Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Uskutečnilo se setkání starosty s občany na téma odpady

setkaní starosta s občany - odpady, autor: R. Drašnar

Problematika likvidace komunálního odpadu a nastolení motivačního systému pro obyvatele města byla témata setkání starosty s občany, které se uskutečnilo v KC Střelnice ve středu 26. června 2013 v odpoledních hodinách.

Na úvod setkání vysvětlil starosta důvod jeho konání. Tím je slib vedení města a zastupitelů, že se po zvýšení poplatku za odpady pro rok 2013 budou problematikou zabývat a pokusí se zavést spravedlivější systém úhrady poplatků v souvislosti s tříděním odpadu. Poté představila zástupkyně firmy SLEEKO, s.r.o. Praha Ing. Zdenka Kotoulová studii optimalizace odpadového hospodářství pro město Turnov, která vznikla na objednávku Sdružení obcí Libereckého kraje pro 10 obcí v kraji. Podle tohoto materiálu jsou výsledky třídění odpadů v Turnově na velmi dobré úrovni. Studie představila také 4 možné varianty systémových opatření k ekonomické motivaci k třídění odpadu obyvatelstvem. První z nich předpokládá doplnění současného systému motivací v podobě úlev z místního poplatku za odpady v závislosti na množství tříděného odpadu odevzdaného v rámci pytlového sběru. Druhá navržená varianta předpokládá zavést poplatek za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech a platby realizovat podle objemu sběrných nádob na směsný odpad a frekvence jejich vývozu. Rovněž varianta třetí souvisí se zavedením poplatku dle zákona o odpadech a zabývá se možností realizovat platby známkovým systémem svozu směsného odpadu. Poslední varianta také řeší zavedení poplatku za odpad podle zákona o odpadech s realizací plateb podle vyvezeného směsného odpadu a aplikaci systému vážení sběrných nádob na směsný odpad. V současné době připadá z nejrůznějších důvodů, především legislativních, pro Turnov v úvahu pouze varianta první.

Motivační systém, respektive první navrhovanou variantu studie, podrobně představil místostarosta Otakar Špetlík, v jehož gesci odpadové hospodářství ve městě je. Vysvětlil také, jaké nástrahy, především ekonomické, skrývá  vážení sběrných nádob, tedy 4. varianta navrhovaná firmou SLEEKO. Zaznělo též varování, že zavedením jakéhokoliv systému se zvyšuje riziko vzniku černých skládek, a existují i rizika vybírání separačních nádob a zcizování tříděných odpadů ve prospěch jednotlivých domácností zapojených do pytlového systému. Jednatel Technických služeb Turnov, s.r.o. Libor Preisler informoval o cenách a výkupu recyklovatelného odpadu.  Částky za plast, především za PET láhve, se pohybují okolo 300,- Kč za tunu, sklo se prodává velmi dobře a celkově se podaří prodat tříděný odpad v hodnotě cca 600 000 korun za rok. Tato částka je pak odpočítávána od separace a zahrnuta do kalkulace cen za svoz odpadu. Za loňský rok svezly technické služby 2 700 tun směsného a objemného odpadu. Separací papíru, skla, plastů a tetrapakových bylo získáno 600 tun odpadu z 63 separačních míst. Odtud se svoz provádí 1-2x týdně. Při pytlovém sběru se pak 1x měsíčně sveze 650 – 700 pytlů. Velké problémy při tom činí neukáznění lidé či podnikatelů, kteří na separačních místech odkládají komunální odpadu v množství 1-2 tuny, který měl skončit na sběrném dvoře či v příslušných nádobách.  Místostarosta Špetlík pak doplnil číselné údaje  informacemi o tom, že likvidace jedné tuny odpadu ve spalovně stojí  1.111,-Kč bez DPH a za tunu vytříděných surovin dostane město 5.000,- Kč od společnosti Ecokom. Celkově se tak daří získat cca 1.750 tis. korun ročně, použití této částky je však účelově vázáno. Například na nákup odpadových kontejnerů nebo na provoz kompostárny. Starosta města Tomáš Hocke pak uvedl, že svoz a likvidace odpadů stojí město ročně 12 250 tis. korun. Z toho 8 383 tis. korun (tedy 68%) platí občané v poplatcích za odpad, zbytek (32%) doplácí město ze svých daňových příjmů. Pracovnice finančního odboru Drahomíra Frendlovská doplnila, že neplatiči dlužili městu za odpady k 31. 12. loňského roku 1.342.000 Kč.

Rozsáhlá diskuze se vedla především nad výší částky pro úlevu z poplatku za odpady při pytlovém sběru tříděného odpadu. Vypočítaných 20,- Kč při 1,50 Kč za kilogram směsných plastů, 1,50 Kč za tetrapakové obaly a 0,50 Kč za kilogram odevzdaného papíru příliš motivující není, přítomní se shodli na minimální částce 100,- Kč na občana. Diskutovaly se také výhody a nevýhody a ekonomická náročnost jednotlivých variant. Zazněly zkušenosti ze sousedního Německa a občané se podělili o své zkušenosti s tříděním odpadů. Problémovým se jeví sběr tříděného odpadu na sídlištích a bytových domech, kde je řešení v rukou samospráv.  Řešila se četnost svozu tříděného odpadu, umístění separačních míst, jejich rozšíření či dovybavení dalšími nádobami, rozmístění kontejnerů na textil, možné zapojení podnikatelů a živnostníků do systému. Bylo konstatováno, že ekologické výchově je v Turnově věnována dostatečná pozornost a že třídění odpadů v domácnostech je záležitostí především mladé generace. Ta třídí automaticky a podvědomě a často v tomto směru vychovává dokonce své rodiče. V diskuzi se objevila i podpora zastaralého známkového systému a velmi podnětné bylo vystoupení pracovníka Severočeských komunálních služeb, který informoval, jak se s problematikou vypořádávají jiná města v kraji.

Téma likvidace odpadů v Turnově a případné zavedení spravedlivějšího systému zajímalo necelých dvacet občanů, kteří neváhali obětovat svůj čas a do kina Sféra na setkání se starostou přišli.

Vytvořeno 10.7.2013 8:38:41 | přečteno 859x | Bc. Radek Drašnar