Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Požární ochrana

Obecné informace o požární ochraně města

Město má v současné době na úseku požární ochrany zvláštní postavení.

Jeho působnost se rozděluje do tří rovnocenných úrovní, ze kterých vyplývají odlišné povinnosti:

  • samostatnou působnost
  • přenesenou působnost
  • postavení obce jako provozovatele činnosti.

Pozsah povinností je vymezen zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"). V § 29 jsou taxativně vymezeny povinnosti obce a obecního úřadu. Zákon o požární ochraně odlišuje povinnosti, které má obec v samostatné působnosti, kdy obec spravuje své záležitosti samostatně (§ 29 odst. 1), a které má obecní úřad v přenesené působnosti (§ 29 odst. 3 a 4). Přenesenou působností je státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce. Dále obec plní povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, tzn. jako provozovatelům činností (§ 29 odst. 2). Tyto povinnosti plní nezávisle na samostatné a přenesené působnosti jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné činnosti, a to ve všech prostorách, které ke své činnosti užívá.

Povinnosti obce v samostatné působnosti jsou vymezeny mimo jiné ke zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a zajištění její akceschopnosti, ke zřízení ohlašoven požárů, zabezpečení zdrojů vody pro hašení požárů, k organizování preventivně výchovné činnosti a k vydávání požárního řádu obce a podmínek pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob formou obecně závazných vyhlášek.

V přenesené působnosti jsou všechny obecní úřady povinny zajistit účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě a zajišťovat úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. Vybrané obecní úřady zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod a k tomu zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují také nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.

Rozsah povinností obce, které jsou uloženy zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, a které je obec také povinna plnit, závisí na kategorii provozovaných činností (bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím podle § 4 zákona o požární ochraně). Povinnosti, které jsou shodné pro všechny tři kategorie provozovaných činností, jsou uvedeny např. v § 5 zákona o požární ochraně.

Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy. V rámci výkonu státního požárního dozoru provádí kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně také u obce.

Hasičský záchranný sbor kraje kontroluje plnění výše uvedených povinností obce kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto nedostatků /§ 31 odst. 1 písm. a), g) a h) zákona o požární ochraně/.

Kontroly obce mohou být prováděny jako komplexní, tematické popř. jako kontrolní dohlídky, ve smyslu § 45 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Při komplexní kontrole se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně. Tematickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech. Plnění opatření uložených v zápisech z požárních kontrol se ověřuje kontrolními dohlídkami. Z každé kontroly zpracuje orgán státního požárního dozoru zápis, ve kterém uvede výsledky kontroly.

Výsledky kontroly a uložená opatření musí být projednány se zástupcem kontrolované obce.
Pro účely výkonu státního požárního dozoru, zejména pro projednání výsledků kontrol a uložených opatření zastupuje obec ve všech třech působnostech starosta nebo statutární místostarosta. Zastupování může být řešeno i jiným způsobem, např. interním předpisem obce nebo na základě plné moci. Oprávněný zástupce obce, se kterým byl zápis projednán, je povinen podat písemnou zprávu o odstranění závad ve lhůtě stanovené orgánem státního požárního dozoru.

Při porušení povinností stanovených obci dle § 29 odst. 2 zákona o požární ochraně může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč a při opětovném porušení téže povinnosti další pokutu až do výše dvojnásobku (§ 76 tohoto zákona). Uložení pokuty nezbavuje obec povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Uložením pokuty zůstává nedotčena odpovědnost za způsobenou škodu a postih jejích zaměstnanců podle pracovněprávních předpisů.

Sbor hasičů města Turnova

Vytvořeno 8.6.2012 18:25:02 | přečteno 9458x | Richard Mochal
load