Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nositelé titulu Čestný občan Města Turnova

Nositelé titulu Čestný občan Města Turnova (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení).

ikona souboruPravidla pro udělování čestného občanství města

13. 11. 1911 – uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity, který zastupoval Turnov na sněmu království Českého a zasloužil se o zřízení střední školy v Turnově.

11. 5. 1916 - čestné měšťanství uděleno továrníku Josefu Boháčkovi za práce na poli průmyslu a hospodářství, čestné měšťanství uděleno také císařskému radovi - Františku Šlechtovi za práce na poli průmyslu.

9. 8. 1918 - jmenován čestným měšťanem spisovatel Alois Jirásek.

19. 12. 1918 - jmenován čestným měšťanem prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

28. 10. 1919 - přiznáno čestné občanství dr. Edvardu Benešovi, ministru zahraničních záležitostí (na základě oběžníku Zemského úřadu v Praze ze dne 21. září 1939, podle něhož měly být odstraněny jakékoliv památky na dr. Edvarda Beneše a jeho choť Hanu Benešovou, bylo usnesení ze dne 28. 10. 1919 zrušeno městským zastupitelstvem v Turnově 21. prosince 1939, obnoveno bylo 17. května 1945).

29. 3. 1920 - čestnými občany jmenováni univerzitní profesoři Josef Šimák a Josef Pekař.

12. 4. 1938 - čestným občanem jmenován člen zemského výboru, továrník František Smejkal z Poličky, který se zasloužil o výstavbu nemocnice.

10. 5. 1938 - čestným občanem jmenován PhDr. Milan Hodža, ministerský předseda.

24. 5. 1945 - čestným občanem jmenován prof. Zdeněk Nejedlý, mj. za svoji příchylnost k Turnovu a Českému ráji, za neochvějnou víru ve vítězství, za jeho veliká díla o Smetanovi, Masarykovi a Leninovi. (Turnov byl prvním českým městem, kde Zdeňku Nejedlému bylo přiznáno čestné občanství. Později je obdržel i v rodné Litomyšli.)

13. 12. 1945 - čestné občanství uděleno armádnímu generálu Aloisi Liškovi, veliteli Vysoké školy vojenské, rodáku ze Záborčí u Turnova, za zásluhy o vybudování zahraniční armády československé v Anglii. Plenární zasedání 11. července 1949 čestné občanství odňalo. 28. října 2004 mu bylo čestné občanství opět navráceno.

1945 - čestné členství Daliměřic bylo uděleno veliteli ruských partyzánů Feodoru Kotovovi.

20. 11. 1946 - čestné občanství města uděleno ak. mal. Karlu Vikovi.

20. 11. 1946 - čestnými občany města Turnova jmenováni předseda vlády Klement Gottwald a jeho náměstci dr. Petr Zenkl, dr. Msgre. Jan Šrámek, Zdeněk Fierlinger a předseda Ústavodárného Národního shromáždění Josef David.
(9. dubna 1948 bylo zrušeno usnesení z listopadu 1946, jímž bylo uděleno čestné občanství města Turnova Msgre. Dr. Janu Šrámkovi za pokus o útěk do ciziny)
(Na programu jednání plenárního zasedání 11. července 1949 byl návrh, aby čestné občanství města Turnova bylo odňato bývalému předsedovi NS, poslanci Josefu Davidovi a div. generálu Aloisi Liškovi. Na základě zprávy ministerstva vnitra, a sice, že není pravda, že Josef David opustil území republiky, ale že žije v soukromí, bylo čestné občanství odňato toliko div. generálu Aloisi Liškovi, který opustil vlast a vstoupil do služeb cizího státu.)
(Dne 26. října 2016 zastupitelstvo města odsouhlasilo vyškrtnutí Klementa Gottwalda ze seznamu čestných občanů města neboť byl přímo zodpovědný za smrt mnoha desítek svých odpůrců i nevinných lidí v padesátých letech 20. století.)

24. 5. 1948 - čestnými občany města Turnova jmenováni ministr národní obrany armádní generál Ludvík Svoboda a náčelník generálního štábu armádní generál Bohumil Boček.

8. 5. 1965 - čestnými občany města jmenováni partyzáni Andrejev a Krutějev.

26. 9. 1970 - čestnými občany Turnova jmenováni kapitán donských kozáků, odbojový pracovník a partyzán na Turnovsku Karpovič Ivan Pikalov a jeho syn generálporučík Vladimír Karpovič Pikalov.

20. 1. 1983 - čestným občanem jmenován Alexandr Lukič Cjura, který po celou dobu deseti let obětavě pomáhal při plnění volebního programu NF, pomáhal při zabezpečování řady kulturních i politických akcí a utužoval přátelství mezi našimi občany a občany SSSR.
(Dne 26. října 2016 zastupitelstvo města odsouhlasilo vyškrtnutí Alexandra Lukiče Cjura ze seznamu čestných občanů města, protože se podílel na okupaci Turnova sovětskou posádkou.)

