Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Rady města 3. 8. 2022

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Urbanistická studie a strategické pozemky na Koňském trhu, regenerace panelového sídliště Turnov, U nádraží – 8. etapa, zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v pasáži v ulici Antonína Dvořáka, plán rozvoje rodinné politiky na roky 2022–2026.

Na programu mělo zasedání rady 34 bodů, dva body byly staženy z jednání, jednání se zúčastnilo sedm radních. Níže uvádíme stručnou informaci. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.


1. Kulturní centrum Turnov, s. r. o.  - Informace o vzniku a výsledné podobě Strategického plánu KCT na období 2022–2025

Rada v působnosti valné hromady Kulturního centra Turnov, s. r. o., bere na vědomí informace o Strategickém plánu Kulturního centra Turnov, s. r. o., na období 2022—2025, rada dále pověřila pana jednatele, aby předložil v únoru 2023 zprávu o vyhodnocení akčního plánu za rok 2022 a připravil materiál k redigitalizaci kina Sféra.

V průběhu prvního pololetí 2022 proběhl v naší obchodní společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., proces strategického plánování. Jednatel společnosti Mgr. David Pešek by rád valnou hromadu seznámil s průběhem procesu, jeho výstupy a akčním plánem. Celková cena strategického plánování včetně dodatku v podobě tzv. Velkého třesku byla 52.230 Kč včetně DPH.


3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa Nádražní, Ohrazenice-Pyrám"

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky parcel. č. 2046/2, 2058, 2073/2, 2078/2, 2086, 2093, 2094/2, 2098/3, 2100/4, 2104/2, 2113/2, 2120/2, 2122, 2127/2, 2129/7, 2143, 2145/10, 2147/2, 2151/2, 2158/2, 2169, 2191, 2456, 2513/2, 2531/1, 2531/2, 3881/2, 3881/3, 3881/4, 3881/5, 3881/6, 3881/7, 3881/8, 3881/9, 3881/12, 3883/2, 3883/3, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 985 bm dotčených stavbou Optotrasa – Nádražní Turnov a Ohrazenice-Pyrám ve prospěch PAMICO CZECH, s. r. o., za jednorázovou úhradu ve výši 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o., ze dne 22.11.2007, schválené dne 12.11.2007, usnesením č. 484/2007.


4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa Hruštice a Károvsko, Turnov"

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parcel. č. 1096 v katastrálním území Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 19 bm dotčených stavbou Optotrasa – Hruštice a Károvsko, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH,  s. r. o., za jednorázovou úhradu ve výši 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o., ze dne 22.11.2007.


5. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa Jana Palacha od č. p. 932 - sídliště Výšinka, Turnov"

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel. č. 1660/22, 1660/28, 1660/37, 1681/2, 1681/5, 1681/10, 1681/11, 1682/1  v katastrálním území Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 297 bm dotčených stavbou Optotrasa – Jana Palacha od č. p. 932 – sídliště Výšinka, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH, s. r. o., za jednorázovou úhradu ve výši 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o., ze dne 22.11.2007.


6. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě "Optotrasa Hluboká - SZ strana, Turnov"

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na pozemcích parcel. č. 383, 384/7, 447, 460/2, 463/2, 473/2 v katastrálním území Turnov ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 301 bm dotčených stavbou Optotrasa – Hluboká - SZ strana, Turnov, ve prospěch PAMICO CZECH, s. r. o., za jednorázovou úhradu ve výši 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Turnov a společností PAMICO CZECH, s. r. o., ze dne 22.11.2007.


7. Schválení dodatku č. 1 na akci "Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov", méněpráce, vícepráce

Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou TEWIKO systems, s. r. o., na akci Obnova zahrady MŠ Zborovská, Turnov. Nová cena díla bude 2.281.326,45 Kč s DPH. Rada uložila Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 1 k podpisu starostovi.

Celková hodnota dodatku č. 1.173.641,97 Kč s DPH. Výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a odsouhlaseny všemi účastníky. Schválením dodatku bude nutné do této kapitoly rozpočtu přidat 114 tis. Kč. 


