Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce a dostavba sportovní haly v Turnově 2

Hala Turnov 2 vizualizace

Na urbanistické řešení byl při zpracování této studie od začátku kladen ze strany zadavatele velký důraz tak, aby byl vyřešen stávající nevyhovující dopravně komunikační stav, dále, aby byla zvýšena kvalita veřejného prostoru a to vše v souvislosti umístěním nové, prostorově nemalé, přístavby. Finální řešení je výsledkem optimalizace jednotlivých návrhových variant s ohledem na dodržení stanoveného stavebního programu zadavatele a novým prostorovým uspořádáním, s co nejmenšími negativními vlivy na stávající vazby v území.

Z urbanistického hlediska je největším zásahem do stávajícího stavu komunikační propojení dvou slepých ulic Alešova a Brigádnická. Aby k tomuto propojení mohlo dojít, navrhuje tato studie demolici obou stávajících otevřených hřišť, která jsou v nevyhovujícím stavu. Náhradou je umístění nového univerzálního hřiště (povrch – umělá tráva) pod budovou střední školy. Dopravní propojení obou ulic by mělo být formou maximálně zklidněné komunikace (příčné zpomalující prahy, omezená rychlost pro obytné zóny, maximálně 30 km/hod). Na tyto komunikace jsou pak „navěšena“ parkovací a odstavná stání pro osobní automobily, s parkováním autobusů se s ohledem na stísněnost území v této části nepočítá, autobus by měl mít možnost k hale jen zajet. Parkovací plochy jsou pak navrženy i podél ulice Alešova, ale jen v omezeném množství, vzhledem ke stávající prostorové rezervě se nabízí jejich rozšíření, to by ale vyžadovalo drobnou změnu stávajícího platného Územního plánu města. Při umisťování nové přístavby, hlavně lezeckého centra, hrál nemalou úlohu důrazný požadavek zadavatele této dokumentace na respektování stávajícího objektu, pokud možno v plném rozsahu a to hlavně z důvodů nezvyšování investičních nákladů na budoucí stavbu. První varianty celkového řešení se snažily tomuto zásadnímu požadavku vyhovět úplně, ale tato řešení se ne úplně ideálně propisovala do celkového urbanistického řešení.

Nakonec bylo zvoleno urbanistické řešení s důrazem na vytvoření hlavního kvalitního veřejného prostoru na jihovýchodní straně území, s důrazem na napojení na stávající severojižní komunikační i pohledovou osu mezi objektem střední školy a přístupem ze sídliště, kolem stávajícího dřevěného hřiště. Toto řešení ale vyžaduje drobnou dispoziční úpravu ve stávajícím objektu. Jedná se o demolici stávajícího schodiště pro přístup diváků do 2.NP a toalety umístněné za ním. Touto úpravou se podařilo umístit navrhovanou dostavbu lezeckého centra na západní stranu od hlavního vstupu a zároveň uvolnit veřejný prostor na opačné straně řešeného území. Vzniká tak jasně definovaný a dobře vizuálně vnímatelný vstup do objektu. Stávající provozní objekt zůstává, s drobnými dispozičními změnami, prakticky zachován a na něj navazuje výstavba nové sportovní haly s vnitřními půdorysnými rozměry 26 x 46 m, s podélnou osou ve směru sever – jih. Provoz diváků na tribuně je navržen pouze formou drobnější přístavby. Největším stavebním zásahem do území bude přístavba nových šaten a gastro provozu ve vstupní části a hlavně pak přístavba lezeckého centra, navazujícího na tento provoz v západní části území. V severozápadní části pak dochází ještě k přístavbě garáže pro zahradní techniku a údržby, nad kterou je pak ještě navržena kancelář.

Na centrální veřejný prostor v jihovýchodní části území navazuje hlavní vstup do celého rekonstruovaného a dostavovaného objektu. Plně prosklené nároží obsahuje zádveří a vstupní halu s centrální recepcí. Ta je přímo napojená na gastroprovoz ve středu dispozice, takže může jedna osoba zároveň obsluhovat v době menší návštěvnosti obsluhovat oba provozy. Občerstvení s velkou terasou orientovanou do přilehlého veřejného prostoru má navrženo své vlastní zázemí s přípravnou, úklidovou komorou, skaldem potravin nápojů, obalů a odpadků a nezbytným samostatným wc.

Dvě šatny zaměstnanců s vlastním hygienickým zařízením je umístěno hned vedle vstupu. Ze vstupní haly pak mohou diváci sportovních utkání pokračovat nejkratší možnou cestou kolem toalet občerstvení na dvojramenné schodiště vedoucí na diváckou tribunu v 2.NP. Sportovci se pak dostanou ze vstupní haly do stávající šatnové části a dvou nových velkých šaten s vlastními očistnými sprchami. Dispoziční úpravou se zvýší počet šaten v tomto místě z šesti na devět.

Stávající zrekonstruovaný blok toalet zůstává zcela nezměněn. Jelikož na opačné straně nově budované sportovní haly vznikne pod diváckou tribunou velký sklad nářadí, uvolní se po demolici dnešního skladu prostor, kde jsou nově navrženy dvě šatny rozhodčích s vlastním hygienickým zázemím a velká kancelář, jako zázemí pro denní sporty a pořádání různých akcí.

