Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Rady města 3. 11. 2021

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Zasedání rady mělo na programu 34 bodů, 2 body byly z programu staženy. Jednání se zúčastnilo sedm radních. Níže uvádíme stručnou informaci k vybraným bodům. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.


1. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - výroční valná hromada

Rada v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schválila výroční zprávu 2020/21, včetně účetní závěrky, závěry auditu hospodářského roku 2020/21, vypořádání zisku dle předloženého návrhu.

Rada v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. schválila výplatu podílu z nerozděleného zisku na základě znaleckého posudku č. 3114-57/2021, ocenění nemovitých věcí - pozemková parcela č. 1986/257 se stavbou kotelny, stavba bez č. p. město Turnov, katastrální území Turnov, zapsané v KN na LV č. 6117 pro k. ú.  Turnov, který určil obvyklou cenu ve výši 3 mil. Kč.

Rada v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o. vzala na vědomí Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Rada uložila odboru správy majetku připravit kupní smlouvy na nemovité věci - pozemkovou parcelu č. 1986/257 se stavbou kotelny, stavbu bez č. p. město Turnov, katastrální území Turnov, zapsané v KN na LV č. 6117 pro k. ú. Turnov za obvyklou cenu uvedenou ve znaleckém posudku č. 3114-57/2021 mezi Městskou teplárenskou Turnov, s. r. o. a Městem Turnov.

2. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Částečné krytí ztráty koupaliště a plnění plánu investic 2021

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. vzala na vědomí informaci k vyčíslení ztráty provozu koupaliště ve výši 1,3 mil. Kč proti plánu a plnění plánu investic na rok 2021, které představuje při realizaci všech plánovaných investic navýšení investičních potřeb o 0,3 mil. Kč.

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit v nejbližším rozpočtovém opatření navýšení provozní dotace pro Městskou sportovní Turnov, s. r. o. o 500 tis. Kč z důvodu propadu tržeb na koupališti (špatné počasí a protiepidemická opatření).

3. Sportovní hala v Turnově 2 - smluvní vztahy s TSC Turnov, z. s.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit předloženou Smlouvu o spolupráci a uzavření budoucích smluv na bezúplatný převod budovy sportovní haly Turnov č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 2544/8 v kat. území Turnov, obec Turnov, objekt občanské vybavenosti, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily na LV č.  4687 z Tělovýchově sportovního clubu Turnov, z. s. na Město Turnov, a to za účelem technického zhodnocení (rekonstrukce, modernizace a rozšíření) budovy sportovní haly tak, jak vyplývá ze studie, schválené všemi stranami a zastupitelstvem města Turnov usnesením ZM číslo 52/2021 ze dne 25. 3. 2021.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit předloženou Darovací smlouvu na budovu sportovní haly Turnov č. p. 1865 stojící na pozemku p. č. 2544/8 v kat. území Turnov, obec Turnov, objekt občanské vybavenosti, evidované v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily na LV č.  4687 mezi Tělovýchově sportovním clubem, z. s. a Městem Turnov.

Rada vzala na vědomí předložený koncept Nájemní smlouvy na sportovní halu v Turnově 2 mezi Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a Městem Turnov, souhlasila se zněním smlouvy a ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit konečnou verzi této smlouvy s doplněním výše nájmu na základě znaleckého posudku a konzultace s auditorskou společností do konce roku 2021.

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. vzala na vědomí předložený koncept Nájemní smlouvy na sportovní halu v Turnově 2 mezi Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a Městem Turnov, souhlasila se zněním smlouvy a ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit konečnou verzi této smlouvy s doplněním výše nájmu na základě znaleckého posudku a konzultace s auditorskou společností do konce roku 2021.

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. vzala na vědomí předloženou Smlouvu o správě sportovní haly v Turnově 2 mezi Městskou sportovní Turnov, s. r. o. a Tělovýchově sportovním clubem, z. s. Dále ukládá místostarostce Janě Svobodové předložit ke schválení obě přílohy ke smlouvě do 31. 12. 2021.

4. Hodnocení ředitelů škol a školského zařízení

Rada schválila výši odměn ředitelům škol a školského zařízení v souladu se směrnicí č. 22.18 dle předloženého návrhu.