8. Schválení dodatku č. 2 na akci "Oprava střechy část B gymnázia v Turnově", méněpráce, vícepráce

Rada schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou STAV-AGENCY, s. r. o., na akci Oprava střechy část B gymnázia v Turnově. Nová cena díla bude 5.391.514,22 Kč s DPH. Rada uložila Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 2 k podpisu starostovi.

Ve výsledku se celková cena díla zvýší o 146.725,88 Kč s DPH. Výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a odsouhlaseny všemi účastníky. Potřebná finanční částka již byla zastupitelstvem schválena v rozpočtovém opatření č. 3.


9. Schválení dodatku č. 1 na akci "Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov", méněpráce, vícepráce

Rada pověřila vedoucí odboru správy majetku Mgr. Dagmar Šrytrovou předložením výsledného dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Michal Zonyga, IČ 72940247, na akci Oprava oplocení sportovního hřiště u ZŠ Žižkova, Turnov v prezentovaném řešení zakrytí betonových zídek modřínovým obkladem.


10. Koupě podílu na pozemcích v údolí Stebenky

Rada vzala na vědomí informaci o prodeji podílu ve výši 1/2 z pozemků p. č. 3059/4, 3066/1 a 3066/4, vše k. ú. Turnov jinému zájemci.

Rada zrušila své usnesení RM č. 439/2022 ze dne 08.06.2022.


11. Odstoupení od smlouvy na "Stavební úpravy komunikace Durychov, Turnov"

Rada uložila odboru správy majetku připravit nové zadání veřejné zakázky na "Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov" v listopadu 2022, a to s navýšením předpokládané hodnoty zakázky na 8.100.000 Kč bez DPH a novým termínem pro realizaci březen až květen 2023.

Na základě výběru nabídky ve výběrovém řízení "Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov", který provedla hodnotící komise dne 18.03.2022 a schválení radou města ze dne 31.03.2022 usnesením č. 222/2022 byla dne 18.05.2022 podepsána smlouva o dílo č. OSM/22/772/KAZ se zhotovitelem STREET, s. r. o. Zahájení zakázky bylo plánováno na 01.09.2022. Cena zakázky je 6.244.132,69 Kč vč. DPH. Dne 21.07.2022 bylo na město Turnov od zhotovitele doručeno Odstoupení od smlouvy. Důvodem odstoupení je extrémní zdražení veškerých vstupů (materiálu a pohonných hmot) a vzhledem k tomu není dodavatel schopen zakázku zrealizovat.

Na základě odstoupení od smlouvy nechal odbor správy majetku posoudit rozpočet rozpočtářem, který zjistil, že aktuální cena je v průměru o 33–38 % vyšší než cena z roku 2020, kdy byl proveden rozpočet akce. 

Při vyhlášení nové veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek bude tedy nová předpokládaná hodnota zakázky uvedena ve výši 9.801.000 Kč vč. DPH, což by mělo dopad na rozpočet města, který by musel být upraven s následující rozpočtovou změnou, a to minimálně o zhruba 3 mil. Kč vč. DPH.


12. Výsledek veřejné zakázky "RPS - Turnov, sídliště U nádraží - 8. etapa"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele MIZERA-STAVBY, a. s., IČ 28762070, na realizaci zakázky "RPS – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa" za cenu 6.630.798,56 Kč vč. DPH, zároveň schválila uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi.


13. Nákup strategických pozemků pro rozvoj města - nákup areálu KERI, a. s., na Koňském trhu

Rada doporučila zastupitelstvu schválit zakoupení nemovitostí doposud ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti KERI, a. s., Koňský trh 615, 51 101 Turnov, IČ 28981901 zapsaných na LV č. 7442 v k. ú. Turnov, obec Turnov, okres Semily, Liberecký kraj, Česko, do vlastnictví města Turnov, formou uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, a to konkrétně k nemovitostem:

  • parc. č. 276/1, o výměře 10320 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 615 – průmyslový objekt;
  • parc. č. 276/2, o výměře 156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha;
  • parc. č. 276/3, o výměře 282 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha;
  • parc. č. 276/4, o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha;
  • parc. č. 276/5, o výměře 147 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr a
  • parc. č. 276/6, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha;

z důvodu existence a definování důležitého zájmu města ve smyslu ustanovení § 38, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), spočívající v:

a) získání přímého vlastnického vlivu města na rozsáhlý funkční celek nemovitostí přímo navazující na centrum města,

b) získání vlivu města jako vlastníka na estetiku dané lokality,

c) získání přímého vlivu na všechny budoucí komerční i nekomerční investice v dané lokalitě mj. ve vztahu k charakteru pozemků (ochranné pásmo vodního zdroje),

d) získání možnosti realizovat stavby lokálního veřejného zájmu,

e) v budoucnu vytvoření potenciálních možností pro příjmy města z dané lokality (pronájmy, prodeje),

f) možnost realizovat za využití předmětných nemovitostí základní cíle samosprávy v oblasti bydlení, služeb, dopravy, veřejného prostoru, parkování a jiných v blízkosti centra města,

g) rozvoji majetku města v oblasti nemovitostí,

h) ojedinělosti aktuální nabídky, jež nemusí být v budoucnu opakována, za navrhovanou kupní cenu 42.540.498 Kč.

Společnost KERI, a. s., má nadále zájem o prodej areálu městu a následný nájemní vztah na 7 let. Zásadní dvě skutečnosti odlišné od prvotního záměru:

  • Společnosti KERI nedokáže sejmout z listu vlastnictví závazek provozního úvěru ve výši cca 25 milionů Kč a navrhuje celou transakci řešit pomocí jistotního účtu u Komerční banky, a. s. Náš právní zástupce JUDr. Šulc i paní Veselá z OSM v tom nespatřují pro město žádné riziko. Jistotní účet u tak významné banky je běžným způsobem úhrady kupní ceny, v případě více zadlužené společnosti. Ostatní závazky KERI postupně z listu vlastnictví odmazává. Kupní cena bude městem Turnov složená na základě trojstranného dohody o správě kupní ceny uzavřené mezi prodávajícím, kupujícím a bankou na jistotní účet. Po zápisu vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí banka podle dispozic kupujícího uvolní část kupní ceny k úhradě závazku prodávajícího, v tomto případě provozního úvěru rovněž od Komerční banky, a.s., a část kupní ceny přímo prodávajícímu. Pokud by nebyly splněny podmínky kupní smlouvy a tím o dohody o správě kupní ceny, banka kupní cenu nevyplatí. Náklady související s úschovou kupní ceny nese prodávající. 
  • Dohodli jsme se o navýšení nájmu ze strany KERI, a. s., z původně diskutovaných 1,8 mil. Kč/rok + DPH na 1,948 mil. Kč/rok + DPH. Zástupci KERI přijmuli argumentaci a doporučení finančního výboru zastupitelstva, týkající se našeho finančního nákladu dlouhodobého úvěru ve výši 13,642 mil. Kč, kdy při rozdělení 7 let se dostaneme k výše uvedené částce 1,948 mil. Kč. Pronájem parkovací plochy vedle areálu bude zpoplatněn částkou 120 tis. Kč/rok + DPH. Částka nájmu bude navyšována dle inflace od roku 2023. Při výši nad 10 % zaplatí KERI 10 % + polovinu úroků nad 10 %.


14. Informace o vývoji řízení ve věci závazků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a záměr směn pozemků k. ú. Turnov

Rada vzala na vědomí usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci dovolání města Turnov proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve věci určení splatnosti závazku podle smlouvy ze dne 27.10.1992 vystavět na pozemku p. č. 2544/11, k. ú. Turnov, objekt s prostory pro poskytování zdravotní péče s bytem a zahájit v tomto objektu poskytování zdravotnických služeb pro veřejnost Turnova II a okolí.


15. Žádost o dotaci - Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa

Rada doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa".

Rada doporučila zastupitelstvu schválit v případě přidělení dotace zajištění předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 15 % z celkových způsobilých nákladů a částku nezpůsobilých nákladů potřebných k realizaci projektu "Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa".

V březnu 2021 bylo radou města schváleno zahájení prací na přípravu podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále IROP) na pokračování modernizace odborných učeben.

