Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Veřejné projednávání koncepce územního plánu města Turnova

V úterý 18. října proběhne od 16.00 hodin ve velkém sále Střelnice veřejné projednávání konceptu Územního plánu města Turnova.

Bude se jednat o jeden z kroků, který vede k návrhu nového územního plánu města. Stávající územní plán města byl schválen v roce 1996 a prošel 15 změnami. Vzhledem ke svému stáří a především vzhledem k novému stavebnímu zákonu je zcela nezbytné, aby mělo město nový územní plán schválen do konce roku 2015.

Proces pořízení nového územního plánu odstartovali zastupitelé v listopadu roku 2009 schválením zadání územního plánu. Na jeho konci bude na přelomu roku 2012 a 2013 schválení a vydání nového Územního plánu města Turnova. V současné době se strategický dokument nachází ve fázi zpracovaného konceptu řešení, včetně vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území. Zpracovatelem územního plánu je na základě výběrového řízení odborná firma ARCHIS Praha, vedoucí projektant doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc. Vyhotovení dokumentace je spolufinancováno z dotačních prostředků ze strukturálního fondu - Evropského fondu pro regionální rozvoj a z dotace ze státního rozpočtu. Celková výše dotace je 1 582 700 Kč. Městská pokladna tak bude financovat jen zbytek 975 800 Kč. Celkové náklady na pořízení územního plánu dosáhnou částky ve výši 2 558 500 Kč.

Územní plán je v podstatě jakási společenská smlouva, která našemu městu umožňuje rozvoj. Říká, kde stavět obytné domy, kde stavět továrny, kde zůstane místo pro zeleň a kudy povedou komunikace. Tyto funkční plochy jsou vymezeny především z hlediska urbanistického chápání struktury města a veřejného zájmu. Koncept nabízí obyvatelům města a vlastníkům pozemků na katastru města možné varianty rozmístění rozvojových ploch, koridory veřejné infrastruktury, varianty územních rezerv pro komunikace atd. Záměrem pořizovatele, tedy odboru rozvoje města, bylo zanést všechny dosavadní připomínky vlastníků pozemků do konceptu územního plánu. Samotný koncept je jakýsi variantní výkres, ke kterému může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených řešením konceptu mohou uplatnit námitky.

Tyto požadavky budou podrobeny zkoumání dotčenými orgány státní správy, zkoumání odbory města, odbornými komisemi rady města a samosprávy. Z těchto doporučení budou vytvořeny pokyny pro zpracování návrhu územního plánu, které schválí zastupitelstvo, následně bude zpracován návrh územního plánu, připomínkován orgány státní správy, veřejně projednán a v konečné fázi schválen zastupitelstvem města.

Achillovou patou našeho nového územního plánu je územní rezerva pro rychlostní komunikaci R35. O této problematice bylo napsáno již mnoho. Z pohledu stavebního zákona je však nutné sdělit, že jsme povinni respektovat nadřazenou územně plánovací dokumentaci. Tou je Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená vládou ČR, a Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, které byly veřejně projednány v září 2011. Zásady ukládají městu Turnov řešit ve svém územním plánu územní rezervu pro koridor této komunikace. Jejich schválení se předpokládá v prosinci 2011. Bez územní rezervy nebude nový územní plán města souhlasně posouzen nadřízeným orgánem - Krajským úřadem Libereckého kraje. Zastupitelstvo města se několikrát vyjádřilo, že si nepřeje trasování komunikace R35 přes katastr města. Nechalo si zpracovat nezávislý právní rozbor. Ten bohužel konstatoval, že musíme v rámci návrhu našeho územního plánu tuto územní rezervu respektovat.

V konceptu územního plánu máme dva možné koridory řešené formou územní rezervy. Jedna vede údolím Libuňky, druhá pak do prostoru prodejny Lidl a následně tunelem pod Výšinkou směrem na Jičín. Naším úkolem v této fázi je vybrat tu nejlepší variantu ze špatných řešení pro Turnov. Vzhledem ke stávajícím ochranným koridorům, především vysokého napětí, se domníváme, že tím správným řešením je trasa v údolí Libuňky. Nedojde k omezení zásadního počtu majitelů pozemků. Část budoucí komunikace bude možné vést v zářezu či částečně v povrchově hloubeném tunelu. V případě, že by snad R35 nebyla nikdy budována, je trasa vhodná i jako jižní obchvat města. Územní rezerva blokuje území, tzn., že se nemůže měnit dosavadní využití území tak, aby neznemožnilo prověřované budoucí využití pro komunikaci. Návrhová dopravní plocha, která vymezí trasu budoucí rychlostní komunikace, se z územní rezervy stane až samostatně projednávanou změnou územního plánu schvalovanou zastupitelstvem.

V konceptu územního plánu jsou však pro město z hlediska krátkodobého i další zajímavé lokality – Výšinka, Hruštice, Koňský trh, Daliměřice, Maškova zahrada, Vesecko, trasy inženýrských sítí, veřejně prospěšné stavby a další.

Z pohledu vlastníka nemovitosti by měl každý z občanů:

  •  Nahlédnout do konceptu územního plánu, který je vystaven v 1. nadzemním podlaží městského úřadu před kancelářemi odboru rozvoje města. Kompletní dokumentace konceptu Územního plánu Turnov je v tištěné podobě na odboru rozvoje města Městského úřadu Turnov a v elektronické podobě na odkazu
  • V případě dotazů nebo zájmu navštívit veřejné projednání, případně odbor rozvoje města. 
  • V případě, že nejste spokojeni se zařazením svého pozemku, podat do 2. listopadu 2011 námitku, nejlépe na předepsaném formuláři, který je k dispozici na internetu www.turnov.cz nebo na odboru rozvoje města.

Zhotovitel je připraven při veřejném projednání vysvětlit všechny souvislosti a obhajovat navržená řešení.

RNDr. Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Tomáš Hocke, zastupitel pro územní plán, předseda komise pro rozvoj města

Vytvořeno 5.10.2011 | přečteno 1141x | Richard Mochal
load