5. Vyřazování majetku příspěvkových organizací

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku do 999,- Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč a vyřazením dlouhodobého hmotného majetku nad 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace.

Rada souhlasila s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného hmotného majetku do 999 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Základní škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace.

Rada souhlasila s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč dle předloženého návrhu ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace.

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku do 3.999 Kč a vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku do 7.999 Kč a zároveň souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40.000 Kč a vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku od 7.999 Kč dle předloženého návrhu ředitele organizace Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace.

6. Čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 200 tis. Kč a následný převod těchto finančních prostředků do fondu investic.

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace čerpání fondu investic do výše 200 tis. Kč na vybudování kuchyňského koutu pro výuku žáků.

Rada schválila organizaci Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 29 tis. Kč na pořízení plynového sporáku.

7. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - Změna sledovaných ukazatelů

Rada schválila organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele účtu 521 - Mzdové náklady o 4 197 tis. Kč na celkových 48 277 tis. Kč.

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě a právu provést stavbu "Rekonstrukce vodovodní přípojky pro budovu teplárny Výšinka"

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 3352/1 a 3352/16 k. ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnova v celkové délce 15,5 bm dotčený stavbou "Rekonstrukce vodovodní přípojky pro budovu teplárny na Výšince, Turnov" ve prospěch Městské teplárenské Turnov, s.r.o., Kosmonautů 1559, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH.

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu "Sjezd z p. č. 711/88 a 711/315 k. ú. Daliměřice, zahrádky"

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 711/145 a 711/175 k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "Zřízení sjezdů na komunikaci pro pozemky p. č.711/88 a 711/315 k. ú. Daliměřice" ve prospěch soukromého investora za jednorázovou úhradu 4.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020 (2.000 Kč za sjezd (případ) + DPH).

10. Pronájem pozemků p. č. 2600/15, 2600/16, 2600/17, 2600/18, 2600/19 a 2600/20, vše k. ú. Turnov

Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/15, k. ú. Turnov se Společenství vlastníků domu Kosmonautů 1323, Turnov od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/16, k. ú. Turnov se Společenství vlastníků Kosmonautů 1324, Turnov od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/17, k. ú. Turnov s paní Lenkou Šťastnou, Kosmonautů 1325, Turnov od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/18, k. ú. Turnov s panem Miroslavem Krejčím, Kosmonautů 1326, Turnov od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/19, k. ú. Turnov s paní Martou Bělohlávkovou, Kosmonautů 1327, Turnov od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Rada schválila smlouvu o nájmu pozemku p. č. 2600/20, k. ú. Turnov se Společenství vlastníků Turnov - Kosmonautů 1328, Turnov od 1. 1. 2022 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

11. Směna pozemků ul. Přepeřská

Rada doporučila zastupitelstvu schválit směnu spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 2001/2 za část pozemku p. č. 2002/1, k. ú. Turnov se soukromými vlastníky.

12. Prodloužení podnájemní smlouvy - lávka přes náhon

Rada schválila uzavření podnájemní smlouvy s MVE Turnov s. r. o. na část pozemků p. č. 2827/2 a 3902/3, vše k. ú. Turnov na lávku pro pěší na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 za cenu 25 tis. Kč/rok.

13. Soubor rodinných domů Mašov, plánovací smlouva

Rada souhlasila s uzavřením plánovací smlouvy s investorkou a doporučila zastupitelstvu schválit plánovací smlouvu.

Jedná se o plánovací smlouvy na výstavbu nové komunikace a inženýrských sítí v rámci soukromého projektu výstavby pěti rodinných domů v Mašově. Projektová dokumentace celého záměru je před podáním na stavební úřad k územnímu řízení. V rámci výstavby tohoto záměru byla s investorem diskutována otázka možného propojení budoucí komunikace se stávající komunikací U školy v Mašově. Propojovací komunikace by se musela částečně nacházet na soukromém pozemku. S vlastníky pozemku, na kterém by část komunikace musela být zrealizována, odbor správy majetku jednal. Vlastníci pozemku se záměrem zprůjezdnění komunikace souhlasí s podmínkou, že tu část pozemku, kterou by jim nová komunikace zabrala a je v územním plánu vedena jako stavební požadují nahradit na druhé straně svého pozemku, kde by stávající plocha nezastavěného území smíšené byla částečně změněna na zastavitelnou plochu. Tento jejich požadavek bude na základě jejich žádosti zahrnut k projednání v další změně územního plánu. Z tohoto důvodu není možné nyní ani projekčně zrealizovat propojení budoucí a stávající komunikace. Předkládaná plánovací smlouva obnáší výčet objektů, které budou v rámci výstavby zrealizovány a následně budou převedeny na jednotlivé správce. Dle předložené plánovací smlouvy by po kolaudaci byla na Město Turnov převedena komunikace o výměře cca 558 m2, cca 156 m2 zatravňovací plochy pro odstavná stání a cca 246 m2 sadových úprav. Dále bude součástí veřejné osvětlení a dešťová kanalizace, včetně retenční nádrže. Město Turnov by uhradilo za převedené objekty částku 4.000 Kč + DPH. 

