy na změnu nadále průběžně evidovat jako podklad pro další změnu (týká se návrhů na změnu podaných od 05/2021)
Obsah změny č. 6 Územního plánu Turnov schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 9/2022 ze dne 27.01.2022. Zároveň usnesením č. 10/2022 schválilo pořízení změny zkráceným postupem a usnesením č. 11/2022 schválilo úhradu nákladů na pořízení změny navrhovatelem v plné výši před vydáním změny.
Zpracovatelem změny je SAUL s.r.o. Liberec.
Požadavek na posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) nebyl uplatněn.
Veřejné projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu Turnov se konalo v pondělí 10. října 2022.
Návrh Změny č. 6 Územního plánu Turnov - dokumentace pro veřejné projednání (06/2022)
Námitky a připomínky bylo možné podávat do 17. října 2022. Následně proběhlo vyhodnocení veřejného projednání, zajištění stanoviska z hlediska nadřazených dokumentací a dne 28.11.2022 pořizovatel předal zpracovateli pokyny a podklady k úpravě návrhu. Dne 06.12.2022 zpracovatel předal pořizovateli změnu k vydání.
Změna č. 6 Územního plánu Turnov  - dokumentace k vydání (12/2022) - předpokládá se předložení zastupitelstvu 03/2023
Během ledna 2023 byla zajištěna úhrada nákladů navrhovatelem tak, aby Změna č. 6 byla zastupitelstvu města Turnov předložena k vydání až po proplacení - v souladu s usnesením č. 11/2022. Zároveň je vydání změny koordinováno se smlouvou o spolupráci mezi Městem Turnov a investorem (Dioptrou Turnov s.r.o.). Vydání Změny č. 6 se předpokládalo na zasedání zastupitelstva v březenu 2023, další termín bude vybrán ve spolupráci s určeným zastupitelem.

Návrhy na změnu územního plánu podané od 04/2021 se zatím průběžně evidují a shromažďují jako podklad pro některou další změnu územního plánu. O zahájení pořizování změny rozhoduje zastupitelstvo. Výsledky nelze předjímat.
Vytvořeno 8.6.2012 17:20:06 - aktualizováno 13.4.2023 11:12:52 | přečteno 24781x | radka.lanska
load