V minulém dotačním období 2014-2020 se podařilo městu získat finanční podporu ve výši cca 18,8 mil. Kč v rámci Výzvy č. 46 Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 2.4 na modernizaci odborných učeben ZŠ Turnov, Skálova 600, ZŠ Turnov, 28. října 18 a ZŠ Turnov Žižkova 518 včetně konektivity a bezbariérových úprav. Záměrem města je podat žádost o dotaci na projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Turnov - 2. etapa" do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 specifický cíl 4.1. Celková plánovaná alokace dotace představuje částku kolem 2,2 mld. Kč, míra podpory bude 85 % z celkových způsobilých nákladů. Výzvy budou v současném dotačním období průběžné, tzn. nebudou bodově hodnoceny, ale průběžně budou žádosti pouze kontrolovány na podmínky přijatelnosti a věcné správnosti a doporučovány k financování do vyčerpání alokace.

Vyhlášení výzvy je avizováno na září 2022.


16. LIDL Česká republika, v. o. s. - smlouva o spolupráci Turnov, ul. Bezručova

Rada schválila uzavřít smlouvu o spolupráci s firmou Lidl Česká republika, v. o. s., IČ 26178541, Nárožní 1359/11, Praha 5.

Na základě usnesení rady ze dne 28.04.2022, setkání s místními obyvateli a zástupci společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., dne 16.06.2022, došlo k návrhu dohody o spolupráci, kterou předkládáme radě města ke schválení.

V dohodě o spolupráci se Lidl zavázal, že veškeré subjekty zásobující budoucí prodejnu Lidl v Bezručově ulici bude instruovat k tomu, aby kamiony, které budou zásobovat prodejnu, přijížděly po silnici D10, následně I/35, sjezdem do Nádražní ulice a dále do Bezručovy ul. a to jak ve směru tam, tak i zpět s cílem minimalizovat průjezd Bezručovou ulicí. Dále se Lidl v dohodě zavázal, že po kolaudaci prodejny v Bezručově ul. poskytne městu příspěvek ve výši 350.000 Kč za účelem pokrytí části nákladů města na instalaci úsekového měření v Bezručově ulici vč. nákladů na vybudování stožárů, přípojek elektřiny.


17. Lokalita Koňský trh v Turnově - výběr návrhu urbanistické koncepce

Rada souhlasila s předloženým materiálem "Lokalita Koňský trh v Turnově – výběr návrhu urbanistické koncepce". 

RM doporučuje ZM schválit návrh urbanistické koncepce zpracovatele City Upgrade, s. r. o., jako podklad pro další stupně projektové přípravy lokality Koňského trhu, zejména pro dopracování druhého stupně zakázky – územní studie na část lokality Koňský trh a pověřuje OSM vyzvat City Upgrade, s. r. o., k dopracování zakázky.

Koňský trh je dosud málo využitá lokalita v těsné návaznosti na historické centrum města, přímo navazuje na přirozenou blokovou strukturu centra, leží na okraji Městské památkové zóny Turnov. Podnět pro aktivní řešení byl majetkový vstup města do území, a to odkup pozemků pily. Ještě cca 3,5 roku má území sloužit pile. Za tu dobu je nutné zpracovat záměr toho, co se v daném území bude nacházet.

Záměrem města Turnov je revitalizace a využití dotčeného území pro smíšenou obytnou výstavbu tak, aby bylo území důstojně a plnohodnotně zapojeno do struktury a života města. 

Odkaz ke stažení jednotlivých studií urbanistické koncepce lokality Koňský trh a záznamy z veřejné prezentace zpracovatelů 4. dubna 2022: 

https://www.turnov.cz/cs/aktuality/deni-ve-meste/konsky-trh-by-se-v-budoucnu-mohl-probudit-novym-zivotem.html


18. Koňský trh - Shořelý mlýn

Rada vzala na vědomí aktuální informace k avizovanému prodeji areálu Shořelý mlýn a areálu vodní elektrárny Shořelý mlýn. Rada pověřuje odbor správy majetku a starostu dalším jednáním a opětovným předložením materiálu na jednání rady.

