Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Zastupitelstva města 25. 11. 2021

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Na programu mělo zasedání zastupitelstva celkem 16 bodů. Kompletní usnesení a zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách:  https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni-a-zapisy.html. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm. Zasedání bylo přítomno 21 zastupitelů.


2. Spolufinancování projektu "Zvyšování bezpečnosti chodců – chodník ulice Károvsko, Turnov"

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování bezpečnosti chodců, chodník ulice Károvsko, Turnov" a v případě získání dotace dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%.

V roce 2018 byla vypracována projektová dokumentace na projekt pod názvem "Chodník ulice Károvsko, Turnov". Projektová dokumentace řeší bezpečnost chodců v této lokalitě, a to výstavbou chodníku v základní šířce 1,5 m v celkové délce 818,88 m. Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje podat žádost o dotaci na financování opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022 a náš záměr podmínky programu splňuje. Předpokládané náklady projektu dle položkového rozpočtu jsou ve výši 7 300 tis. Kč vč. DPH, z nichž uznatelné náklady, dle Pravidel pro financování dotačního orgánu SFDI, jsou ve výši Kč 4 000 tis. Kč. Mezi neuznatelné náklady musíme zahrnout výstavbu dešťové kanalizace. Z rozpočtu státního fondu lze poskytnout příspěvek ve výši max. 85% celkových uznatelných nákladů, což by činilo Kč 3 400 tis. Kč. Finanční spoluúčast města by činila Kč 3 900 tis. Kč, a to včetně spoluúčasti 15% a neuznatelných nákladů. V případě, že dotaci Město Turnov nezíská, nebude stavba realizována a bude podána nová žádost o dotaci.

3. Spolufinancování projektu "Zvyšování bezpečnosti chodců  - Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35"

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci "Zvyšování bezpečnosti chodců, chodník I/35, Turnov" a v případě získání dotace dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši min 15%.

V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace na projekt pod názvem "Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35". Chodník je navržen ve třech částech a to část "A" v délce 855,47 m, část "B" v délce 39,92 m a část "C" v délce 60,54 m. Chodníky jsou navrženy podél silnice I/35. Část "A" je navržen vlevo ve směru na Jičín, části "B" a "C" jsou navrženy vpravo ve směru na Jičín a tyto části řeší přístupy ke stávajícím autobusovým zastávkám.

Program Státního fondu dopravní infrastruktury umožňuje podat žádost o dotaci na financování opatření ke zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2022 a náš záměr podmínky programu splňuje. Celková rozpočtovaná cena stavby je ve výši 18 355 000 Kč vč. DPH. Stavebními objekty jsou chodník v rozpočtované částce 10 867 000 Kč vč. DPH, veřejné osvětlení v rozpočtované částce 2 638 000 Kč vč. DPH a dešťová kanalizace v rozpočtované částce 4 560 000 Kč vč. DPH, vedlejší rozpočtové náklady ve výši 290 000 Kč vč. DPH. 

Dle uzavřené smlouvy o spolupráci bude ŘSD financovat dešťovou kanalizaci v rozpočtované výši 4 560 000 Kč s DPH a Město Turnov by financovalo chodník a veřejné osvětlení a vedlejší rozpočtové náklady v celkové výši 13 795 000 Kč vč. DPH, z nichž uznatelné náklady, dle Pravidel pro financování dotačního orgánu SFDI, jsou ve výši Kč 10 867 000 Kč. Mezi neuznatelné náklady patří veřejné osvětlení a vedlejší rozpočtované náklady.  Z rozpočtu státního fondu lze poskytnout příspěvek ve výši max. 85% celkových uznatelných nákladů, což by činilo Kč 9 236 950 Kč. Finanční spoluúčast města by činila Kč 4 558 050 Kč, a to včetně spoluúčasti 15% a neuznatelných nákladů. Výstavba chodníku bude realizována v případě získání dotace v roce 2023. V případě, že dotaci Město Turnov na výstavbu nového chodníku nezíská, nebude stavba v roce 2023 realizována a bude podána nová žádost o dotaci.

4. Spolufinancování projektu "Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov – 8. etapa"

Zastupitelstvo schválilo aktualizaci Projektu s názvem "Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 8. etapa" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo schválilo dofinancování Projektu s názvem "Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov – 8. etapa" dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů neuznatelných.