Tento prostor je prosklen do vlastní sportovní haly s atraktivním výhledem na hrací plochu. Na konci šatnové chodby se pak nachází dílna údržby s průchodem do nově přistavěné garáže zahradní techniky a údržby. Na dvě nové velké šatny s vlastními sprchami pak navazuje nový přistavovaný provoz horolezeckého centra. Přes šatny, které mohou sloužit i pro sportovní halu, se návštěvníci dostanou do centrálního prostoru s pultem obsluhy, která může zároveň poskytnout i drobné občerstvení. Vlastní horolezecké centrum je navrženo ve dvou výškových úrovních, resp. ve dvou podlažích. V úrovni vstupního podlaží je navržena hlavní hala pro lezení s lanem s půdorysnými rozměry 12 x 18 m a světlou výškou pod spodní hranu nosné stropní konstrukce 13 metrů. Po přímém schodišti v centrální části se pak návštěvníci dostanou do druhé části lezeckého centra, které je navrženo nad gastroprovozem v 1.NP. Tady je v polovině půdorysné plochy navržen opět lanový provoz se světlou výškou 9,5 m a průhledy do vysoké haly s podlahou na úrovni 1.NP. Druhá polovina této části je pak věnována boulderingu, kde stačí světlá výška do stropu jen 5 až 6 m.

Lezecké centrum je po zkušenostech s obdobnými, již realizovanými zařízeními, navrženo jako jednoduchý pravoúhlý skelet, který umožňuje maximální využitelnost a variabilnost při stavbě konkrétních lezeckých cest, které se čas od času přestavují a tím zvyšují aktuální atraktivnost daného zařízení. Současným trendem, kdy i tento druh sportu směřuje spíše k větší komercionalizaci, není zvyšování obtížnosti lezeckých tras zvyšováním převisů, ale spíše jde o co největší pestrost tras a jejich častou obměnu.

Největším objemem navrhované stavby je výstavba nové sportovní haly v místě haly stávající s půdorysnými rozměry umožňujícími umístění maximálně hřiště na tenis (18 x 36 m). Nově navržená hala umožňuje provozování všech sálových míčových kolektivních sportů, má předpisové půdorysné vnitřní rozměry 26 x 46 m. Tyto parametry umožňují umístění hřiště pro florbal i házenou (20 x 40m), ale i umístění třech hřišť pro volejbal při příčném rozdělení haly na třetinu půdorysné hrací plochy. Výška haly je 9 metrů pod spodní hranu nosných střešních vazníků, což je výška umožňující konání soutěžních utkání všech sportovních odvětví, s výjimkou mezinárodního volejbalu, kde je předepsaných až 12 metrů. Hala však pro tyto účely není navrhována. Na východní, dlouhé, straně haly je navržena divácká tribuna pro 179 sedících diváků. Tribuna je přístupná po schodišti ze vstupní haly v 1.NP a ochozu na krátké straně haly. Přístupový ochoz diváků na tribunu je navržen jako nižší přístavba k hlavní vysoké hmotě vlastní sportovní haly a je doplněn o venkovní ocelové požární únikové schodiště. Na opačné dlouhé straně sportovní haly je ponechán v dnešní podobě zrcadlový sál a je výrazně rozšířen provoz stávající posilovny. Navrhujeme přemístění obslužného baru blíže ke vstupu a k obvodové stěně sportovní haly, takže bar může obsluhovat i diváky na tribuně sportovní haly. Dále je navržena synchronizace nosného železobetonového skeletu haly s modulací stávajícího provozního objektu a vybourání vyzdívek mezi oběma provozy, takže bude možné tyto plochy prosklít a umožnit tak atraktivní výhledy z posilovny do prostoru nové sportovní haly v místě nově navržené kardio zóny, která vznikne demolici dnešní divácké části a solária. Stávající toalety posilovny zůstávají rekonstrukcí nedotčeny. V místě dnešního schodiště je umístěna dvojice nových šaten s vlastními sprchami pro provoz posilovny. Vedle nového přístupového schodiště diváků z 1.NP jsou umístěny toalety diváků, identické s těmi v 1.NP a výtah. Toto podlaží je pak ještě doplněno o dvojici solárií a kanceláří s vlastní čajovou kuchyňkou nad garáží v 1.NP v severozápadní částí přístavby. Nejvyšší, 3.nadzemní podlaží, je dispozičně ponecháno v dnešní podobě. Aby celý nově navržený objekt fungoval i po stránce technické a technologické, je ve střední části, mezi oběma hlavními halovými prostory (sportovní a horolezecká hala) navržena strojovna vzduchotechniky a plynová kotelna. Toto řešení má výhodu v tom, že rozvody VZT potrubí jsou nejkratší, jednoduché bude i sání a výfuk měněného vzduchu.

Podklady ke stažení:


Vytvořeno 21.3.2022 10:23:26 | přečteno 1851x | Richard Mochal
load