Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Zastupitelstva města 30. 6. 2022

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Objekt věnovaný TGM se vybrat nepodařilo, Plán ochrany městské památkové zóny Turnov, schválení žádosti o dotaci na novou knihovnu a schválení nových úvěrů.

Na programu mělo zasedání zastupitelstva celkem 16 bodů, jeden bod byl z programu stažen. Kompletní usnesení a zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách:  https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni-a-zapisy.html. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zasedání bylo přítomno 22 zastupitelů.


2. Výtvarná soutěž na objekt věnovaný osobnosti TGM - vyhodnocení

Zastupitelstvo rozhodlo, protože zastupitelstvo města neodsouhlasilo vítězný návrh, tedy nedošlo k dohodě o realizaci, rozhodlo ZM o tajné volbě z dalších návrhů, které se umístily na 2-4 místě. Zastupitel může v tajném hlasování dát hlas více návrhům. Vyhraje návrh s nejvyšším počtem hlasů, musí však získat minimálně 14 hlasů. ZM bude volit z návrhů č. 10 (pracovně obrys), 19 (pracovně jezdecká socha) a 25 (pracovně brýle).

Zastupitelstvo nezvolilo ani jeden návrh.

Zastupitelstvo města Turnov dne 25.11.2021 schválilo soutěžní podmínky pro vyhlášení výtvarné soutěže o návrh výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka. Ve stanoveném termínu bylo doručeno na podatelnu města Turnova 25 soutěžních návrhů, všechny splnily požadované náležitosti. Žádný ze soutěžních návrhů nevykazoval známky porušení anonymity. 

Po hodnotícím zasedání odborné poroty konané v dubnu a květnu 2022 byli nejprve vybráni čtyři finalisté a následně byl dne 12.05.2022 zvolen porotou vítězem výtvarné soutěže návrh č. 8 od Petra Valera ze Slaného. Porota výtvarné soutěže na objekt věnovaný osobnosti T. G. Masaryka v Turnově doporučuje zadavateli (městu Turnov) k realizaci soutěžní návrh č. 8 jako vítězný návrh. 


3. Plán ochrany MPZ

Zastupitelstvo vzalo na vědomí Plán ochrany městské památkové zóny Turnov.

Zastupitelstvo souhlasilo s podáním připomínek k Plánu ochrany MPZ Turnov, formulovaných odborem správy majetku, jako připomínek města Turnova. Město Turnov jako příslušná obec (dotčený orgán dle § 6a odst. 1 památkového zákona) žádá Krajský úřad Libereckého kraje o jejich vypořádání a zapracování ještě před vyvěšením veřejné vyhlášky v procesu opatření obecné povahy o ochraně MPZ Turnov.

Město Turnov schválilo v minulosti vypracování Plánu ochrany městské památkové zóny Turnov. Úkolem Plánu ochrany je zachování předmětu památkové ochrany, zamezení rušivým zásahům a rehabilitace částí, které byly v minulosti narušeny. Jedná se o dokument o ochraně památkové zóny, ve kterém je stanoven způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové zóny z hlediska památkové péče, a ve kterém je určeno, u jakých nemovitostí a u jakých prací na nich je vyloučena povinnost vlastníka nemovitosti předem si vyžádat závazné stanovisko. 

Vypracování plánu ochrany MPZ Turnov bylo rozděleno do 3 etap (2013-2022). První etapu financovalo město Turnov ze svého rozpočtu, na vypracování II. a III. etapy byla v letech 2014 a 2022 schválena dotace z Libereckého kraje ve výši vždy 100.000 Kč na každou etapu. Poslední etapa byla dokončena v dubnu roku 2016 a zároveň byla provedena aktualizace všech předchozích etap.  Poslední aktualizace proběhla v roce 2021. Celkem bylo do Plánu ochrany MPZ Turnov investováno 650.000 Kč, z toho 200.000 Kč z dotace Libereckého kraje.