Pro realizaci roku 2022 připravujeme podání žádosti o dotaci na projekt "Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov – 8. etapa", která se předkládá Státnímu fondu podpory investic. Protože se jedná o další z etap již probíhajícího projektu "Regenerace panelového sídliště U nádraží, Turnov", je nutné schválit aktualizaci projektu, tzn. jeho 8. etapu.

V rámci této 8. etapy bude zrealizován prostor u obchodního centra (Billa, Barvy laky). Návrh úprav spočívá v celkové kultivaci veřejného prostoru tohoto frekventovaného místa. Před obchody je navrženo rozšíření zpevněné plochy a doplnění laviček a dalších prvků mobiliáře tak, aby vzniknul moderní a přehledný parter. V řešeném území bude obnoveno veřejné osvětlení a vybaveno soudobými svítidly. 8. etapa navazuje na etapu 7., která byla zrealizováno v letošním roce. Na obnovu sídliště je možné získat dotaci do výše 50% nákladů celé akce (max. 6 mil. Kč), zbývající část představuje finanční spoluúčast žadatele (min. 50%). Celkové náklady na 8. etapu jsou cca 6 mil. Kč včetně DPH. Z toho je částka max. 3 mil Kč jako dotace ze Státního fondu podpory investic a cca 3 mil. Kč jako vlastní podíl města Turnova. Odhad nákladů je orientační. Reálné náklady budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele. V případě poskytnutí dotace by realizace projektu proběhla v roce 2022. 

5. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě

Zastupitelstvo schválilo předloženou studii rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě a schvaluje zahájení zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

V koordinaci se zpracovávají projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynu. Předpoklad realizace rekonstrukce ulic v koordinaci s ostatními správci sítí je 2024-2026. Na základě výběrového řízení byla v červnu 2020 uzavřena smlouva o dílo a v červnu 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci "Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě". Smlouva byla uzavřena se společností Profes projekt, s. r. o., Turnov. Po konzultaci se zpracovatelem studie bylo po pročtení a prověření všech připomínek z druhého kola zkonstatováno, že nebudeme již poslední verzi studie přepracovávat, protože koncept uspořádání ulice se již nemění, ale konkrétní požadavky občanů týkající se opět primárně velikosti a umístění zelených ostrůvků a počtů parkovacích míst prověříme ještě jednou při zpracování projektové dokumentace, která bude více podrobná a lépe nám ukáže, kterým požadavkům obyvatel je možné technicky vyhovět, a kde to již možné nebude. 

6. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva

Zastupitelstvo schválilo uzavření plánovací smlouvy s investorkou na výstavbu obslužné komunikace na pozemku parc. č. 294/2, k. ú. Mašov u Turnova v rámci projektu 5 rodinných domů v Mašově.

Jedná se o uzavření plánovací smlouvy na výstavbu nové komunikace a inženýrských sítí v rámci soukromého projektu výstavby 5 rodinných domů v Mašově. Projektová dokumentace celého záměru je před podáním na stavební úřad k územnímu řízení. V rámci výstavby tohoto záměru byla s investorem diskutována otázka možného propojení budoucí komunikace se stávající komunikací U školy v Mašově. Propojovací komunikace by se musela částečně nacházet na soukromém pozemku. S vlastníky pozemku, na kterém by část komunikace musela být zrealizována, odbor správy majetku jednal. Vlastníci pozemku se záměrem zprůjezdnění komunikace souhlasí s podmínkou, že tu část pozemku, kterou by jim nová komunikace zabrala a je v územním plánu veden jako stavební, požadují nahradit na druhé straně svého pozemku, kde by stávající plocha nezastavěného území smíšené byla částečně změněna na zastavitelnou plochu. Tento jejich požadavek bude na základě jejich žádosti zahrnut k projednání v další změně územního plánu. Z tohoto důvodu není možné nyní ani projekčně zrealizovat propojení budoucí a stávající komunikace. Investorka rodinných domů pokračuje tedy v záměru povolení svého projektu. Na Město Turnov se obrátil se žádostí ohledně možného napojení nové dešťové kanalizace do stávající dešťové kanalizace pod chodníkem v Sobotecké ulici. Toto napojení je možné v rámci výstavby nové komunikace zrealizovat. Předkládaná plánovací smlouva obnáší výčet objektů, které budou v rámci výstavby zrealizovány a následně budou převedeny na jednotlivé správce. Dle předložené plánovací smlouvy by po kolaudaci byla na Město Turnov převedena komunikace o výměře cca 558 m2, cca 156 m2 zatravňovací plochy pro odstavná stání a cca 246 m2 sadových úprav. Dále bude součástí veřejné osvětlení a dešťová kanalizace, včetně retenční nádrže. Město Turnov by uhradilo za převedené objekty částku 4.000 Kč + DPH. 

7. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029.

Dokument má střednědobý charakter a pokrývá 8 let, tedy i několik volebních období. Oproti původnímu dokumentu je výrazně zeštíhlen a zjednodušen do přehlednější a čitelnější formy. V Akčním plánu 2021-2023 a v Zásobníku projektů jsou zaneseny priority zastupitelstva města 2019-2023.

8. Zvýšení finančního podílu Fondu na výstavbu bytového fondu Města Turnov

Zastupitelstvo schválilo zvýšení podílu povinného přídělu do Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu ze stávajících 50 % na 80 %, a to z ročního vybraného nájemného ze všech městských bytů s platností od 1. 1. 2022.

Důvodem je dlouhodobé podfinancování městského fondu. V únoru 2021 byl snížen příděl z 80% na 50% dle schváleného rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021, kde bylo navrženo snížení již zmíněného podílu z 80 % na 50 %. Rozpočtové opatření bylo vyvoláno schválením zákona o zrušení super hrubé mzdy na konci roku 2020, kdy se v rozpočtu města na straně příjmové předpokládalo snížení daňových příjmů o 28,3 mil. Kč.  V rámci návrhu rozpočtu na rok 2022 se počítá již s povinným přídělem do bytového fondu částkou ve výši 80 % z ročního vybraného nájemného ze všech městských bytů.

9. Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2025

Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2023 až 2025 v příloze č. 1.

Střednědobý výhled rozpočtu slouží obdobně jako rozpočet k finančnímu plánování. Zatímco rozpočet je plán příjmů, výdajů a financování (toku peněz) na rok, na který je sestaven, střednědobý výhled rozpočtu je plán toku peněz na následující roky.

10. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě

Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021 mezi městem Turnov a organizací Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, schválené Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 1. 2021.

Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé druhy registrovaných sociálních služeb. Celková výše vyrovnávací platby na rok 2021 zůstává stejná, a to ve výši 21.383.000 Kč. Je třeba pouze upravit výši částek na druhy služeb podle předpokladu čerpání. Tímto dodatkem se ruší odstavec č. 3 Článku III smlouvy a nahrazuje se novým.

11. Individuální dotace Městská sportovní Turnov, s. r. o. – "Přístavba a vestavba ZS – I. etapa vestavba", dokumentace sportovní haly v Turnově 2

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 300 000 Kč pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na realizaci akce "Přístavba a vestavba ZS – I. etapa vestavba" zimního stadionu Ludvíka Koška v Turnově, zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-21-009, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města.

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 2 000 000 Kč pro společnost Městská sportovní Turnov, s. r. o., IČ 25941640 na projektovou přípravu rekonstrukce a rozšíření sportovní haly v Turnově 2, v Alešově ul. se zařazením druhé splátky dotace ve výši 500 000 Kč do rozpočtu města pro rok 2022. Zároveň schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace č. 7-21-010, která bude s příjemcem dotace uzavřena a pověřuje starostu města jejím podpisem. Použití dotace se bude řídit platným Dotačním statutem města.

Finanční plán projekční přípravy rekonstrukce a rozšíření haly je rozdělen do 4 částí: 1. část - studie v hodnotě cca 300 tis. Kč (fakturace již proběhla), 2. část - projektová dokumentace, tj. sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v hodnotě cca 1,3 mil. Kč (plánovaní fakturace 11/2021 a další náklady na zajištění potřebných dokumentů (geolog. průzkum atd.), 3. část - inženýring k zajištění stavebního povolení (práce po dokončení projektové dokumentace, horizont 12/21 - 4/22) a 4. část (realizační dokumentace, autorský dozor, atd.), bude realizována na základě výzvy dodavatele (pravděpodobně až po financování celé stavby). Celková předpokládaná částka je cca 2,2 mil. Kč.

