Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nositelé Ceny obce

Od roku 2002 je Cena obce udělována každoročně u příležitosti státního svátku 28. října, a to podle pravidel schválených ZM 25.10. 2001 v platném znění z 27.1.2005.

ikona souboruPravidla pro udělování ceny obce

V roce 2002 byla Cena obce udělena paní PhDr. Vladimíře Jakouběové za osobní úsilí při vedení Okresního muzea Českého ráje v Turnově a při podpoře dalších občanských aktivit. Za realizaci akcí nad rámec svých povinností, vědeckou činnost při archeologickém průzkumu Maškových zahrad, pomoc při zvyšování úrovně cestovního ruchu v regionu a prezentaci Turnova V České republice i v zahraničí.

V roce 2003 byla Cena obce udělena panu Pavlu Charouskovi za novinářskou, publicistickou činnost a jeho osobní vlastnosti, nastavená měřítka životních hodnot a hloubku získaných životních zkušeností.

V roce 2004 byla Cena obce udělena panu Ladislavu Kouckému, dlouholetému kastelánovi na hradě Valdštejn, za osobní nasazení a pracovní zaujetí, kterým se zasloužil o zvelebení a záchranu hradu Valdštejna v dnešní podobě. Dále za umístění stálé muzejní expozice a pořádání kulturních akcí, které přivádějí na hrad ročně tisíce návštěvníků.

V roce 2005 byly uděleny tři ceny obce, a to osobnostem působícím v různých sférách života města:

 • Podnikateli, sportovci a znalci historie obou světových válek se vztahem k našemu regionu panu Janu Staňkovi za pořízení pamětní desky československým letcům z našeho regionu. Desku pořídil na vlastní náklady s vyvinutím maximální osobní iniciativy při shánění materiálů a historických dat.
 • Pánům Ing. Pavlu Valčíkovi a Ing. Josefu Beranovi společně za realizaci záměru výstavby firmy Grupo Antolin v Turnově, která je největším investičním počinem v oblasti průmyslu v novodobé historii města a přináší na Turnovsko několik set pracovních míst.
 • Panu Ing. Milanu Šonskému, jednateli výzkumně-vývojového a výrobního sdružení COMPAS, za rozhodující přínos celosvětové propagaci Turnova, potažmo České republiky, ve špičkových vědeckých kruzích v oblasti fyziky, konkrétně projekty v oblasti astrofyziky (Namibie), fyziky elementárních částic (Geneva, Moskva), laserového výzkumu ve Franci...

V roce 2006 byla Cena obce udělena společně představitelům AC SYNER Turnov pánům Františku Svobodovi, Pavlu Šilhánovi a Mgr. Filipu Stárkovi za celoživotní postoje a jednání ve prospěch turnovského sportu s ohledem na dokončení sportovní haly a atletického stadionu ve Skálově ulici v Turnově v daném roce.

V roce 2007 byla ceno obce udělena dvěma osobnostem:

 • zakladateli a dirigentu pěveckého sboru Musica Fortuna panu Vítězslavu Čapkovi, za mimořádné odborné a manažerské schopnosti, které zajistily, že se sbor stal důstojným reprezentantem města u nás i v zahraničí. Festival pěveckých sborů k 20. výročí PS Musica Fortuna v červenci 2007 je toho důkazem.
 • Mgr. Bohuslavu Lédlovi ze výraznou uměleckou činost v Turnově a okolí., nadstandardní práci ředitele ZUŠ a organizaci četných samostatných projektů (Koncerty ve škole, mezinárodní Interpretační dílny při festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, nově přibyla mezinárodní smyčcová dílna ve spolupráci s Hudebním institutem ve finské Kotce...).

V roce 2008 byla cena obce udělena zakladatelům 1. Turnovské chráněné dílny za založení občanského sdružení mimořádné prospěšnosti. Chráněná dílna je zařízením pro pomoc zdravotně postiženým ve společnosti, cíleně rozvíjí možnosti pro pracovní a sociální uplatnění handicapovaných, obhajuje práva a zájmy těchto občanů na území Turnova a spádových obcí.

