Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa

Město Turnov předložilo žádost o dotaci na projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ do 6. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, konkrétně do prioritní osy: 1. Rozvoj dopravní infrastruktury, oblasti podpory: 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území.

www.rada-severovychod.cz

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/06.00404

Město Turnov předložilo žádost o dotaci na projekt „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov – I. etapa“ do 6. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, konkrétně do prioritní osy: 1. Rozvoj dopravní infrastruktury, oblasti podpory: 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území. Termín přijetí žádosti byl od 2.5.2008 do 30.6.2008 na Územním odboru Regionální rady v Liberci.

Po splnění kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí a bodovacích kriterií byl tento projekt schválen na zasedání Výboru Regionální rady dne 22.9. 2008. Celkem bylo předloženo do oblasti podpory: 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 23 projektů a podpořeno bylo 19 projektů za celý NUTS II SV (tzn. Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj).

Předpokládané celkové způsobilé výdaje na projekt činí 97.006.902 Kč. Celková dotace Evropské unie (85%) a Regionální rady (7,5%) by měla činit 89.731.384 Kč (tj, 92,5% celkových způsobilých výdajů).

Cílem projektu je přesunout autobusové nádraží z dnešní vzdálené polohy (1,5 km) do těsné blízkosti nádraží ČD a vytvořit moderní multimodální terminál vhodný jak pro regionální, tak meziregionální dopravu poskytující služby pro cestující dle současného standardu a současně také uvolnit plochy stávajícího autobusového nádraží, které jsou nezbytné pro řešení tranzitní dopravy ve městě (obchvat centra).

V rámci 1. etapy projektu dojde k vybudování nových autobusových stání na stávající komunikaci a přilehlých pozemcích (1 výstupní, 12 nástupních, 5 odstavných, 2 zájezdová, 5 stání pro náhradní autobusovou dopravu ČD) – bude položen nový povrch komunikací, chodníky, zastřešené nástupní a výstupní ostrůvky, prostor pro stání autobusů, mobiliář a zeleň.

Stavební práce budou ukončeny nejpozději k 31.12.2011.

Aktualizace 4.5.2009

Na konci roku 2008 byla na základě výběrového řízení vybrána firma Executive Project Group, a.s. na zpracování zadávací dokumentace a administraci VŘ na dodavatele stavební části projektu.

Vzhledem k tomu, že tento projekt částečně zasahuje do Nádražní ulice, která byla rekonstruována za podpory dotace ze Společného operačního programu (dále jen SROP) a doba udržitelnosti končí až v polovině roku 2011, probíhala několikaměsíční jednání s KSSLK, Libereckým krajem a MMR o povolení stavebně zasáhnout do Nádražní ulice několik měsíců před skončením udržitelnosti projektu. Tuto možnost však MMR zamítlo. Proto se město Turnov po konzultaci s poskytovatelem dotace rozhodlo, že posune harmonogram celé akce o několik měsíců.

Aktualizace 3.10.2009

Termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavební části projektu byl projednán na Územním odboru realizace programu v Liberci (dále jen ÚORP) a posunut na srpen.
V září byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Turnov a poskytovatelem dotace, Regionální radou soudržnosti Severovýchod. Součástí byl aktualizovaný rozpočet projektu, který doznal menších změn:

Celkové způsobilé výdaje: 96.859.127,03 Kč
Z toho – dotace: 89.594.692,40 Kč
- podíl města: 7.264.434,63 Kč
Nezpůsobilé výdaje celkem: 2.029.142,00 Kč
Celkové výdaje projektu: 98.888.269,03 Kč

Aktualizace 5.2.2010

Rada města v listopadu 2009 schválila zhotovitele stavební části – firmu Euromont Group, a.s. Most. Celková cena činí 75.507.361 Kč včetně DPH. Stavební práce by měly být zahájeny v březnu.
V prosinci byla předložena poskytovateli dotace 1. průběžná monitorovací zpráva. V ní byl popsán prozatímní průběh realizace projektu.

