Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Rady města 21. 10. 2021

Radnice, autor: K. Preislerová

Na programu mělo zasedání rady 29 bodů, dva body byly do programu přidány, pět bodů staženo, jednání se zúčastnilo sedm radních. Níže uvádíme stručnou informaci. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.


1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Splašková kanalizace pro objekt ev. č. 127, Nudvojovice, p. Kokina"

Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 3712 ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 4 bm dotčených stavbou splaškové kanalizace k objektu evid. č. 127, Nudvojovice. Investor Milan Kokina, Nudvojovice ev. č. 127, 511 01 Turnov za jednorázovou úhradu 1.600 Kč + DPH (400 Kč x 4 bm + DPH).

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojky k objektu na st. p. č. 2567 a p. č. 2568 k. ú. Turnov, Linkovi"

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 2599/17 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v celkové délce 18 bm dotčený stavbou "Vodovodní a kanalizační přípojka k objektu č. p. 1318 ul. Za Sokolovnou, Turnov" ve prospěch manželů Linkových, Na Mlýnku 802, 460 01 Liberec-Staré Pavlovice za jednorázovou úhradu 7.200 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (400 Kč za započatý metr + DPH).

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "SM Malý Rohozec, p. č. 669/1 - smyčka kNN"

Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 680 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 1 bm dotčeného stavbou "SM, Malý Rohozec p. č. 669/1 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu v minimální částce 2.000 Kč + DPH (500 Kč/1bm + DPH).

4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Kanalizační přípojka k RD st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec, EDENBAU, s. r. o."

Rada schválila uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 439/1 k. ú. Malý Rohozec ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou „Kanalizační přípojka k novostavbě rodinného domu na pozemku st. p. č. 23 a p. č. 29/1 k. ú. Malý Rohozec ve prospěch EDENBAU, s. r. o., Lužická 3365/4, 466 01 Jablonec nad Nisou za jednorázovou úhradu 9.500 Kč + DPH za kanalizační přípojku dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020. (500 Kč za započatý metr + DPH, překop komunikace 7.000 Kč + DPH).

5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Optotrasa I. etapa, Křišťálová-Vrchhůra-Na Kamenci-sídliště Výšinka a Optotrasa: Palackého ul., II. a III. etapa, PAMICO CZECH, s. r. o.

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemky parcel. č. 3185/92, 1659/1, 1659/3, 1659/4, 1659/7, 1659/8, 1659/9, 1660/21, 1660/22, 1660/24, 1660/25, 1660/26, 1660/27, 1660/28, 1660/30, 1660/31, 1660/36, 1660/37, 1660/38, 1660/41, 1660/42, 1660/47, 1660/48, 1660/49, 1660/62, 1660/63, 1683/1, 1683/5, 1702/2, 1703, 3179/1, 3179/2, 3185/15 vše v katastrálním území Turnov, obec Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 1.106 bm dotčených stavbou Optotrasa – ul. Křišťálová, Vrchhůra, Na Kamenci, sídliště Výšinka, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007.

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnost na pozemky parcel. č. 259, 308/2, 308/3, 308/8, 308/9, 308/20, 308/22, 308/23, 308/24, 368, 383, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 384/6, 384/7, 384/8, 384/9, 1831, 1841, 1869, 1870/2, 1870/3, 1870/4, 1872/3, 1872/5, 1872/6, 1872/9, 2735/1, 2749/3, 2750/6, 2758/8, 2758/42, 2758/43, 2758/44, 2758/45, 2758/46, 2758/50 vše v katastrálním území Turnov ve vlastnictví Města Turnov v celkové délce 1.174 bm dotčených stavbou Optotrasa – ul. Palackého, Turnov ve prospěch PAMICO CZECH s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši v 1 Kč + DPH na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Městem Turnov a společností PAMICO CZECH s. r. o. ze dne 22. 11. 2007.

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a právu provést stavbu "Reko Turnov, Na Vyhlídce, STL plynovod a přípojky, úprava podmínek stavby"

Rada zrušila usnesení rady města č. 307/2021 ze dne 12. 5. 2021 v plném rozsahu.

Investor GasNet, s. r. o. podal žádost o zřízení věcného břemene na stavbu "NTL plynovod a přípojky v ul. Na Vyhlídce, Turnov". Jedná se o výstavbu nového plynovodu a 18 přípojek v ul. Na Vyhlídce v lokalitě Hruštice-Károvsko, která povede přes pozemky p. č. 987/1,987/53 a 1038 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova v délce 249 bm. Stavba bude provedena výkopem. Tuto stavbu již RM schválila dne 12. 5. 2021, usnesením č. 307/2021. Jelikož došlo k významným úpravám a podmínkám stavby, toto usnesení se v plném rozsahu ruší. 