Aktualizovaný Plán ochrany je umístěn na webu města pod odkazem https://www.turnov.cz/cs/pamatkova-pece/mestska-pamatkova-zona/. 

Městský úřad Turnov - odbor správy majetku zaslal Krajskému úřadu Libereckého kraje dne 20.06.2022 své připomínky k Plánu ochrany MPZ. V současnosti, o nich bude probíhat další jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje. Bude-li Plán ochrany PMZ Turnov vydán, po jeho vyvěšení na Úřední desce Libereckého kraje a Úřední desce města Turnov, budou mít občané, kteří mají své nemovitosti na území MPZ Turnov, možnost zaslat Krajskému úřadu Libereckého kraje své připomínky.


4. Obecně závazná vyhláška – noční klid

Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu v předloženém znění.

Dne 28.04.2022 byla schválena obecně závazná vyhláška, která upravuje v některých dnech délku trvání nočního klidu ve městě. Jsou v ní uvedeny všechny akce, u nichž bylo schváleno, že mohou hlukem narušit noční klid po 22. hodině.

Na odbor školství, kultury a sportu byly doručeny další dvě žádosti o zařazení do uvedené vyhlášky. Jedná se o žádosti:

1) Měšťanského pivovaru Turnov, který by ve svém objektu chtěl uspořádat koncert skupiny Arakain v pátek 26.08.2022. 

2) Žadatele, který pořádá v areálu SRA Maškova zahrada další ročník mezinárodního amatérského hokejového turnaje Yellow Hockey Games, na jehož zakončení plánuje hudební program přístupný i pro veřejnost. 


5. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. - obnova sportovišť

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.800.000 Kč pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na obnovu vlastního i pronajatého majetku společnosti a údržbu sportovišť, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-006, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města.


6. Individuální dotace Turnov pomáhá, z. s. - asistent pro uprchlíky z Ukrajiny

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 84.000 Kč pro spolek Turnov pomáhá, z. s., IČ 03626440 na pokrytí mzdových nákladů asistenta pro uprchlíky z Ukrajiny, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnov č. 7-22-007, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Poskytnutí dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města Turnov.

Jedná se o osobu, která zabezpečí nutné související činnosti s příchodem uprchlíků do Turnova - aktivní komunikace s příchozími, řešení agendy spojené s pobytem, doprovod na úřady a instituce, kontaktování lékařů, škol, zaměstnavatelů, poskytovatelů ubytování, organizace prázdninových jazykových kurzů, koordinace turnovského šatníku s oblečením, obuví, nábytkem či potravinovou bankou atd. Dále asistent bude zajišťovat administraci těchto úkonů a zajistí správu transparentního účtu.


8. Individuální dotace Vodohospodářské sdružení Turnov - oprava kanalizace Markova ulice

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 6.122.000 Kč pro svazek obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 49295934 na projekt Turnov - oprava kanalizace Markova ulice. Zastupitelstvo souhlasilo se zněním smlouvy č. 7-22-005 a pověřilo starostu města Tomáše Hockeho jejím podpisem.

Předmětem projektu je realizace opravy jednotné kanalizace, prefabrikované odlehčovací komory s odtokovým potrubím, přeložky plynového řadu a následné obnovení chodníků a asfaltové komunikace v ulici Markova a částečně v ulici Antonína Dvořáka dle projektové dokumentace ve stupni DPS z 03/2019, zpracované společností Valbek, spol. s r.o. a dle projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS z 03/2017, zpracované společností CR PROJEKT, s.r.o. Dodavatelem stavby je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Realizace stavby začala v březnu 2022 a bude probíhat až do srpna 2022. Celková cena projektu je dle smlouvy o dílo stanovena na 11.646.630 Kč bez DPH. 