Aktualizace 7.4.2010

V únoru město požádalo poskytovatele dotace o prodloužení termínu zahájení fyzické realizace projektu do května. Žádost byla schválena.
Město se tím snaží operativně řešit zkrácení doby výstavby a s tím spojené komplikace v dopravě v přednádražním prostoru. Na začátku března byla předložena poskytovateli dotace 2. průběžná monitorovací zpráva. V ní byl popsán dosavadní průběh realizace projektu.
Dne 23. 3. 2010 byla podepsána smlouva o dílo s firmou Euromont Group, a. s. Most. V první fázi zhotovitel zadal vypracování realizační dokumentace; zajistí šetření o podzemních sítích, obnoví platnost vyjádření příslušných správců sítí; zajistí vytýčení hranic pozemků dotčených stavbou; zajistí vytýčení podzemních sítí atd.
Zahájení realizace díla proběhlo dle SOD dne 12. 4. 2010. V prvním květnovém týdnu byl na místě stavby instalován billboard s informacemi o stavbě.
V měsíci březnu bylo samostatně mimo tuto smlouvu od firmy Hájek s.r.o. provedeno kácení dřevin.
Všechny následné stavební práce budou směřovány k 30.9.2011. Tímto datem by mělo dojít ke stavebnímu ukončení projektu.
Veřejnost bude informována o případných (dopravních) omezeních na stránkách města.

Aktualizace 1.9.2010

V červnu byla proplacena 1. žádost o platbu ve výši 397.171,87 Kč. O průběhu projektu byl poskytovatel dotace informován ve 3. průběžné monitorovací zprávě odevzdané v červenci.  Předání staveniště zhotoviteli proběhlo také v červenci. V srpnu byl podepsán Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, který řešil změnu poměru investičních a neinvestičních prostředků. Byla však také pozastavena stavba, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci postupu ve veřejné zakázce konstatoval, že město nedodrželo zákonný postup a byla mu udělena pokuta 350 tisíc korun. Město Turnov i odborná firma jsou přesvědčeny o správnosti svého postupu, a proto byl v zákonné lhůtě podán rozklad k předsedovi ÚOHS. Spor se táhne již od března a výsledek je stále nejasný. Naskýtají se však pouze dvě řešení této situace: ÚOHS změní názor nad regulérností vypsaného výběrového řízení na dodavatele a bude se pokračovat ve stavbě nebo město odstoupí od Smlouvy se současným dodavatelem a vypíše nové výběrové řízení.

Aktualizace 1.12.2010

O průběhu projektu byl poskytovatel dotace informován ve 4. průběžné monitorovací zprávě odevzdané v říjnu. Rada města na svém říjnovém zasedání projednala způsob vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Aktualizace 15.2.2011

O průběhu projektu byl poskytovatel dotace informován v 5. průběžné monitorovací zprávě odevzdané v lednu 2011. Došlo k smluvnímu vypořádání s původním dodavatelem stavby, firmou Euromont Group, a.s., Velebudice. Město Turnov uzavřelo se společností STRABAG a.s. smlouvu o dílo na realizaci projektu „Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa“. Stavba, v celkové hodnotě 50 152 440,90Kč včetně DPH, byla zahájena v těchto dnech. V souvislosti s výstavbou dojde od 6.3.2011 k vymístění zastávek autobusové dopravy z přednádražního prostoru ulice U Nádraží. Nové zastávky budou umístěny do ulice Nádražní a Alešova. Zároveň bude ulice Prouskova připojena na ulici Nádražní.

Aktualizace 4.112011

ikona souborutisková zpráva

eu nutseu rop

Terminál u nádraží

Terminál stav k 4 11 2011 1

Terminál stav k 4 11 2011 1

 
Terminál stav k 4 11 2011 2

Terminál stav k 4 11 2011 2

 
Terminál stav k 4 11 2011 3

Terminál stav k 4 11 2011 3

 
Vlakové nádraží

Vlakové nádraží

 
Terminál stav k 4 11 2011 5

Terminál stav k 4 11 2011 5

 
Terminál stav k 4 11 2011 6

Terminál stav k 4 11 2011 6

 
 
Vytvořeno 26.11.2008 | přečteno 1929x | Richard Mochal
load