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parcel. č. 987/1, 987/53 a 1038 k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "NTL plynovod a přípojky v ul. Na Vyhlídce, Turnov" ve prospěch GasNet, s. r. o. jednorázovou úhradu 252.500 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 1. 7. 2020.

7. Směna pozemků Turnov, Na Stráni

Rada doporučila zastupitelstvu schválit směnu částí pozemku p. č. 3554/2 a 3554/6, oba k. ú. Turnov, s doplatkem od soukromého vlastníka ve výši Kč 7.500,- a úhrady poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Při kontrole pozemků ve vlastnictví města zjistil odbor správy majetku, že vlastníci sousedních pozemků užívají bez smluvního vztahu část pozemku ve vlastnictví města Turnov – p. p. č. 3554/6 jako zahradu. Bylo jim nabídnuto odkoupení pozemku za 500 Kč/m2. Při osobním jednání na místě bylo zjištěno, že Město Turnov naopak užívá jako komunikaci část pozemku p. č. 3554/2 ve vlastnictví soukromých vlastníků. 

Jedná se o pozemek p. č. 3554/6, k. ú. Turnov – zahrada, o výměře 116 m2 – vlastník Město Turnov a pozemek p. č 3554/2, k. ú. Turnov – zahrada, o výměře 650 m2 – soukromý vlastník.

8. Směna pozemků Malý Rohozec

Rada doporučila zastupitelstvu schválit směnu části pozemku p. č. 199/2  a částí pozemků p. č. 144/6 a 89/1, o výměře cca 150 m2, vše k. ú. Malý Rohozec s tím, že strany budou hradit náklady na vypracování geometrického plánu společně a paní Bernatová poplatek za návrh na vklad práva do katastru nemovitostí.

Soukromý vlastník vlastní m. j. pozemek p. č. 199/2 – trvalý travní porost, k. ú. Malý Rohozec. Pozemek sousedí s pozemkem p. č. 460/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, který je ve vlastnictví města Turnov.  Ve skutečnosti je cesta vyježděná po okraji pozemku p. č. 199/2, ve vlastnictví soukromého majitele. 

9. Pacht pozemků - p. Grůša

Rada schválila pachtovní smlouvu s p. Jaroslavem Grůšou, Mašov na pozemky p. č. 2781/4 o výměře 36468 m2, p. p. č. 2758/2 o výměře 13300 m2, p. p. č. 2781/14 o výměře 7842 m2, vše k. ú. Turnov a pozemky p. č. 764/1 o výměře 1753 m2 a p. p. č. 764/40 o výměře 1455 m2, vše k. ú. Daliměřice za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu určitou - 5 let, tj. do 31. 12. 2026.

10. Dopravní terminál - podmínky pro prodloužení smluv s dopravci

Rada schválila uzavření smluv o užívání autobusového stání na autobusovém terminálu v Turnově s jednotlivými dopravci: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., Mladá Boleslav, BusLine LK, s. r. o., Semily, BusLine KHK, s. r. o., Semily, ČSAD Liberec, a. s., Liberec, Enjoy Europe, s. r. o., Praha 8 – Libeň, Milan Zachariáš Autodoprava, RETROBUS, s. r. o., Držovice na dobu určitou do 31. 12. 2023 za cenu 15 Kč/vjezd + DPH.

11. Výsledek výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise zrušení výběrového řízení "Výměna vstupního portálu radnice č. p. 1 v Turnově".

Rada schválila zadávací podmínky výběrového řízení pro stavební akci "Výměna vstupního portálu radnice". Dále schvaluje hodnotící komisi ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Ing. Arch. Zdeněk Bičík, Mgr. Eva Honzáková, Mgr. Dagmar Šrytrová, Jindřich Zeman.

12. Žádost o ukončení nájmu dohodou - č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov

Rada schválila ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 1931, ul. Jana Palacha, Turnov se společností Spirála, s. r. o., Jablonec nad Nisou dohodou ke dni 31. 12. 2021.