12. Sportovní hala v Turnově 2 - smluvní vztahy s Tělovýchovně sportovním clubem Turnov, z. s. z přijatého memoranda

Zastupitelstvo schválilo předloženou Smlouvu o spolupráci a uzavření budoucích smluv na bezúplatný převod budovy sportovní haly Turnov č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 2544/8 v kat. území Turnov, obec Turnov, objekt občanské vybavenosti, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily na LV č. 4687 z Tělovýchově sportovního clubu Turnov, z. s. na Město Turnov, a to za účelem technického zhodnocení (rekonstrukce, modernizace a rozšíření) budovy sportovní haly tak, jak vyplývá ze studie, schválené všemi stranami a zastupitelstvem města Turnov usnesením ZM číslo 52/2021 ze dne 25. 3. 2021. ZM dále pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy.

Zastupitelstvo schválilo předloženou Darovací smlouvu na budovu sportovní haly Turnov č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 2544/8 v kat. území Turnov, obec Turnov, objekt občanské vybavenosti, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily na LV č. 4687 mezi Tělovýchově sportovním clubem, z. s. a Městem Turnov. ZM dále pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho podpisem této smlouvy.

13. Kontrolní výbor zastupitelstva města - plán činnosti, změny ve členství

Zastupitelstvo schválilo změnu v plánu činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2021 bez jmenovitého rozdělení úkolů.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci pana zastupitele Ing. Michala Kříže na členství v kontrolním výboru zastupitelstva.

14. Vypsání výtvarné soutěže – výtvarný objekt věnovaný osobnosti Tomáše Garrigua Masaryka, úprava podmínek po jednání poroty

Zastupitelstvo schválilo podmínky vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka a rozhodlo o jejím vyhlášení.

Na zářijovém jednání zastupitelstva bylo schváleno vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení výtvarného objektu věnovaného osobnosti T. G. Masaryka (TGM). V materiálu v září 2021 byly předloženy a odsouhlaseny konkrétní podmínky soutěže, které obsahovaly i informace o finanční náročnosti soutěže. Na odměny soutěžícím mělo být určeno 150 tis. Kč a na samotnou realizaci objektu dle vítězného návrhu 1 mil. Kč. Dne 2. 11. 2021 se sešli nominovaní členové poroty, kteří měli společně projít podmínky a dohodnout se na vypsání soutěže. Po proběhlé diskuzi porotců je zřejmé, že bude třeba ještě upravit podmínky vyhlášení, aby odpovídaly současné situaci, zejm. v oblasti finanční náročnosti a termínů. Upraveny mají být zejména odměny soutěžícím – navýšení ze 150 na 200 tis. Kč a na samotnou realizaci objektu dle vítězného návrhu mají být určeny 2 mil. Kč oproti původnímu 1 mil. Kč. Z uvedeného důvodu Vám předkládáme upravené podmínky vyhlášení výtvarné soutěže o návrh řešení výtvarného objektu věnovaného osobnosti TGM.

15. Krajská nemocnice Liberec, a. s. - pozvánka na valnou hromadu a smlouva čtyř akcionářů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí pozvánku Krajské nemocnice Liberec, a. s. na zasedání Valné hromady konané dne 17. 12. 2021 a ukládá Ing. Tomáši Hockemu, aby zastupoval město Turnov a hlasoval pro navržená usnesení.

Zastupitelstvo schválilo smlouvu mezi akcionáři společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. mezi Libereckým krajem, statutárním městem Liberec se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, IČ: 00262978, městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227 a městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ: 00262781 a ukládá starostovi města Tomáši Hockemu podepsat smlouvu.

Předložení smlouvy je dalším krokem v rámci přijmutí čtvrtého akcionáře – města Frýdlantu, které se uskutečnilo na valné hromadě společnosti 8. října 2021. O tomto záměru jste byli dlouhodobě informováni a byl součástí pozvánky na valnou hromadu, o kterém jednalo zářijové zastupitelstvo. Při vstupu čtvrtého akcionáře doporučil právní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje vypracovat novou smlouvu akcionářů. Dohodnutý text smlouvy je součástí materiálu. Smlouva vychází z přijatého memoranda mezi Libereckým krajem, městem Turnov, Liberec a Frýdlant.


Vytvořeno 25.11.2021 20:51:10 | přečteno 367x | marcela.jandova
load