14. Zpracování projektové dokumentace ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity, Na Osadě

Rada schválila předloženou studii řešení ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě a doporučila zastupitelstvu schválit zpracovanou studii rekonstrukce ulic Mírová, Čistá, Achátová, Solidarity a Na Osadě a zahájit zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

15. Výběr zhotovitele "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Českého ráje 5"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele ALBO okna-dveře s. r. o., IČ: 28569831 na realizaci zakázky "Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám. Č. ráje 5" za cenu 4 075 804,- Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.

Do výběrového řízení přišly 3 nabídky.

16. Výběr zhotovitele "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Michal Zonyga, IČ: 72940247 na realizaci zakázky "Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov" za cenu 1 764 321,74 Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.

Do výběrového řízení přišly 2 nabídky.

17. Výběr zhotovitele "Opravy místních komunikací a chodníků v Turnově"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924 na realizaci zakázky "Opravy místních komunikací a chodníků v Turnově“ za cenu 2 409 655,- Kč s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.

Do výběrového řízení přišly 2 nabídky.

18. Výsledek výběrového řízení "Žižkova č. p. 2030, 2031, 2031, 2047 - zpracování projektové dokumentace"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise zrušení zadávací řízení "Žižkova č.p. 2030, 2031, 2032, 2047 – zpracování projektové dokumentace", protože v zadávacím řízení není žádný účastník.

Rada schválila zadávací podmínky výběrového řízení "Žižkova č.p. 2030, 2031, 2032 a 2047 – zpracování projektové dokumentace" a hodnotící komisi ve složení: Mgr. Petra Houšková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Jiří Vele, Eva Kordová.

19. Vícepráce k projektu "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově, část 2"

Rada vzala na vědomí prověření možnosti uzavřít Dodatek č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2."

Předkládáme Radě města prověření možnosti uzavřít Dodatek č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově, část 2".

Dodatek č. 1 je ve výši Kč 201 333,33 - jen vícepráce - tento dodatek jsme zahrnuli pod § 222 odst. 5) zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění: "za podstatnou změnu závazku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné" - tento dodatek je do 30 % původní ceny závazku.

Dodatek č. 5 je ve výši Kč 183 625,41 - jen vícepráce - tento dodatek zahrneme pod § 18 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. s tím, že "Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty, a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády" - celková předpokládaná hodnota celé zakázky byla Kč 4 900 000 Kč (část 1. a část 2., byla zadána jako zjednodušené podlimitní řízení), tzn. do 980 000 Kč (20 %).

Dodatek č. 6 je ve výši Kč 63 399,50 vícepráce a Kč 16 011,54 méněpráce - tento dodatek zahrneme pod § 222 odst. 4) písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb, ve znění "za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce".

20. Aktualizace směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Turnov

Rada schvaluje aktualizovanou směrnici Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov č. 49.20 s platností a účinností od 1. 1. 2022.

Zapracovali jsme změny, které reagují na:

1. několik problematických veřejných zakázek realizovaných Městem Turnov za poslední cca 1,5 roku,

2. výrazný nárůst cen především materiálů,

3. zavedení odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách,

4. snížení administrativní náročnosti pro drobné živnostníky,

5. komplikované pořizování techniky a vybavení s vazbou na stávající používané systémy a vybavení. 