V roce 2010 byla cena obce udělena RNDr. Zdeňku Mrkáčkovi za přínos v propagaci Českého ráje v mnoha oblastech. Zoolog, fotograf, spisovatel a znalec přírody Českého ráje, člen Pěveckého sboru Antonín Dvořák je spolutvůrcem občanského a kulturního života města. Je autorem 26 samostatných fotografických výstav, tří knižních publikací a spoluautorem dalších 8 populárně naučných knih.

V roce 2011 byla cena obce udělena panu Jiřímu Urbanovi, turnovskému výtvarníkovi, významnému návrháři a tvůrci v oblasti moderního šperku, za významný přínos tradici místního šperkařství a proslavení města Turnova doma i v zahraničí. Jiří Urban je znám jako tvůrce prestižních šperků pro významné zahraniční osobnosti, například britskou královnu Alžbětu II a papeže Jana Pavla II. Je autorem kopií korunovačních klenotů, královských i císařských korun. Na podzim roku 2010 ukončil čtrnáct měsíců trvající práci na kopii císařské koruny Svaté říše římské. Před touto prací již vytvořil kopii svatováclavské koruny. Obě díla byla krátce vystavena také v Turnově.

V roce 2012 byly uděleny dvě ceny obce. 

 • Paní Evě Kordové za její výrazné dramaturgické a výchovné aktivity v oblasti literární výchovy, práce s knihou, výchovy ke čtenářství, práce se seniory a moderování pořadů a kulturních a společenských akcí. Eva Kordová je jednou z nejvýraznějších osobností turnovské kulturní scény. Už přes 40 let je pracovnicí Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. Výčet jejích aktivit je velmi široký a zasahuje spektrum od nejmenších, předškolních dětí až po dospělé a seniory.
 • Panu Petru Gruberovi, in memoriam za jeho aktivní účast v občanském životě Turnova. Byl kazatelem jednoty bratrské v Turnově.  Jako ředitel občanského sdružení Nová naděje se podílel na celé řadě projektů ke zlepšení kvality života dětí, mládeže a rodin ve městě. Byl jedním z organizátorů humanitární akce Service Project 2088 – 2010, v rámci níž přijely do Turnova desítky amerických studentů a pomáhaly na místních školách. Z dětského dne Bouda na ulici se mu podařilo učinit významnou akci, na níž se mohou prezentovat všechny místní organizace zabývající se prací s dětmi, mládeží a rodinami. Ve všech svých činnostech pokračoval Petr Gruber i poté, co v roce 2009 vážně onemocněl.
V roce 2013 cena obce udělena nebyla.