Jedná se o areál bývalého mlýna a malé vodní elektrárny, později střediska energetické společnosti. V současné době je areál využíván jako ubytovna, garáže a opravna aut. V jedné budově je provozován hudební klub. Malá vodní elektrárna je od roku 2020 mimo provoz. Městský soud v Praze rozhodl v roce 2014 o úpadku dlužníka, vlastníka, resp. spoluvlastníka areálu, s tím, že na majetek dlužníka prohlásil konkurs. V současné době je Městským soudem v Praze udělen souhlas se zpeněžením majetku mimo dražbu. Zároveň se k prodeji připojil i druhý spoluvlastník pan Ing. Jiří Karnet, díky tomu se nemovité věci zapsané na LV č. 4633, k. ú. Turnov, (zapsané jako pobočka č. 1) budou prodávat jako celek. Zpeněžení proběhne nejvyšší nabídce, nejméně za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, výběr nejvyšší nabídky proběhne na základě elektronické aukce, jejím provedením je pověřena společnost GAUTE, a. s., majetek bude zpeněžen po funkčních celcích stanovených insolvenčním správcem.

Město Turnov má velký zájem řešit dané území komplexně a postupnými kroky se snaží připravovat podmínky pro revitalizaci celého území a napojení na centrum města. Město má zpracované návrhy studií urbanistické koncepce území s návrhem revitalizace brownfieldu. V minulosti odkoupilo areál pily a připravuje odkoupení průmyslového areálu společnosti KERI tak, aby postupně došlo k útlumu výroby a činností v těchto areálech.  Areál Shořelého mlýna na tyto areály navazuje. 


19. Táborová základna Krčkovice - převod majetku

Rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí dobrovolného nepeněžitého příplatku v hodnotě 985.000 Kč mimo základní kapitál společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o., a to nemovité věci zapsané na LV č. 810 pro katastrální území Hrubá Skála.

Rada města Turnova na svém zasedání 09.03.2022 schválila postup prací a harmonogram rekonstrukce základny s tím, že do září 2022 bude realizován převod majetku do vlastnictví Městské sportovní Turnov, s. r. o. Ta bude následně investorem rekonstrukce táborové základny. Odbor správy majetku a odbor financí navrhují převod majetku formou dobrovolného nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti. Společník může se souhlasem jednatele společnosti poskytnout příplatek i tehdy, pokud tak nestanoví společenská smlouva (§ 163, zákon č. 90/2012 Sb.). 

Jedná se o příplatek dobrovolný, který může být i v nepeněžité formě. V takovém případě musí být příplatek oceněn znalcem. Ocenění nemovité věci provedl znalecký ústav Česká znalecká, a. s., IČ 252 60 138, Nezvalova 423, Hradec Králové, znaleckým posudkem č. 6 208-12-2022 ze dne 28.04.2022, kterým určil cenu nemovité věci v místě a čase obvyklou ve výši 985.000 Kč. U společníka, který příplatek poskytl, se navyšuje účetní hodnota podílu, procentní podíl společníka ve společnosti se ale nenavyšuje. V tomto případě je město Turnov jediným společníkem společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. 


20. Vodohospodářské sdružení Turnov – žádost o navýšení dotace na projekt Turnov intenzifikace ČOV

Rada nedoporučila zastupitelstvu schválit navýšení dotace dle žádosti svazku Vodohospodářské sdružení Turnov, která je součástí závěrečného vyúčtování dotace ze dne 21.07.2022.


21. Dotace na akci "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov"

Rada vzala na vědomí informace o podání žádosti o dotaci na akci "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov" do programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit v rámci Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2022 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj.

Rada schválila v případě získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit realizaci akce "Ukrajina - Stavební úpravy na byty v ul. Skálova č. p. 84, Turnov" a zajištěni spolufinancování akce.

Vzhledem k situaci ukrajinských uprchlíků a potřebě jejich ubytování se vedení města rozhodlo využít dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj na podporu ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky. Jako vhodné místo pro stavební úpravy na byty vytipovalo budovu bývalého městského úřadu v ul. Skálova č. p. 84, a to prostory v předním traktu 1.NP a 2.NP místo kanceláří.