13. Podnájem parkovacího stání v ul. Jiráskova, Turnov

Rada schválila podnájem části pozemku p. č. 481/1, 481/2, 481/3 a 481/4, vše k. ú. Turnov na parkovací stání č. 3 v ul. Jiráskova, Turnov pro fyzickou osobu z Turnova od 22. 10. 2021 na dobu neurčitou za cenu 1.000 Kč/měsíc + DPH.

14. Zadávací řízení "Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov"

Rada schválila zadávací podmínky výběrového řízení na projekt "Zpracování projektové dokumentace  - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Petra Houšková, Jan Lochman, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Stanislava Syrotiuková.

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele rozdělené na jednotlivé etapy, a to včetně výkazu výměr a autorského dozoru po celou dobu výstavby všech etap. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s podmínkami dotačního titulu Státního fondu podpory investic, který v současné době poskytuje dotace na Regenerace sídlišť. 

15. Výsledek výběrového řízení "Městský park Turnov - etapa 4a - jezírko a tůňky"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise vyloučení účastníka SIZ s. r. o., IČ: 27265480 a účastníka MBQ s. r. o., IČ: 24247677 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele SKJ, s.r.o., IČ: 07807716 na realizaci zakázky "Městský park Turnov – etapa 4a – jezírko a tůňky" za cenu Kč 1 152 214,23 bez DPH /Kč 1 394 179,22 s DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů. 

16. Dodatek č. 3 - Zpracování architektonické studie – Regenerace sídliště Přepeřská

Rada schválila dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na projekt Zpracování architektonické studie – Regenerace sídliště Přepeřská.

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo "Zpracování architektonické studie sídliště Přepeřská" projekt zpracovává firma AND, spol. s r. o. s termínem dokončení do 31. 10. 2021. Dne 11. 10. 2021 však proběhlo veřejné projednávání návrhu studie s občany sídliště Přepeřská a připomínky občanů musí dodavatel zapracovat do studie. Studie musí být následně projednána v komisích města, v radě města a v zastupitelstvu města. Z tohoto důvodu firma AND, spol. s r. o. žádá o prodloužení termínu do 15. 2. 2022.

17. Schválení dodatku č. 8 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově – část 1", vícepráce, méněpráce

Rada schválila uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 1. Nová cena díla bude 4 608 061,32 Kč bez DPH, tj. 5 575 754,19 Kč s DPH.

18. Schválení dodatku č. 6 na akci "Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově – část 2", vícepráce

Rada schválila uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo s firmou Livington Company s. r. o., IČ 07157851, na akci Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově - část 2. Nová cena díla bude 1 272 344,53 Kč bez DPH, tj. 1 539 536,88 Kč s DPH.

19. Schválení dodatku č. 5 na akci "Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově" vícepráce, změna termínu.

Rada schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s firmou Nábytek Styl spol. s r.o., IČ 25965123, na akci Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově. Nový termín dokončení díla je 30. 11. 2021, finanční vypořádání do 15. 12. 2021, nová cena díla bude 606 244,45 Kč bez DPH, tj. 733 555,78 Kč s DPH.

Změnový list č. 1 s vícepracemi navyšuje cenu o 7 826,45 Kč bez DPH, tj. 9 470,00 Kč s DPH.

20. Plán zimní údržby pro období 11/2021 - 03/2022

Rada schválila plán zimní údržby pro období od 11/2021 do 03/2022 s doplněním dle diskuze.

Do plánu je doplněna údržba nově postavených chodníků a zařazení komunikací, kde je možné použít k posypu chemické prostředky. 

21. Dotace z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnov - 2. kolo

Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozdělení dotací z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova dle předloženého návrhu.

Z rozpočtu města Turnova byla v rozpočtových změnách do FONDU na druhé kolo dotačního řízení přidělena částka 300.000 Kč. Správní rada se sešla 25. 8. 2021 a následně dne 4. 10. 2021 k projednání a hodnocení žádostí a navrhla podpořit všechny došlé žádosti. Na sociální oblast byly podány ve druhém kole 2 žádosti a na sociální služby byly podány 3 žádostí poskytovatelů sociálních služeb na 4 druhy registrovaných sociálních služeb.

22. Čerpání rezervních fondů organizací ZŠ Skálova a ZŠ Žižkova

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu na předfinancování projektu v rámci 16. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP - Vzdělávání 4.

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu na předfinancování projektu v rámci 16. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu OPS pro Český ráj - IROP - Vzdělávání 4.

Školy budou žádat o podporu vybavení odborných učeben pro smíšenou výuku v maximální možné výši 300 tis. Kč. 