V roce 2014 byla cena obce udělena hned dvěma významným lidem – paní Marcele Machotkové, operní pěvkyni a šperkaři a designérovi panu Jiřímu Beldovi.
 • Turnovská rodačka Marcela Machotková na Pražské konzervatoři vystudovala klavír a zpěv. Svoji divadelní kariéru započala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci a také v Plzni. Od roku 1966 působila jako sólistka opery Národního divadla. Její životní rolí byla role Mařenky z Prodané nevěsty. Tuto roli zpívala jak v Národním divadle, tak i v cizině – ve Vídni, Haagu, Amsterodamu i Budapešti. Hostovala také ve Velké Británii i Finsku. Mezi její další významné role patřila Vendulka (Hubička), Julie (Jakobín), Kněžna (Čert a Káča) a mnohé další.
 • Šperkař a pokračovatel šperkařské tradice Jiří Belda je absolventem a pozdějším učitelem na Střední umělecko průmyslové škole v Turnově. Turnovský rodák, narozený v roce 1932 se zapsal do paměti například jako autor kopie korunovačních klenot, trofeje Zlatá přilba ČR, ocenění Fotbalista roku ČR či trofeje pro Ocenění filmů z Karlovarského filmového festivalu. Doposud pečuje i o originály Svatováclavské koruny, královského žezla a královského jablka
V roce 2015 byla cena obce udělena dvěma osobnostem ak. malířce Evě Mastníkové a malíři a hudebníkovi Ing. MgA. Pavlu Holasovi, in memoriam.
 • Akademická malířka Eva Mastníková - v oblasti výtvarného umění, knižní výtvarné tvorby a ilustrace dokázala nejen významně pozvednout tuto oblast tvorby zvláště směrem k dětskému čtenáři a naše město Turnov vešlo jejím jménem do povědomí nejen odborné veřejnosti na celostátní úrovni. Za svou především ilustrátorskou činnost získala řadu ocenění jako např. Zlatá stuha a další. Ocenění si zaslouží též za svou pedagogickou práci ve výtvarném oboru Základní umělecké školy v Turnově, kde vychovala celou řadu zajímavých osobnostní. Výrazně ovlivnila podobu učebnic pro základní školy a za tuto práci je také velmi dobře hodnocena nejen z řad odborné pedagogické veřejnosti, ale také z řad výtvarníků a ilustrátorů.
 • Ing. MgA. Pavel Holas in memoriam - Pavel Holas patřil k nejzajímavějším malířům české výtvarné scény. Jeho nefigurativní malířský projev byl výjimečný svou schopností zachycovat prostor, který má mnohoznačný až imaginativní charakter přesto, že je jeho základ v prostém reálném světě, který se nachází kolem nás. Výtvarné vzdělání získal u profesora Zdeňka Berana v ateliéru klasických malířských technik na Akademii výtvarných umění v Praze. Pavel Holas se zabýval primárně malbou a závěsným obrazem. Dlouhodobě působil jako asistent na AVU, kde vyučoval talentované posluchače. Mimo to se věnoval hře na varhany a klavír a byl autorem drobných kompozic pro oba tyto nástroje. Od roku 2000 byl varhaníkem v Turnovských kostelích.
V roce 2016 byla cena obce udělena dvěma osobnostem MUDr. Vladimíru Eckertovi a MgA. Martinu Hyblerovi, PhD.
 • MUDr. Vladimír Eckert - Byl dlouholetý ředitel turnovské nemocnice, chirurg, za jeho působení proběhla přístavba interního pavilonu a operačních sálů. Nemocnice byla stabilizovaná a hospodařila s vyrovnaným rozpočtem. V letech 1998-2002 byl místostarosta města. Zasloužil se o výstavbu Domova důchodců Pohoda.
 • MgA. Martin Hybler, PhD. - Turnovský rodák Martin Hybler absolvoval skladbu na Pražské konzervatoři, současně se věnoval též studiu dirigování. V roce 1999 – 2009 pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze. Během studií absolvoval půlroční stáž na Hochschule für Musik v Hamburku a mezinárodní letní kompoziční kurzy (ISA Prag, Wien, Budapest) v rakouském Mürzzuschlagu u skladatele Nigela Osborna. V roce 2009 na HAMU v Praze úspěšně obhájil a publikoval teoretickou disertační práci Dechové nástroje moderního symfonického orchestru. Píše skladby nejrůznějšího nástrojového seskupení určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou. Jako aranžér upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz. Jeho díla jsou hrána a premiérována na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí.Jeho orchestrální díla nastudovaly orchestry Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Jihočeská komorní filharmonie, Camerata Janáček, Sukův komorní orchestr. Martin Hybler učí rovněž na turnovské ZUŠ, vede sbor Carmina, můžeme se s ním setkat na různých kulturních pořadech.
V roce 2017 byla cena obce udělena JUDr. Milanu Brunclíkovi k životnímu jubileu 65 let, za mimořádné a dlouhodobé tvůrčí počiny v mediální branži v oblasti dokumentaristiky a žurnalistiky V roce 2013 byl zahrnut do prestižního almanachu 99 významných tvůrců rozhlasové historie. Pan Milan Brunclík nepřetržitě 25 let dokumentuje dění na Turnovsku prostřednictvím videozáznamů turnovské televize. Pan Milan Brunclík byl oceněn 17. listopadu 2014 za osobní odvahu, se kterou jako jeden z prvních účastníků událostí 17. listopadu 1989 vykřesal jiskru demokracie v Turnově.

