Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Rady města 13. 1. 2021

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Na programu mělo zasedání rady 26 bodů, 2 body byly na program přidány. Jednání se zúčastnilo osm radních.

Níže uvádíme stručnou informaci k vybraným bodům. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta

 

1. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mašov u Turnova

Rada projednala žádost o prodej pozemku p. č. 712/2, o výměře 37 m2 a části p. č. 316/4, o výměře cca 391 m2. Rada pověřuje odbor správy majetku jednáním s dalšími vlastníky nemovitostí v této lokalitě, dále zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů na náklady žadatelů, prověření stavebních povolení a komunikace a následně opětovným předložením na jednání rady.

2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3575/12 a 3575/13, k. ú. Turnov - Úřad pro zastupování státu

Rada doporučila zastupitelstvu schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům p. č. 3575/12 a 3575/13, oba ostatní plocha a ostatní komunikace, v k. ú. Turnov, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pozemky p. č. 3575/12 a 3575/13, v k. ú. Turnov se nachází v ulici Sobotecká ve vjezdu k Technickým službám města Turnov a společnosti Vyva Plast, s. r. o. Druh obou pozemků ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Město Turnov je vlastníkem asfaltového povrchu - účelové komunikace. Účetní hodnota převáděných pozemků je dle smlouvy v celkové výši 9.593 Kč. 

3. Pronájmy pozemků pod garážemi

Rada schválila smlouvu o pronájmu části pozemků p. č. 2669/1 a 2670/1, oba k. ú. Turnov o výměře 20 m2 pro umístění plechové garáže s vlastníkem, Turnov za cenu 100 Kč/m2/rok + DPH a uhrazení kauce ve výši 7.000 Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení nájemního vztahu.

Rada schválila smlouvu o pronájmu části pozemků p. č.  1981/2, k. ú. Turnov o výměře 20 m2 pro umístění plechové garáže s vlastníkem, Turnov za cenu 100 Kč/m2/rok + DPH a uhrazení kauce ve výši 7.000 Kč jako jistinu pro případné odstranění stavby z pozemku při ukončení nájemního vztahu.

4. Žádost o snížení nájemného

Rada neschválila snížení nájemného pro zahrádkáře na pozemcích p. č. 3848/98 a 3859/1, k. ú. Turnov.

Dle nově schválené tabulky orientačních cen na prodeje, pronájmy a věcná břemena byl všem zahrádkářům v roce 2020 zaslán dodatek smlouvy na pronájem zahrádky na zvýšení nájemného na částku 5 Kč/m2/rok. Obdrželi jsme žádost od zahrádkářů, kteří mají pronajaté pozemky p. č. 3848/98 a 3859/1, k. ú. Turnov (u Antolinu) na snížení nájemného. Důvodem žádosti je vybudování nové přípojky vodovodu na vlastní náklady v celkové částce 53.000 Kč. Žádají o snížení nájemného na polovinu po dobu 2-3 let. Jedná se o 13 zahrádkářů, kteří mají v nájmu části výše uvedených pozemků o výměře cca 400 m2.

5. Dodatek smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov s. r. o.

Rada schválila dodatek č. 2 smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s.r.o. na pronájem nemovitostí:

 • Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování a hřiště WORKOUT) nacházející se na následujících pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 842/1, 842/2, 843/21, vše k. ú. Turnov.
 • Fotbalový areál nacházející se na následujících pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/157, 3610/107, 3610/154, 3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov.
 • Hřiště v Turnově II. nacházející se na následujícím pozemku p. č. 2544/25, k. ú.: Turnov za celkové nájemné 163.152,52 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou.

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu s Městskou sportovní Turnov, s. r. o. na pronájem nemovitostí:

 • Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování a hřiště WORKOUT) nacházející se na následujících pozemcích p. č. 600/1, 601/4, 610/6, 838/2, 842/1, 842/2, 843/21, vše k. ú. Turnov.
 • Fotbalový areál nacházející se na následujících pozemcích p. č. 3610/116, 3610/159, 3610/157, 3610/107, 3610/154, 3610/106, 3610/161, 3610/108, 3610/115, 3610/158, vše k. ú. Turnov.
 • Hřiště v Turnově II. nacházející se na následujícím pozemku p. č. 2544/25, k. ú.: Turnov za celkové nájemné 163.152,52 Kč/rok + DPH na dobu neurčitou.

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 25. 6. 2020 schválilo převod části pronajatého nemovitého majetku do základního kapitálu společnosti Městské sportovní Turnov, s. r. o.

Tímto smlouva o nájmu vč. dodatku č. 1 není aktuální, proto žádáme radu města o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu dle aktuální situace:

 • Atletický stadion včetně všech součástí a příslušenství (zpevněné plochy, oplocení, zábradlí, elektrické osvětlení, vodovodní a kanalizační přípojky, vodovodní šachty, zavlažování a hřiště WORKOUT).
 • Fotbalový areál
 • Hřiště v Turnově II.

Celkové roční nájemné se snižuje z původních 487.304,21 Kč + DPH na 163.152,52 Kč + DPH.