Od roku 2002 se uděluje Čestné občanství podle nových pravidel schválených ZM 25. 10. 2001, v platném znění z 27. 1. 2005

28. října 2002 bylo podle nových pravidel uděleno čestné občanství Turnova Bohuslavu Janu Horáčkovi in memoriam.

28. října 2003 bylo čestné občanství uděleno Sergěji Solovjevovi a Václavu Šolcovi.

28. října 2004 bylo čestné občanství uděleno prof. Jaromíru Horáčkovi a navráceno bylo armádnímu generálu Aloisi Liškovi.

28. října 2007 bylo uděleno čestné občanství manželům Jaroslavě a Janu Solovjevovým. Oba výtvarní umělci ovlivnili výrazným způsobem kulturní dění města, v němž žijí a pracují. Obětavě a nezištně spolupracují s řadou institucí, podporují kulturní život ve městě a propagují Turnov nejen v České republice, ale i v zahraničí.

28. října 2009 bylo čestné občanství uděleno dvěma osobnostem.

  • Profesoru Janu Patočkovi, in memoriam, k 20. výročí znovunabytí demokratické svobody, za niž bojoval. Český filozof a demokrat, turnovský rodák, byl výraznou osobností Charty 77.
  • Jiřímu Zajícovi za dlouholetou a nezištnou práci pro turnovskou kulturu. Po desetiletí významně a aktivně přispívá k udržení i prohloubení kulturních tradic města, především v oblasti hudebního života (17 let byl předsedou Pěveckého sboru Antonín Dvořák), v neposlední řadě se zasloužil o zachování Dvořákova odkazu v našem kraji a festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

14. října 2010 bylo čestné občanství uděleno dvěma osobnostem.

  • Prof. Ing. Miroslavu Škaloudovi, DrSc., DR.h.c., turnovskému rodákovi, světově proslulému vědci v oblasti stavebních konstrukcí. Je předsedou komise pro autorizační zkoušky České komory inženýrů a techniků, zakládajícím členem Rady a předsedou nominačního výboru Inženýrské akademie České republiky. Kromě ČVUT a VUT Brno působil na 23 zahraničních univerzitách. Výsledky své vědecké práce shrnul do 8 monografií, z nichž 4 vyšly v zahraničí. Prof. Miroslav Škaloud vždy spolupracoval s praxí, kdy se podílel na rozvoji moderních stavebních konstrukcí (a.s. METROSTAV, Berlín, Drážďany).
  • RNDr. Ivanu Šolcovi. Doktor Šolc je výraznou osobností především v odborných kruzích v oblasti matematiky a fyziky, je astronomem i filozofem, autorem mnoha vědeckých i populárně naučných publikací, k 725. výročí města Turnova vyšla kniha Vzpomínky. Zasloužil se o realizaci objektu hvězdárny v Turnově na Výšince.

28. října 2013 bylo čestné občanství uděleno panu Josefu Kunetkovi, mnoholetému turnovskému občanskému aktivistovi. Po sametové revoluci byl do roku 1993 místostarostou a členem rady města, v letech 1998 – 2010 zastupitelem. Významný je jeho podíl na odsunu posádky Sovětské armády z města v roce 1990, známá je jeho angažovanost v restituční kauze šlechtického rodu Walderode, v záležitosti trasování R35 Českým rájem a vedení odlehčovací komunikace Turnovem. Josef Kunetka se podílel na zakládání osadních výborů, organizování petic a diskusních fór na nejrůznější témata.

28. října 2014 se nositelem čestného občanství stal akademický malíř pan Václav Žatečka. Učil výtvarnou výchovu na Lidové škole umění v Turnově a Lomnici nad Popelkou. Byl také dlouholetým pedagogem Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Později v letech 1990 – 2001 ředitelem této školy. Prosadil zde nový obor – umělecké odlévání kovů, zasadil se o rekonstrukci historické budovy školy a také se podílel na organizační a obsahové přípravě Vyšší odborné školy – restaurování kovů. Pan Václav Žatečka je také letitým členem pěveckého sboru Musica Fortuna, dále předsedou organizace výtvarných umělců Turnovské dílo a členem památkové komise Rady města.