23. Žádost o poskytnutí záštity starosty s finanční podporou - ORAŠSK ČR

Rada souhlasila s udělením záštity starosty města Turnova nad akcí 47. ročník Silvestrovského běhu v Turnově a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy se spolkem Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Semily, pobočný spolek, IČ 01452061 na celkovou částku 5 000 Kč.

24. Změna složení členů v komisích Rady města Turnov

Rada vzala na vědomí rezignaci paní Ladislavy Grundové na členství v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov a zároveň jmenuje Mgr. Bohumila Lédla za člena Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov.

Rada vzala na vědomí rezignaci paní Daniely Weissové na členství v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady města Turnov.

Rada vzala na vědomí rezignaci pana Jiřího Kohoutka na členství v Kulturní komisi Rady města Turnov.

25. Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Rada schválila dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností Asekol.

Dodatek je nutné uzavřít z důvodu změn v legislativě - nový zákon o odpadech. Současně Asekol přistoupil k úpravě výše příspěvků, které budou místům zpětného odběru navýšeny od 1. září 2021. 

26. Organizační změna - Městský úřad Turnov, odbor vnitřních věcí

Rada schválila s účinností od 1. 1. 2022 zrušení jednoho pracovního místa na odboru vnitřního věcí Městského úřadu Turnov, a to pracovního místa řidiče, a to za účelem zvýšení efektivnosti práce.

Rada stanovila s účinností od 1. 1. 2022 celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Turnov na 111 pracovních míst. Celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu stanoví RM v rozvržení pracovních míst po jednotlivých odborech takto: 

kancelář tajemníka 4 

odbor vnitřních věcí 8

stavební úřad 7 

odbor správy majetku 12 

odbor finanční 8 

odbor rozvoje města 8 

odbor životního prostředí 8 

odbor správní 13 

odbor dopravní 20 

odbor sociálních věcí 12 

odbor školství kultury a sportu 6

27. Výběr tiskárny pro fotoknihu o Turnově

Rada schválila na základě poptávkového řízení výběr nejvýhodnější tiskárny dle cenové nabídky na tisk fotografické knihy o Turnově (náklad 1000 ks, rozsah stran 112) Unipress spol. s r. o., Svobodova 1431, Turnov nabídkovou cenu 81 000 Kč bez DPH.

Poptány byly čtyři tiskárny.

28. Prodej hasičského automobilu Jeep Cherokee

Rada schválila prodej speciálního automobilu terénního typu Jeep Cherokee 4.0 za minimální prodejní cenu 40.000 Kč.

29. Žádost o použití znaku města v publikaci o Českém ráji

Rada schválila použití oficiálního znaku města Turnov v připravované publikaci o Českém ráji s pracovním názvem Český ráj – skutečný ráj na zemi.

30. Smlouva o dílo "Turnov, Šetřilovsko - výměna potrubí - Boží voda"

Rada schválila výběr zhotovitele firmu Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r.o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČ 28776976 na zakázku "Turnov, Šetřilovsko - výměna potrubí - Boží voda" za částku 400 000 Kč bez DPH, 484 000 Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo. Rada udělila výjimku ze směrnice č. 49/19 z důvodu poskytnutí finančního daru ve výši 400 000 Kč. 

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 30. 9. 2021 usnesením č. 266/2021 schválilo realizaci opravy užitkového vodovodu Boží voda - Šetřilovsko včetně přijetí finančního daru ve výši 400 000 Kč od firmy Zikuda - vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103, Turnov.

31.  Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody v č. p. 2032, Žižkova ulice, Turnov"

Rada schválila uzavření dodatku č. 2 na akci "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č. p. 2031, ul. Žižkova, Turnov".

Odbor správy majetku má uzavřenou smlouvu o dílo a dodatek č. 1 na stavbu "Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody v č. p. 2032, Žižkova ulice, Turnov" s firmou PK advisory, s. r. o., Liberec, IČO 07644426 s termínem dokončení díla do 22. 10. 2021. 

Předmětem dodatku je vypořádání více a méně prací. 

Celkové méněpráce jsou ve výši              -155.588 Kč bez DPH

Celkové vícepráce jsou ve výši                  207.880 Kč bez DPH

Celkem méně práce a vícepráce ve výši    52.292 Kč bez DPH, 60.135,60 Kč vč. DPH

Vytvořeno 22.10.2021 15:51:35 | přečteno 300x | marcela.jandova
load