VHS Turnov žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 6.122.000 Kč. Věcné a finanční vypořádání poskytnuté individuální dotace by bylo dle žádosti o dotaci městu předáno po ukončení akce, nejdéle však do 31.12.2022. Odbor správy majetku zkontroloval žádost a na základě uzavřené smlouvy o dílo je žádost v pořádku. Vyúčtování bude provedeno dle skutečného plnění.


9. Žádost o dotaci - Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov".

Zastupitelstvo schválilo, že v případě přidělení dotace zajištění průběžné předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 15 % z celkových způsobilých nákladů a částku nezpůsobilých nákladů potřebných k realizaci projektu "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov".

Záměrem města je podat žádost o dotaci na projekt "Nová knihovna v ul. Skálova, Turnov" do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (IROP) specifický cíl 4.4. Alokace dotace pro financování knihoven představuje částku kolem 930 mil. Kč, míra podpory bude 85 % z celkových způsobilých nákladů, avšak maximální dotace je dle prezentovaných informací limitována 80 mil. Kč. Výzvy budou v současném dotačním období průběžné, tzn. žádosti nebudou bodově hodnoceny, ale budou průběžně pouze kontrolovány na podmínky přijatelnosti a věcné správnosti. Výběr projektů pro financování bude probíhat do vyčerpání alokace. Realizace akce bude průběžně financována prostřednictvím žádostí o platbu. Radě města 08.06.2022 byl předložen materiál k vybudování nové knihovny, kde byl použit rozpočet novostavby z podzimu 2021 a náklady novostavby činily 93.329.603 Kč. Protože dochází průběžně k nárůstu cen, zajistil odbor správy majetku aktuálně přepočet rozpočtu podle aktuálního ceníku (CÚ 1/2022). Náklady budovy na základě aktuálního ceníku byly spočítány na 100.409.077,47 Kč. Z důvodu predikce reálnějšího stavu nákladů bylo do výše uvedené tabulky předpokládaných nákladů započítáno navýšení ceny o cca 25 % pro 2. pololetí roku 2022, neboť podle informace rozpočtáře se u dalšího ceníku (CÚ 2/2022) předpokládá nárůst cen o 20-30 %. Dále je nutné zohlednit výši nákladů stavby podle projektové dokumentace pro výběr dodavatele, která nemá kompletní formu projektové dokumentace pro provedení stavby. Tedy není celá zpracována do nejmenších podrobností, a tudíž lze předpokládat další navýšení nákladů. Financování projektu by mělo být 80.000.000 Kč – dotace, 54.531.530 Kč  - kofinancování z vlastních zdrojů, nezpůsobilé náklady 2.110.328 Kč, celkem tedy 136.641.858 Kč.


11. Schválení smlouvy o dlouhodobém úvěru ve výši 45 mil. Kč

Zastupitelstvo schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 45 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru od Komerční banky, a. s., dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, na financování investic města po roky 2022-2023 se splatností do 31.12.2033.

Na podatelnu MěÚ Turnov byly doručeny dvě nabídky uchazečů – Komerční banka, a. s., a Česká spořitelna, a. s. Hodnotící komise ve složení Ing. Tomáš Hocke, Ing. Jaroslav Knížek a Bc. Jana Chodaničová, jednala dne 13.06.2022 a posoudila splnění požadovaných podmínek. Nakonec posoudila cenové nabídky všech uchazečů a vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku od Komerční banky, a. s., která nabídla úrokovou sazbu 4,78 % p. a. fixovanou na 10 let a neúrokové náklady vyplývající z poskytovaného úvěru ve výši 0 Kč.

Cenová nabídka Komerční banky, a. s.  - Město Turnov by v případě přijetí tohoto úvěru uhradilo částku 13.642.734,10 Kč. Cenová nabídka České spořitelny, a. s., zahrnuje pevnou sazbu ve výši 4,97 % p. a. po celou dobu splácení úvěru (tj. 10 let), veškeré neúrokové náklady činí 0 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město Turnov by v případě přijetí tohoto úvěru uhradilo částku 14.185.018,62 Kč.