Cena  obce za rok 2018 byla udělena  Dr. Jindřichu Houžvičkovi, jednateli firmy CRYTUR, spol. s r.o.Crytur je jednou z předních světových společností zabývajících se výrobou a zpracováním syntetických krystalů se silným zaměřením na specializované aplikace a specifické projekty založené na vysokých odborných znalostech a úzké spolupráci ve výzkumu a vývoji. Pod jeho vedením společnost navýšila obrat 8x. Cryturu se dostává celosvětového uznání jako poskytovateli integrovaných řešení založených na krystalech pro vědu a průmysl. 

V roce 2019 udělena Cena obce panu Ing. Vítu Lédlovi, Ph.D. a panu Františkovi Zikudovi.
 • Ing. Vít Lédl, Ph.D. - Vít Lédl v současnosti působí na pozici výkonného ředitele Centra TOPTEC. Připravoval a řešil projekt výzkumného Centra TOPTEC od jeho počátku. Podílí se na přípravě a řešení projektů v programech jako jsou EMPIR HORIZON 2020, nebo projektů pro Evropskou kosmickou agenturu ESA. Ve většině projektů se kromě managementu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích metod, nebo měřením kvality a výkonu optických systémů. Mezi odborné zájmy Víta Lédla patří optika, fyzika a technika. Vít Lédl je autorem, nebo spoluautorem více než 70ti odborných publikací, řady  užitných vzorů a patentů. Do roku 2018 vedl několik diplomových a bakalářských prací v současné době je školitelem čtyřech studentů doktorského studia. Je otcem dvou dětí.
 • František Zikuda - V roce 1992 založil stavební firmu ZIKUDA se specializací na výstavbu inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací. V roce 2010 došlo k transformaci firmy a vzniku společnosti ZIKUDA vodohospodářské stavby spol. s r. o. Vedení firmy postupně předal svému synovi Petrovi a i nadále ji rozvíjí. Pan Zikuda pracoval se svými lidmi na mnoha vodohospodářských stavbách v Turnově (např. Fučíkova ulice, náměstí Českého ráje). V rámci akce Čistá Jizera všichni oceňovali jeho práci a osobní přístup. Díky přehledu o problémech Turnova kandidoval v roce 2002 do zastupitelstva, kde působil až do roku 2018. Dvě volební období byl členem rady města a působil také jako předseda dopravní a sportovní komise. František Zikuda je aktivní v oblasti sportu, finančně podporuje mnoho sportovních a jiných aktivit pořádaných v Turnově a blízkém okolí. V centru jeho zájmu je pak družstvo oddílu volejbalu, a díky jeho obětavosti drží Šachový oddíl Zikuda na celostátní špičce. Je otcem dvou dospělých synů a dcery, kteří všichni pracují ve firmě.

Cena obce za rok 2021 byla udělena Střední zdravotnické škole v Turnově, a to za aktivní přístup pedagogů k zahájení antigenního testování v Turnově v průběhu pandemie covid-19 v začátku roku 2021 a k příležitosti 60. výročí založení školy. Škola začala působit v roce 1961, za 60 let své existence se stala dobře zavedenou a známou součástí vzdělávací nabídky středních škol Libereckého kraje. Její brány už opustilo více než 2.900 absolventek a absolventů. 

Vytvořeno 12.11.2013 8:32:00 - aktualizováno 1.12.2017 10:24:20 | přečteno 3695x | Richard Mochal
load