Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Zastupitelstva města 24. 11. 2022

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Složení slibu nového člena zastupitelstva města, nákup nemovitostí na Koňském trhu, rekonstrukce ulic Durychova a Antonína Dvořáka, individuální dotace MIKROREGION JIZERA - Zvýšení kvality života v obcích.

Na programu mělo zasedání zastupitelstva celkem 10 bodů (program + dalších 9 bodů). Zasedání bylo přítomno 24 zastupitelů. Kompletní usnesení a zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách:  https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/usneseni-a-zapisy.html. Ze zastupitelstva bylo pořizováno on-line vysílání a přenášeno internetovou sítí. Záznam je uložen na https://www.turnov.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/zaznamy-prenosu-zasedani-zm.htm


2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města, určení oddávajícího

Zastupitelstvo vzalo na vědomí složení předepsaného slibu členem zastupitelstva města Ivanem Dřevikovským, a zároveň tohoto člena zastupitelstva města pověřilo přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.


3. Nákup nemovitostí v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu formou dražby - objekt původního mlýna a okolní pozemky


Zastupitelstvo města rozhodlo o účasti města Turnov v elektronické aukci nemovitých věcí v lokalitě Koňského trhu pořádané 30. 11. 2022 společností GAUTE, a. s., IČ 25543709, a to:

Soubor nemovitých věcí – vyvolávací cena 25,28 mil. Kč

- pozemek parc. č. 233, neplodná půda, ostatní plocha, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

- pozemek parc. č. 278, neplodná půda, ostatní plocha, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

- pozemek parc. č. 279/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova č. p. 201, průmyslový objekt, v části obce Turnov, stavba stojí na pozemku parc. č. 279/1, způsob ochrany – ochranné pásmo zdroje 2. stupně 

- pozemek parc. č. 279/4, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez č. p./č. e., jiná stavba, v části obce Turnov, stavba stojí na pozemku parc. č. 279/4, způsob ochrany – ochranné pásmo zdroje 2. stupně 

- pozemek parc. č. 1826, neplodná půda, ostatní plocha, způsob ochrany – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 

vše se nachází v katastrálním území Turnov, obci Turnov a je zapsáno na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.

V této věci zastupitelstvo města pověřilo radu města, aby u tohoto souboru nemovitých věcí, určila nejvyšší podání v elektronické aukci v elektronické aukci nemovitých věcí pořádané 30.11.2022 společností GAUTE, a. s., IČ 25543709.

Zastupitelstvo města pověřilo finanční odbor, poukázat na účet společnosti GAUTE, a. s., IČ 25543709 dražební jistinu pro elektronické aukci souboru nemovitých věcí areálů Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu v Turnově pořádané 30.11.2022 a to ve výši 1,5 mil. Kč, a to na účet společnosti GAUTE, a. s., č. ú. 2501886179/2010 do 28.11.2022.


4. Budoucí převzetí komunikací od Libereckého kraje

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací  s Libereckým krajem, č.j. OLP/3335/2022 na pozemky p. č. 58/1, p. č. 97, části pozemku p. č. 476/11, pozemky p. č. 1530/2, p. č. 1530/6, p. č. 1530/7, p. č. 1530/8, p. č. 3880/1, p. č. 1530/11, p. č. 1530/14 a p. č. 1615/2, vše k. ú. Turnov, včetně tělesa vyřazované komunikace ev. č. III/28315 a mostního objektu ev. č. 28315-1 a včetně přílohy s popisem požadavků města Turnov.


5. Rekonstrukce ul. Durychov a ul. Antonína Dvořáka - závazek rozpočtu 2023

Zastupitelstvo města schválilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace Durychov" s termínem realizace v roce 2023 a tím závazek rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané výši 7,3 mil. Kč a zároveň schválilo vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka" s termínem realizace v roce 2023 a tím závazek rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané výši 8,2 mil. Kč.


6. Určený zastupitel pro územní plánování, 2. Zpráva o uplatňování Územního plánu Turnov za uplynulé období 2018—2022

Zastupitelstvo města schválilo Ing. Tomáše Hockeho jako určeného zastupitele pro územní plánování města Turnov pro celé volební období 2022—2026. Zastupitelstvo města zároveň schválilo 2. zprávu o uplatňování Územního plánu Turnov za uplynulé období 2018—2022.


7. Individuální dotace MIKROREGION JIZERA - Zvýšení kvality života v obcích MR Jizera

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 208.765 Kč pro svazek obcí MIKROREGION JIZERA, IČ 70226342, jako finanční spoluúčast města na optimalizaci turistického informačního systému v Turnově v rámci projektu Zvýšení kvality života v obcích MR JIZERA. S žadatelem bude uzavřena smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Turnova.


8. Zastupování města v organizacích, ve kterých je město Turnov členem

Zastupitelstvo města schválilo zástupce města Turnov v organizacích, kterých je město Turnov členem.


9. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - změna zakladatelské listiny

Zastupitelstvo města rozhodlo jako jediný společník v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o., o změně zakladatelské listiny tak, že článek „Za šesté, odst. C) se nahrazuje tímto novým zněním:

c) Dozorčí rada

Zřizuje se sedmičlenná dozorčí rada. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti a její členy jmenuje a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté, opakovaná volba je možná. Působnost dozorčí rady je upravena především § 201 a násl. a § 198 a 199 zákona č. 902/2012 Sb. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 199 zákona o obchodních korporacích.“


10. Podpora města Turnov pro CRYTUR, s. r. o. - vládní investiční pobídka

Zastupitelstvo města s vyjádřením podpory města Turnova pro společnost CRYTUR, spol. s r. o., Na Lukách 2283, Turnov, týkající se vládní investiční pobídky pro projekt Optoelektronika pro polovodiče.


Vytvořeno 24.11.2022 20:40:33 | přečteno 307x | marcela.jandova
load