12. Schválení smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 40 mil. Kč

Zastupitelstvo schválilo přijetí kontokorentního úvěru ve výši 40 mil. Kč a uzavření Smlouvy o úvěru od UniCredit Bank, a. s., dle § 85, písm. j) zák. č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, za účelem financování provozních potřeb města pro roky 2022-2023 se splatností do 31.12.2023.

Na podatelnu MěÚ Turnov byly doručeny tři nabídky uchazečů – Komerční banka, a. s., UniCredit Bank, a. s. a Česká spořitelna, a. s. Hodnotící komise ve složení Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Jana Svobodová, Ing. Jaromír Pekař, Daniela Weissová a Bc. Jana Chodaničová, jednala dne 23.06.2022 a posoudila splnění požadovaných podmínek. Nakonec posoudila cenové nabídky všech uchazečů a vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku od UniCredit Bank, a. s., která nabídla úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,20 % k 06.06.2022 ve výši 6,14 % p. a. a neúrokové náklady vyplývající z poskytovaného úvěru ve výši 121.723 Kč.

Cenová nabídka Komerční banky, a. s. zahrnuje úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,20 % (k 06.06.2022 = 6,15 % p.a.) ve výši 816.854,79 Kč, veškeré další neúrokové náklady činí 46.991,78 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město Turnov by v případě přijetí tohoto kontokorentního úvěru uhradilo částku 863.846,58 Kč.

Cenová nabídka UniCredit Bank, a. s., zahrnuje úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,19 % (k 06.06.2022 = 6,14 % p.a.) ve výši 698.446 Kč, veškeré další neúrokové náklady činí 121.723 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město Turnov by v případě přijetí tohoto kontokorentního úvěru uhradilo částku 820.419 Kč.

Cenová nabídka České spořitelny, a. s., zahrnuje úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,50 % (k 06.06.2022 = 6,45 % p.a.) ve výši 868.600 Kč, veškeré další neúrokové náklady činí 70.466,70 Kč. Poskytnutý úvěr je bez zajištění. Město Turnov by v případě přijetí tohoto kontokorentního úvěru uhradilo částku 939.066,70 Kč.


13. Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 na rok 2022, a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 3 na rok 2022 upravuje v příjmové části na částku ve výši 419.351.468 Kč, navýšením o částku 20.777.408 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 488.996.468 Kč, navýšením o částku 63.372.408 Kč, a financování ve výši 69.645.000 Kč, navýšením o částku 42.595.000 Kč s úpravou přesunutí řádku rozpočtu „Nákup areálu Keri“ ve výši 42 500 000 na řádek nespecifikovaná rezerva Finanční odbor.

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 3 se navyšuje o 346 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.


14. Závěrečný účet za rok 2021

Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření města Turnov za rok 2021 bez výhrad.


15. Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni 31.12.2021

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku města Turnov za účetní období 2021 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.2021.

Účetní výkazy jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva financí ČR: https://monitor.statnipokladna.cz/


16. Projekt Zapojení veřejnosti do rozvoje obce - schválení smlouvy o partnerství

Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o partnerství mezi městem Turnov a městem Otrokovice na zajištění realizace projektu "Zapojení veřejnosti do rozvoje obce" v rámci programu Řádná správa věcí veřejných (MGS1) spolufinancovaného z Finančních mechanismů EHP 2014-2021.

Rada města vyjádřila souhlas se zapojením města Turnov do projektu města Otrokovice jako partnera v projektu Zapojení veřejnosti do rozvoje obce. Město Otrokovice poté zpracovalo žádost o dotaci. Žádost byla podpořena. Uvedený projekt je financovaný z Fondů EHP, období realizace je 01.04.2022 - 30.04.2024. Nositel projektu město Otrokovice nás nyní žádá o schválení Smlouvy o partnerství. 

Vytvořeno 30.6.2022 22:00:29 | přečteno 325x | marcela.jandova
load