21. Přidělení bytů

Rada schválila přidělení bytů zvláštního určení v Žižkově ulici, Turnov. Byt č. 6 v 1. NP čp. 2030. Byt č. 10 ve 3. NP čp. 2047 a byt č. 10 v 3. NP čp. 2032 dle návrhu komise, vše dle domluvy s žadateli, nejpozději však od 1. 12. 2021, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021.

Rada schválila přidělení bytu ve vlastnictví města Turnov, Výšinka – Granátová ul. č. p. 1897, byt č 34 v 2. NP dle návrhu komise a domluvy s žadatelkou, nejpozději však od 1. 12. 2021, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021.

Rada schválila přidělení místností ve vlastnictví města Turnov, Vrchhůra č. p. 990, místnost č. 7 na zkušební dobu 3 měsíců, s platbou nájemného na měsíc dopředu a prodloužením v případě bezproblémového užívání pronajatých prostor. Vše dle domluvy s žadatelkou, nejpozději však od 1. 12. 2021, dle pravidel hospodaření s byty ve vlastnictví města Turnov, schválených v RM dne 9. 6. 2021, usnesení č. 424/2021.

22. Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029

Rada vzala na vědomí a doporučuje zastupitelstvu schválit Strategický plán rozvoje města Turnov 2021-2029.

Dokument má střednědobý charakter a pokrývá 8 let, tedy i několik volebních období. Oproti původnímu dokumentu je výrazně zeštíhlen a zjednodušen do přehlednější a čitelnější formy.

Struktura Strategického plánu obsahuje tři důležité části:

- Analytickou část, která zahrnuje rovněž SWOT analýzu

- Návrhovou část s definicí vize a opatřeními k dosažení cílů

- Akční plán na období 2021-2023 a Zásobník projektů

23. Záštita starosty - vyhlášení ankety "Nejlepší orientační sportovci roku 2021"

Rada schválila v rámci záštity starosty města nad akcí poskytnutí finančního daru pro spolek Tělovýchovná jednota Turnov, z. s., Skálova 207, PSČ 51101, IČ 15045528, ve výši 6.000 Kč na zajištění podpory akce - vyhlášení ankety "Nejlepší orientační sportovci roku 2021". Zároveň RM schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho jejím podpisem.

Jedná se o žádost od předsedy oddílu orientačního běhu TJ Turnov, zapsaný spolek - Jindřich Kořínek jakožto spolupořadatel vyhlášení prestižní ankety "Nejlepší orientační sportovci roku 2021" požádal město Turnov o finanční podporu na organizační přípravy a konání vyhlášení prestižní ankety Nejlepší orientační sportovci roku 2021 konané v sále turnovské Střelnice dne 4. prosince 2021. Vyhlášení se vrací po letech 2010 a 2013 opět do Turnova. Organizátorem této prestižní ankety je Český svaz orientačních sportů a pro letošní rok i oddíl orientačního běhu TJ Turnov. Pan Kořínek žádá o podporu ve výši 6.000 Kč - z rozpočtu města bude poskytnut finanční dar ve výši 6.000 Kč.

24. Střednědobý výhled rozpočtu města 2023-2025

Rada doporučila zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu města Turnov na období let 2023 až 2025 v příloze č. 1 se zohledněním nárůstu energií 2022/2023.

25. Návrh rozpočtu města 2022 - první projednání

Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 s připomínkami dle diskuze.

Příjmy předpokládáme ve výši 383 669 tis. Kč, v běžných výdajích ve výši 321 543 tis. Kč, v kapitálových výdajích ve výši 80 176 tis. Kč a financování ve výši 18 050 tis. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 2022 se celkové zadlužení města sníží o částku 23 000 tis. Kč (splátky úvěrů), a to na částku 85 000 tis. Kč (dlouhodobé úvěry). 

26. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - dodatek ke smlouvě

Rada vzala na vědomí dodatek č. 1 ke smlouvě mezi městem Turnov a Zdravotně sociálními službami Turnov, příspěvkovou organizací, a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

Jedná se o dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. 01/2021 mezi městem Turnov a organizací Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, schválené Zastupitelstvem města Turnov dne 28. 1. 2021. Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, požádaly o změnu vyrovnávací platby na jednotlivé druhy registrovaných sociálních služeb. Celková výše vyrovnávací platby na rok 2021 zůstává stejná, a to ve výši 21.383.000 Kč. Je třeba pouze upravit výši částek na druhy služeb podle předpokladu čerpání. Tímto dodatkem se ruší odstavec č. 3 Článku III smlouvy a nahrazuje se novým.

