Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Územní plány, rozvoj a strategie

Územní plán Turnov

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistické koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.

Územní studie Turnov

Územní studie obecně vycházejí z územního plánu a doplňují podmínky využití území o podrobnější prvky.

Dopravní a rozvojové studie

Strategický plán města

Kvalitní strategické plánování představuje jeden ze základních pilířů dlouhodobé prosperity. Primárním výstupem strategického plánování jsou tzv. strategické dokumenty, které obsahují základní orientaci rozvoje území a strategii rozvoje v jednotlivých oblastech včetně konkrétních postupů. Je velkou výhodou mít strategický plán rozvoje, který podchytí všechny možné projektové oblasti v rámci jednoho dokumentu a který se stane východiskem pro čerpání fondů EU a pro rozvoj území.

Strategický plán ORP Turnov

Územní studie krajiny ORP Turnov

Územní studie krajiny je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona. Je jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Dále se využívá pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Turnov.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle § 26 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. Obsahují zejména informace o hodnotách, limitech, záměrech v území, vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení. ÚAP slouží nejen jako zdroj při plánování rozvoje území, vč. příprav územního plánu a dalších dokumentací, ale jedná se o cenné informace i pro širokou veřejnost (technická infrastruktura, doprava, ochrana přírody, krajinný ráz, lesy a zemědělský půdní fond, horninové prostředí a geologie, vodní hospodářství a vodní režim, hygiena prostředí, památky a cenná území, plochy s různým využitím, osy koridorů ze Zásad územního rozvoje - ZÚR). ÚAP jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008). Zpracovány jsou pro celé správní území ORP Turnov.

Územní plánování obcí

Turnov je obec s rozšířenou působností (ORP), která na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vykonává v přenesené působnosti územně plánovací činnost pro své území a na základě žádosti i pro obce ve svém správním obvodu.

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje územní plány a jejich změny a podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) stavebního zákona pořizuje vymezení zastavěného území pro obce ve svém správním obvodu.

Obce ve správním obvodu Turnova: Čtveřín, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov

GIS

Geografický informační systém lze využít pro nahlížení do mapové aplikace Geoportál města Turnov pro celé území ORP Turnov. Na Geoportálu jsou dostupné územní plány ve formě jednotlivých vrstev, územně analytické podklady, správní rozdělení, katastr nemovitosti, současné i historické letecké snímky, základní mapy, pasporty komunikací, veřejného osvětlení a zeleně. Veškeré informace mají pouze informativní charakter, nejsou závazné.

load