Dne 14. dubna byla vyhlášena Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2022 z programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. Od 20. dubna 2022 probíhal příjem žádostí a alokace pro tuto výzvu byla stanovena ve výši 900 mil. Kč.

Výše dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do objemu 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce. Pro výpočet max. dotace v případě ubytování v bytě je rozhodný počet ubytovaných osob, který je stanoven dle přílohy zásada programu, a to dle podlahové plochy bytu a obytných místností v minimálním standardu. Na vytvoření kapacity pro jednu ubytovanou osobu v bytě může příjemce dotace obdržet max. 120 tis. Kč z uznatelných výdajů akce. 

Byli poptáni tři projektanti a volnou kapacitu nabídla projekční kancelář ACTIV projekce, s. r. o., s níž byla uzavřena smlouva. Město prověřuje v současné době možnost navýšení dotace z 120.000 Kč na 150.000 Kč / ubytovanou osobu. Udržitelnost projektu jsou 3 roky.


22. Schválení záměru rozšíření pronájmu nebytových prostor v č. p. 2047, ul. Žižkova, Turnov pro Polikliniku Železný Brod, spol. s r. o.

Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor (sklad, kantýna, klubovna, WC a úklidová místnost) v č. p. 2047, ul. Žižkova, Turnov dle návrhu.


23. Pronájem nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov

Rada schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov o celkové výměře 74,78 m2 se společností Z-dent, s. r. o., 5. května 521, Turnov. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.09.2022, nájemné je stanoveno ve výši 902,30 Kč/m2/rok.


24. Schválení záměru pronájmu prostor pasáže

Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v pasáži, ul. Antonína Dvořáka, Turnov dle návrhu s úpravami a doplněním dle diskuze na jednání rady. 

V současné době probíhá stavba pasáže, která by dle harmonogramu měla být dokončena k 31.12.2022. Následně budou prostory nabízeny k pronájmu, a proto je nutné začít řešit podmínky pro budoucí nájemníky. V pasáži jsme původně chtěli jakousi "zlatou" uličku Turnova, kde by měli své krámky a dílny turnovští šperkaři, kamenáři, zlatníci a řemeslníci. V prvním patře se uvažovalo s novou městskou galerií, která by se věnovala současnému výtvarnému umění. Snažíme se původní vizi držet. Jen vznik nové městské galerie vzhledem k celospolečenské ekonomické situaci, navrhujeme vyměnit, za stálou expozici Křišťálového údolí. https://crystalvalley.cz/cs/misto/turnov


25. Výpůjčka nebytových prostor v č. p. 1897, ul. Granátová, Turnov

Rada schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor - ordinace lékaře v č. p. 1897, ul. Granátová, Turnov o výměře 22,43 m2 pro Medi-Tala, s. r. o. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 10.08.2022.


26. Záštita starosty – Český kynologický svaz č. 374 Turnov, z. s., na podporu kynologického závodu

Rada schválila v rámci záštity starosty města poskytnutí finančního daru pro spolek Český kynologický svaz ZKO Turnov – 374, pobočný spolek, Mírová pod Kozákovem, ve výši 5.000 Kč na zajištění podpory kynologického závodu – Memoriál Miloslava Holase v roce 2022. Zároveň rada schválila znění darovací smlouvy a pověřila starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem.


27. Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022

Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření č. 4 na rok 2022 dle návrhu/ s úpravami dle diskuze.

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 1.656 tis. Kč. 

Celkové výdaje se navyšují o 2.156 tis. Kč, z toho běžné výdaje se snižují o 34.217 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 36.373 tis. Kč. 

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 4 se snižuje o 42.506 tis. Kč.

Financování se navyšuje o částku 500 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2022 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.


28. Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022—2026

Rada projednala Plán rozvoje rodinné politiky Turnov 2022—2026 a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení.

Rodinná politika města Turnova navazuje na celostátní i krajské koncepční materiály, na komunitní plánování sociálních služeb v regionu Turnovska a koncepci vzdělávání. Dokument vznikal od začátku roku 2022 ve spolupráci s odborníky i veřejností. Odbor sociálních věcí připravil základní vize dokumentu. Ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu a odborem správy majetku se zaměřil na plnění priorit stanovených v předcházejícím plánu rodinné politiky a provedl vyhodnocení jednotlivých plánovaných aktivit.