27. Smlouva s Technickými službami Turnov, s. r. o. na vydávání a rozvoz nádob na tříděný odpad

Rada schválila návrh smlouvy mezi Městem Turnov a Technickými službami Turnov s. r. o. na vydávání a rozvoz nádob na tříděný odpad.

Smlouva bude platná až do doby, než budou všechny nádoby vydány. V tuto chvíli je předpokládaný rozsah prací dle objednávek k 27. 10. 2021

28. Studie - aktualizace návrhu celkové revitalizace Rývových a Metelkových sadů

Rada vzala na vědomí předloženou studii – aktualizaci návrhu celkové revitalizace Rývových a Metelkových sadů.

Předmětem zadání je aktualizace návrhu celkové revitalizace parku Rývovy a Metelkovy sady v Turnově, původně řešené v architektonické studii "Proměna Šetřilovských parků v Turnově" (06/2007) a následně "Proměna Šetřilovských parků v Turnově – I. etapa" (dokumentace pro územní řízení – 12/2008, dokumentace pro provádění stavby – 12/2010).

Studie – aktualizace návrhu řeší zejména obnovu alejí a porostů buků lesních, které jsou napadeny patogenem Phytophthora spp. Napadení buků lesních uvedeným patogenem bylo zjištěno na základě provedení fytopatologického posouzení vybraných buků lesních Ing. Jiřím Rozsypálkem v prosinci 2020. 

30. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích Města Turnov

Rada vzala na vědomí návrh na kácení v areálu letního kina. Žádost o povolení podalo Kulturní centrum Turnov, s. r. o.

Rada schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého (kultivar ´Pendula´) o obvodu kmene 234 cm, rostoucího na pozemku p. č. 623/1 v kat. území Turnov (park u letního kina).

Rada schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 122 cm, rostoucí na pozemku p. č. 865/6 v kat. území Turnov (penziony Žižkova).

Rada neschválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks jilmu vaz o obvodu kmene 254 cm, rostoucího na pozemku p. č. 865/6 v kat. území Turnov (penziony Žižkova).

Rada schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks jasanu ztepilého o obvodu kmene 126, 129, 145 cm, rostoucího na pozemku p. č. 2814/1 v kat. území Turnov, dále 1 ks jasanu o obvodu kmene 88 cm a 1 ks vrby křehké o obvodu kmene 175 a 178 cm, rostoucích na pozemku p. č. 2812 v kat. území Turnov (Šetřilovsko).

Rada schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks břízy bílé o obvodu kmene 143 a 142 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1217 v kat. území Turnov (ul. 5. května).

Rada schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks lip srdčitých (syn. malolistých) o obvodu kmene 275 cm, rostoucích na pozemku p. č. 1495 v kat. území Turnov (Mariánské náměstí).

Rada schválila podání žádosti o povolení kácení 1 ks hrušně o obvodu kmene 220 cm, rostoucí na pozemku p. č. 1282/19 v kat. území Mašov u Turnova (Mašov).

31. Neinvestiční dotace na projekt "Zdravé město Turnov" z rozpočtu Libereckého kraje

Rada schválila přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt "Zdravé město Turnov" ve výši 70.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OLP/3529/2021 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508.

Finanční prostředky budou použity na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je: Podpora aktivit směřujících k participaci veřejnosti formou setkávání, el. nástrojů, kampaní, spolupráce s NNO, participativního rozpočtu, spolupráce na tvorbě strategických dokumentů obce. Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2022.

32. Soudní spor s nájemníkem, Granátová č. p. 1897 - aktuální informace

Rada schválila dočasné zavedení noční ostrahy v bytovém domě Granátová č. p. 1897 dle návrhu.

33. Záměr nákupu nemovitostí v lokalitě Koňského trhu

Rada vzala na vědomí informace o záměru nákupu nemovitostí v lokalitě Koňského trhu. Rada pověřila starostu města dalším jednáním ve smyslu předloženého materiálu.


Vytvořeno 3.11.2021 21:54:48 | přečteno 306x | marcela.jandova
load