Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Územní plán Turnov

Územní plán Turnov vydalo zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 299/2014 ze dne 26.06.2014. Účinnosti nabyl 26.07.2014. Dále je platná Změna č. 1, Změna č. 2. a Změna č. 3.

Územní plán Turnov (2014) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - vydaný usnesením zastupitelstva č. 299/2014 ze dne 26.06.2014 s nabytím účinnosti 26.07.2014

Změna č. 1 Územního plánu Turnov (2017) - vydaná usnesením zastupitelstva č. 387/2017 ze dne 14.12.2017 s nabytím účinnosti 30.12.2017

Územní plán Turnov - úplné znění po vydání Změny č. 1 (2017)


Změna č. 2 Územního plánu Turnov (2020) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - vydaná usnesením zastupitelstva č. 41/2020 ze dne 27.02.2020 s nabytím účinnosti 24.04.2020

Územní plán Turnov - úplné znění po vydání Změny č. 1 a 2 (2020)Změna č. 3 Územního plánu Turnov (2021) - vydaná usnesením zastupitelstva č. 184/2021 ze dne 24.06.2021 s nabytím účinnosti 10.08.2021

Územní plán Turnov - AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ po vydání Změn č. 1, 2 a 3 (2021)Územní studie

Zprávy o uplatňování Územního plánu Turnov


Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.


AKTUALITY

Doporučujeme sledovat úřední desku a program a usnesení zastupitelstva města. Žadatelé o změnu nejsou jednotlivě obesíláni. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách je vždy součástí dokumentace.

ZMĚNA č. 4 - běžný postup - požadavky na změnu územního plánu shromážděné do doby zaházení pořizování změny. Součástí změny bude dokumentace SEA (posouzení vlivu na životní prostředí).
ikona souboruZadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov schválilo zastupitelstvo města dne 24.09.2020 usnesením č. 252/2020. Následoval výběr zpracovatele, jeho odsouhlasení Radou města 26.11.2020 a zajištění smlouvy. Zpracovatelem změny je Ing. Eduard Žaluda, který zahájil práce na zpracování na jaře 2021 na základě předání elektronických podkladů.
V současné době se zpracovává návrh Změny č. 4 a dokumentace SEA pro společné jednání. Společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce i zde, a to s dostatečným předstihem, nejdříve koncem roku 2021. Následovat budou další fáze pořizování změny běžným postupem dle legislativy.
Upozorňujeme, že zastavitelné plochy se vymezují koncepčně mj. s ohledem na potenciál žádoucího rozvoje území, míru využití zastavěného území a již vymezených zastavitelných ploch, hodnoty a limity území, zájmy hájené dotčenými orgány a rozhodnutí zastupitelstva. Ze žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití. Výsledek procesu pořizování změny nelze předjímat, požadavkům nemusí být vyhověno (účelem procesu je prověřování). Termín vydání změny nelze odhadovat - závisí na procesu projednávání. Pořizování změny územního plánu je zpravidla proces na několik let.

ZMĚNA č. 5 - zkrácený postup - formální úpravy, především uvedení Územního plánu Turnov do souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, kterou vydalo zastupitelstvo Libereckého kraje 30.03.2021 a nabyla účinnosti 27.04.2021.
ikona souboruObsah Změny č. 5 Územního plánu Turnov schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 141/2021 ze dne 27.5.2021, pořízení změny zkráceným postupem schválilo usnesením č. 142/2021 ze dne 27.5.2021. Zpracovatelem změny je SAUL s.r.o. Liberec.
Požadavek na dokumentaci SEA (posouzení vlivu na životní prostředí) nebyl uplatněn. V současné době probíhá zpracování návrhu změny pro veřejné projednání. Termín veřejného projednání bude oznámen veřejnou vyhláškou na úřední desce. Následovat budou další fáze pořizování změny zkráceným postupem dle legislativy.

Vytvořeno 8.6.2012 17:20:06 - aktualizováno 10.8.2021 10:20:07 | přečteno 18660x | radka.lanska