Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Územní plán Turnov

Územní plán Turnov vydalo zastupitelstvo města Turnov usnesením č. 299/2014 ze dne 26.06.2014. Účinnosti nabyl 26.07.2014. Dále je platná Změna č. 1, Změna č. 2. a Změna č. 3.

Územní plán Turnov (2014) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - vydaný usnesením zastupitelstva č. 299/2014 ze dne 26.06.2014 s nabytím účinnosti 26.07.2014

Změna č. 1 Územního plánu Turnov (2017) - vydaná usnesením zastupitelstva č. 387/2017 ze dne 14.12.2017 s nabytím účinnosti 30.12.2017

Územní plán Turnov - úplné znění po vydání Změny č. 1 (2017)


Změna č. 2 Územního plánu Turnov (2020) včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - vydaná usnesením zastupitelstva č. 41/2020 ze dne 27.02.2020 s nabytím účinnosti 24.04.2020

Územní plán Turnov - úplné znění po vydání Změny č. 1 a 2 (2020)Změna č. 3 Územního plánu Turnov (2021) - vydaná usnesením zastupitelstva č. 184/2021 ze dne 24.06.2021 s nabytím účinnosti 10.08.2021

Územní plán Turnov - AKTUÁLNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ po vydání Změn č. 1, 2 a 3 (2021)Územní studie

Zprávy o uplatňování Územního plánu Turnov


Pro území ORP Turnov je veřejně přístupný geoportál - GIS
Zveřejněny jsou hlavní výkresy územních plánů vč. základních regulativů, hlavní výkresy územních studií, územně analytické podklady a další informace o území. Pro optimální chod aplikace doporučujeme používat prohlížeč Firefox. Geoportál města Turnov má pouze informativní charakter.


AKTUALITY

Doporučujeme sledovat úřední desku a program a usnesení zastupitelstva města. Žadatelé o změnu nejsou jednotlivě obesíláni. Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách je vždy součástí dokumentace.

ZMĚNA č. 4 - běžný postup - požadavky na změnu územního plánu shromážděné do doby zahájení pořizování změny. Součástí změny bude posouzení vlivu na životní prostředí (dokumentace SEA).
ikona souboruZadání Změny č. 4 Územního plánu Turnov schválilo zastupitelstvo města dne 24.09.2020 usnesením č. 252/2020. Následoval výběr zpracovatele, jeho odsouhlasení Radou města 26.11.2020 a zajištění smlouvy. Zpracovatelem změny je Ing. Eduard Žaluda, který zahájil práce na zpracování na jaře 2021 na základě předání elektronických podkladů.
V současné době zpracovatel připravuje návrh Změny č. 4 a dokumentaci SEA pro společné jednání. Společné jednání bude oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce i zde, a to s dostatečným předstihem, nejdříve koncem roku 2021/začátkem roku 2022. Následovat budou další fáze pořizování změny běžným postupem dle legislativy.
Upozorňujeme, že zastavitelné plochy se vymezují koncepčně mj. s ohledem na potenciál žádoucího rozvoje území, míru využití zastavěného území a již vymezených zastavitelných ploch, hodnoty a limity území, zájmy hájené dotčenými orgány a rozhodnutí zastupitelstva. Ze žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití. Výsledek procesu pořizování změny nelze předjímat, požadavkům nemusí být vyhověno (účelem procesu je prověřování). Termín vydání změny nelze odhadovat - závisí na procesu projednávání. Pořizování změny územního plánu je zpravidla proces na několik let.

ZMĚNA č. 5 - zkrácený postup - formální úpravy, především uvedení Územního plánu Turnov do souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, kterou vydalo zastupitelstvo Libereckého kraje 30.03.2021 a nabyla účinnosti 27.04.2021.
ikona souboruObsah Změny č. 5 Územního plánu Turnov schválilo Zastupitelstvo města usnesením č. 141/2021 ze dne 27.5.2021, pořízení změny zkráceným postupem schválilo usnesením č. 142/2021 ze dne 27.5.2021. Zpracovatelem změny je SAUL s.r.o. Liberec.
Požadavek na posouzení vlivu na životní prostředí (SEA) nebyl uplatněn.
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ návrhu Změny č. 5 se bude konat v pondělí 7. února 2022 od 16:00 hodin na Městském úřadu Turnov.
ikona souboruveřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání
návrh Změny č. 5 - dokumentace pro veřejné projednání (2021)
Připomínky a námitky je možné podávat písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Turnov, Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IDDS: wehbxe9,
a to do 7 dnů od veřejného projednání (tzn. do pondělí 14. února 2022). K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

Vytvořeno 8.6.2012 17:20:06 - aktualizováno 17.12.2021 9:26:00 | přečteno 19010x | radka.lanska
load