26. října 2016 se nositelem čestného občanství stal Simon van der Kooij. Byla to v Turnově v září 1991 velká sláva, když tehdejší starosta Václav Šolc a jeho protějšek Yvonne Verstoep podepisovali deklaraci přátelství Turnova a holandského Reeuwijku. V té době se naše země vracela do Evropy a holandská zkušenost byla k nezaplacení. Začalo se s intenzivními výměnami dětí ze základních škol, ale i sportovců, umělců, pracovníků radnice, spolků, vedení města. Turnovští přijížděli domů velmi spokojeni, protože se v Reeuwijku setkali opravdu s otevřenou, přátelskou náručí. A totéž je potom pozitivně nutilo udělat i doma. Stačí se jen zeptat těch, kdo to v 90. letech a na počátku nového tisíciletí osobně zažili... Z holandské strany se o rozvoj přátelství obou měst zasloužilo poměrně dost lidí, jeden je ale doslova nepřehlédnutelný. A to nejen svoji výškou. Vstřícnost, otevřenost, přátelská náruč, připravenost vždy pomoci. To je Simon van der Kooij.

28. října 2017 se nositelem čestného občanství města stal Lars – Olof Franzen. Nominaci na cenu čestného občanství navrhla místostarostka Jana Svobodová na návrh Mgr. Václava Zakouřila za dlouhodobou a vytrvalou spolupráci mezi partnerskými městy Turnovem a Alvestou ve Švédsku. Pan Lars – Olof Franzen navštívil Turnov v roce 1973 společně s klubem orientačního běhu a od té doby sem jezdí pravidelně. Partnerská smlouva mezi městy byla podepsána díky jeho aktivnímu přístupu v roce 2006. Pan Franzen organizuje již 30 let turistické a sportovní zájezdy do Turnova. 

28. října 2018  se čestným občanem města Turnova se stal Mgr. Dalibor Sehnoutka. Nominace je výrazem hluboké úcty k člověku, který patří mezi osobnosti města Turnova, které se dokázaly vzepřít totalitní moci a neustoupit od svých názorů a mravních zásad. Na základě svého smýšlení se v roce 1968 angažoval v Klubu angažovaných nestraníků KAN a snažil se prosazovat zásady skutečné demokracie. V Turnově byl KAN založen mezi prvními v zemi. Po vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 nesouhlasil pan Sehnoutka s invazí sovětských vojáků. Pro své postoje a jako členu KANU mu byla zakázána činnost ve školství, kultuře a veřejné činnosti. Nesměl pracovat a být zaměstnán v oblasti okresu Semily.

28. října 2021 bylo čestné občanství uděleno dvěma osobnostem:

  • PhDr. Haně Maierové - in memoriam, dlouholeté zastupitelce, radní, místostarostce, první starostce města Turnova v jeho historii, krajské zastupitelce, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje - za její dlouholetou práci a úsilí směřující k rozkvětu našeho města. Jako historička a archivářka Muzea Českého ráje začala od roku 1994 působit v radě města, v roce 1999 byla zvolena místostarostkou a v roce 2006 starostkou Turnova. V roce 2012 byla zvolena do Zastupitelstva Libereckého kraje a stala se náměstkyní hejtmana pro resort cestovního ruchu, památkové péče a kultury. V Turnově se podílela na důležitých projektech (Čistá Jizera, výstavba dopravního terminálu u nádraží, zahájení úprav turnovských sídlišť, rekonstrukce Valdštejna, obnova synagogy a mnoho dalších). Působení ve vedení Libereckého kraje ukončila v roce 2016 získáním evropské dotace na výstavbu horolezecké expozice v Turnově a na modernizaci Severočeského muzea v Liberci. Nadále pak působila jako aktivní zastupitelka a radní města Turnov.
  • Františku Zikudovi je uděleno jako uznání práce na poli samosprávy, práci v oblasti sportovní spolkové činnosti a příkladné podpory spolkové činnosti a veřejně prospěšných projektů v našem městě ze strany soukromé turnovské firmy ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o. František Zikuda je odborníkem v oboru vodohospodářských staveb. S firmou, kterou založil, se setkávají občané nejen v Turnově, ale i v širokém regionu od Krkonoš až po Mladoboleslavsko při rekonstrukcích a výstavbě vodovodů i kanalizací. Aktivně se věnuje sportovní činnosti, díky jeho  obětavosti se drží Šachový oddíl Zikuda na celostátní špičce. Finančně podporuje mnoho dalších sportovních i jiných aktivit pořádaných v Turnově a blízkém okolí.
28. října 2022 bylo čestné občanství uděleno Evě Kordové jako uznání více jak dvacetileté práce na poli samosprávy města, za práci v oblasti výchovy ke čtenářství, nositelce tradice dětské akce Noc s Andersenem, neúnavné bojovnici za novou knihovnu, a za její mimořádné osobní aktivity v kultuře.

Vytvořeno 8.6.2012 17:30:27 - aktualizováno 1.12.2017 10:22:51 | přečteno 5775x | Richard Mochal
load