Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Turnov – srdce Českého ráje

Statistické údaje a čísla o Turnovu

Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města - náměstí - se nachází 267 m.n.m na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj (181,5 km2, vyhlášena v roce 1955, rozšířena v roce 2002).

Výměrou 2 273 ha se řadí na 5. místo v okrese. Území se organizačně dělí na 5 katastrálních území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: Turnov (Nudvojovice připojeny), Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec.

Počtem obyvatel je Turnov největším městem okresu Semily a čtvrtým v pořadí v rámci Libereckého kraje.

Kód základní územní jednotky města je 577626.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel Turnova se v posledních letech pohybuje kolem čísla 14.500. Tímto číslem se řadí na 92. místo v České republice.

Sčítání lidu se začalo provádět již v roce 1857 (31. října). Údaje z předchozích let vycházejí z přehledů pořizovaných především k daňovým účelům. Na sklonku 17. století měl Turnov asi 2.000 obyvatel, pak se jejich počet poměrně rychle zvyšoval. Ve 30. letech 18. století to bylo 3.500 a o deset let později asi 4.200. Mezi roky 1930 a 1950 se následující sčítání lidu mělo uskutečnit v roce 1940. Jeho konání na okleštěném území Protektorátu Čechy a Morava zabránili čeští politici a demografové s odůvodněním nepřipravenosti a hlavně s úmyslem neposkytnout okupační mocnosti spolehlivé podklady pro válečné hospodářství. První poválečné soupisy z let 1946 a 1947 v obnoveném Československu představovaly pouze dílčí akce a sčítání lidu proběhlo až v roce 1950.

Vývoj počtu obyvatel městských částí od roku 1869 (výsledky oficiálních sčítání obyvatel).
18691900193019501970198019912001 2011 2021

6849

9028

11541

11268

13633

14550

14398

14465

 14472

 14242

Demografický vývoj počtu obyvatel Turnova od posledního sčítání
200220032004200520062007200820092010
občané ČR

14468

14507

14447

14489

14517

14509

14462

14445

14368

 
20112012 2013  20142015 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
občané ČR

14160

14099

14057

140731404614025140231401914012140301383713763
cizinci s TP

 284

 294 

 329 329  335 353 341 340 342 340 341 370
 
Základní údaje z druhé poloviny 90. let svědčí o nepříliš příznivém demografickém vývoji - počet narozených klesá a naopak roste počet zemřelých. Celkový počet obyvatelstva je vyrovnáván rostoucím množstvím přistěhovalých občanů. A tak teprve údaj o počtu narozených během deseti měsíců roku 1999 dává za pravdu prognózám, že úbytek byl dočasný a v mnohém spojený se změnami ve způsobu života společnosti v posledních deseti letech.
Průměrný věk současné populace - 46 let převyšuje celostátní průměr, což z dlouhodobého hlediska není potěšující zjištění. Prozatím nepřináší tento stav problémy, protože v současné populaci má nadprůměrné zastoupení věková skupiny 15 - 24 let.
Další statistické údaje najdete ne stránkách ČSÚ.

Ekonomika

V oblasti ekonomické má Turnov jednu velkou výhodu. Není zde jeden velký průmyslový kolos, jehož případné potíže by mohly způsobit těžkosti značnému počtu obyvatel, ale je tu, dalo by se říci tradičně, poměrně velký počet firem působících v nejrůznějších oborech. Také díky tomu se pohybuje nezaměstnanost na turnovsku pod hranicí republikového průměru.
Od roku 2003 jsou data za oblast obce s rozšířenou působností pro které MěÚ Turnov vykonává funkci živnostenského úřadu. Tj. včetně živností, které po reformě veřejné správy k 1.1.2003 přešly pod MěÚ Turnov i za obce jeho správního obvodu.
200220032004200520062007200820092010

počet podnikatelů
fyzické osoby

3300

5585

5586

5630

5650

5699

5819

5984

6159

počet podnikatelů
právnické osoby

400

600

609

622

624

624

642

648

665

celkem podnikatelů

3700

6185

6195

6252

6274

6323

6461

6632

6824

celkem živností

5500

10611

10900

11090

11140

11610

8676

8969

9367

 20112012  2013 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

počet podnikatelů
fyzické osoby

6291

6348 

64346447648565646641675668656722

počet podnikatelů
právnické osoby

665

673

682742770 828876898937961

celkem podnikatelů

6956

7021

71167189725573927517765478027683

celkem živností

9742

9981

1034010938112091147711562118901218312114

 2021  2022 

počet podnikatelů
fyzické osoby

68046603

počet podnikatelů
právnické osoby

983964

celkem podnikatelů

77877567

celkem živností

1234812188

Bytová výstavba

Podobně jako údaje o počtu obyvatelstva je zajímavý i přehled o počtu domů (dle sčítání lidu).
konec 18. století190019912001 2011 2021

300

550

2394

2817

3062

 3139
Opět se nejdříve vraťme do minulosti. Koncem 18. století bylo v Turnově asi 300 domů, o 30 let později 450. Na počátku století se počet blížil číslu 550. V posledních letech zažil Turnov poměrně bohatou stavební aktivitu - pro rok 1991 je uváděn počet 2394 domů, v roce 1999 již 3100 domů (z toho 2691 rodinných). Jedná se samozřejmě o Turnov včetně okrajových částí původně samostatných (např. Hrubý Rohozec, Mašov, Dolánky, atd.).

Životní prostředí

Územní obvod města Turnova s přilehlými obcemi Pelešany, Mašov, Malý Rohozec, Bukovina a Dolánky má rozlohu 2277 ha a je nedílnou součástí krajiny zvané Český ráj.

Klima

Turnov se nalézá na rozhraní tří jednotek - Mnichovohradišťské kotliny, Vyskeřské plošiny a Libuňské brázdy. Osou celého území je řeka Jizera s údolní nivou. Nejnižší nadmořská výška je 243 m u Jizery a nejvyšší bod je 420 m u hradu Valdštejn.
Roční úhrn srážek činí 743 mm a průměrná roční teplota činí 7,7 stupňů Celsia. Trvání slunečního svitu je v průměru 1750 hod./rok, počet dnů se sněhovou pokrývkou 74.

Geologie a morfologie

Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci, svrchně křídové stáří a jejich eluvii, štěrkopískovými terasami, sprašovými pokryvy, nevápnitými nivními uloženinami a svahovinami. Z geomorfologického hlediska patří Turnov do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast Severočeské tabule geomorfologického celku Jičínská pahorkatina a podcelku Turnovská pahorkatina.

Hydrologie

Turnov je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území patří do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický potok, Ohrazenický potok, Stebenka, Libuňka, Modřišický potok a další malé vodoteče. Řeka Jizera je vodárenským tokem. Je zdrojem pro úpravu pitné vody v Káraném u Prahy, kde je využívána po umělé infiltraci přímo pro pitné účely. Pitná voda pro Turnov se čerpá z podzemních zdrojů Dolánky, Nudvojovice, Záborčí - Kalich. Komunální odpadní vody jsou prakticky všechny sváděny na čistírnu odpadních vod.

load