29. Individuální dotace TJ Turnov - výstavba beach volejbalových kurtů a sportovně relaxační zóny

Nebylo přijato usnesení.


30. Individuální dotace FOKUS Turnov - komunitní zahrada

Rada doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Turnov ve výši 653.098 Kč pro spolek FOKUS Turnov, z. s., na realizaci projektu Komunitní zahrada při Polyfunkčním komunitním centru ve Skálově ulici.

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro spolek FOKUS Turnov, z. s., ve výši 653.098 Kč. Dotace bude určena na realizaci projektu Komunitní zahrada u Polyfunkčního komunitního centra ve Skálově ulici. Z dotace budou částečně hrazeny náklady na revitalizaci pozemku ve vlastnictví města v komunitním centru. Jedná se venkovní prostranství, které je určené nejen klientům Fokusu, ale i spřáteleným organizacím, školám a široké veřejnosti. Nově upravený prostor lze využít pro kulturní akce, enviromentální výchovu, přednášky, besedy, výuku, mezigenerační setkávání apod. Realizace projektu začala v červnu 2022 a bude ukončena v prosinci 2022. Předpokládané celkové náklady na zajištění realizace projektu komunitní zahrady jsou spolkem vyčísleny na 1.681.356 Kč. Spolek žádá o spolufinancování této akce z rozpočtu města Turnov částkou celkem 653.098 Kč. Dotace bude využita na pokrytí nákladů, které uvedl spolek v položkovém rozpočtu projektu. Na financování projektu se budou podílet mimo města Turnov také Nadace Euronisa (30.000 Kč). Ostatní náklady budou pokryty z veřejné sbírky (60.000 Kč) a z vlastních zdrojů spolku (938.258 Kč). V případě, že bude rozhodnuto o poskytnutí individuální dotace, musí být v rámci čtvrtého rozpočtového opatření vyčleněny pro tento účel prostředky v městském rozpočtu.


31. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 48 tis. Kč a následný převod této částky do fondu investic.

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 48 tis. Kč na nákup varného kotle do školní jídelny.

Rada schválila organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 75 tis. Kč na navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování z důvodu výmalby učeben.

Rada schválila organizaci Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace navýšení sledovaného ukazatele účtu 511 - Opravy a udržování o 75 tis. Kč na celkových 175 tis. Kč.

Rada schválila organizaci Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 40 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace interiéru nové knihovny.


32. Dodatek č. 4 smlouvy s Technickými službami Turnov, s. r. o., na 2. pololetí roku 2022 - odpady

Rada schválila dodatek č. 4/2022 ke smlouvě o zabezpečení prací a služeb, uzavřené mezi Technickými službami Turnov, s. r. o., a městem Turnov. Rada uložila vedoucí finančního odboru Bc. Chodaničové zapracovat navýšení ceny do rozpočtu města.

Dodatek je schvalován na základě schválení nových jednotkových cen na minulém jednání rady. Rozsah služeb a harmonogramy svozů zůstávají beze změn. Navýšení rozpočtu do příštích rozpočtových změn činí 520.000 Kč.


33. Obecně závazná vyhláška - zákaz konzumace alkoholických nápojů

Rada nedoporučila předložit zastupitelstvu města ke schválení návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů, kterou by byl zákaz rozšířen na celé území městské památkové zóny. Záměrem bylo omezit rušení nočního klidu vlivem pokročilé otvírací doby restaurací a barů v centru města. Tento záměr výše uvedená vyhláška neumí naplnit.

Na základě předchozího jednání rady města, kdy nebylo podpořeno předložit zastupitelstvu města ke schválení obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozní doby pohostinských zařízení, bylo doporučeno provést úpravu obecně závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů, a to tak, že bude stanoven zákaz pro všechna veřejná prostranství na území městské památkové zóny.


Vytvořeno 3.8.2022 19:40:09 | přečteno 504x | marcela.jandova
load