6. Řešení veřejného prostoru za Vesnou - schválení studie

Rada schválila předloženou studii řešení veřejného prostoru a zahrady ZŠ 28. října a pověřuje odbor správy majetku předložením na jednání zastupitelstva.

7. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – 3 stromy, beachvolejbalové hřiště

Rada projednala záměr výstavby beachvolejbalových hřišť v areálu zahrady ZŠ Skálova. Vzhledem k nutnosti kácení stromů požaduje rada před dalším jednáním vyjádření komise pro životní prostředí k žádosti o kácení.

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021

Rada doporučilaZM schválit rozpočtové opatření č. 1 na rok 2021 dle návrhu.

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021.

Celkové příjmy se snižuje o částku ve výši 29.850 tis. Kč.
Celkové výdaje se snižují o 10.023 tis. Kč.

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 1 zůstává ve výši 3.490 tis. Kč.

Financování se navyšuje o 19.827 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. 1 na rok 2021 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.

9. Platy ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb.

Dne 21. 12. 2020 vyšlo nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od 1. 1. 2021.  Na základě těchto předpisů došlo k úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Turnov.

Rada schválila dle návrhu platy ředitelům školských příspěvkových organizací zřízených městem Turnov s účinností od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., přílohy č. 4.

Rada schváliladle návrhu plat ředitelce příspěvkové organizace zřízené městem Turnov Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., přílohy č. 2.

Rada v působnosti valné hromady společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. schválila dle návrhu plat jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství.

Rada v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Turnov, s. r. o. schválila dle návrhu plat jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství.

Rada v působnosti valné hromady společnosti Turnovské odpadové služby, s. r. o. schválila dle návrhu plat jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství.

Rada v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. schválila dle návrhu plat jednateli s účinností od 1. 1. 2021, v závislosti na navyšování dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb. v oblasti školství.

10. Limity městského úřadu a městské policie

Rada schválila mzdové limity pro rok 2021 městského úřadu a městské policie takto:Městský úřad ve výši 44993 tis. Kč a Městská policie ve výši 8555 tis. Kč.

Rada schválilapro město Turnov na rok 2021 limit na občerstvení ve výši 180 tis. Kč a dary ve výši 50 tis. Kč.

11. Organizace v sociální oblasti - smlouvy SGEI

Rada vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace, a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov ke schválení.

Rada vzala na vědomí Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Turnova pro organizaci Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace, a doporučuje Zastupitelstvu města Turnov ke schválení.

12. Roční odměny ředitelů škol a školské organizace

Rada souhlasila s navrhovanou změnou v termínu ročního hodnocení ředitelů škol a školské organizace od roku 2021 a ukládá odboru školství, kultury a sportu předložit do březnového jednání Rady města Turnov návrh směrnice pro hodnocení a přidělování ročních odměn ředitelům škol a školské organizace.

13. Změny sledovaných ukazatelů příspěvkových organizací za rok 2020 a 2021

Rada schválila organizaci Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 502 – Spotřeba energie o 23 tis. Kč na celkových 342 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 503 – Spotřeba vody o 32 tis. Kč na celkových 118 tis. Kč.

Rada schválilaorganizaci Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 502 – Spotřeba energie o 2 tis. Kč na celkových 148 tis. Kč, zvýšení sledovaného ukazatele 503 – Spotřeba vody o 2 tis. Kč na celkových 12 tis. Kč.

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace zvýšení sledovaného ukazatele 521 – Mzdové náklady rozpočtu na rok 2020 o 125 tis. Kč na celkových 143 tis. Kč a zvýšení sledovaného ukazatele 521 – Mzdové náklady rozpočtu na rok 2021 o 40 tis. Kč na celkových 171 tis. Kč.

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace snížení sledovaného ukazatele 502 – Spotřeba energie o 30 tis. Kč na celkových 1.512 tis. Kč a snížení sledovaného ukazatele 511 – Opravy a udržování o 30 tis. Kč na celkových 285 tis. Kč.

14. Prodloužení smlouvy o symbolickém pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov

Rada schválilaprodloužení smlouvy o pronájmu prostor Lidové hvězdárny Turnov a přilehlých pozemků, parcelní čísla 3368/2, 3386/4 a 3386/13 mezi Střediskem volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace a společností Sundisk s. r. o., 1. Máje 15, Jablonec nad Nisou na dobu určitou do 31. 12. 2021 se symbolickým nájemným ve výši 1 Kč ročně.

15. Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově

Rada schválila aktualizované znění koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově.

Aktualizace koncepce rozvoje vzdělávání v Turnově navazuje na Strategii rozvoje vzdělávání z roku 2015, jedná se o strategii rozvoje základního vzdělávání v rámci území ORP Turnov. Předkládaná koncepce reaguje na výrazné změny demografických ukazatelů, v kapacitě škol, v legislativě, ve způsobu financování regionálního školství a v neposlední řadě i v dokumentech na úrovni kraje.

16. Funkční období ředitelky MŠ J. Palacha

Na prosincovém jednání Rady města byla jmenována komise pro hodnocení práce ředitelky Mateřské školy Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace, paní Bc. Dany Musílkové, které končí dne 31. 7. 2021 šestileté funkční období.

Rada odvolala k 31. 7. 2021 dle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vedoucího pracovního místa Bc. Danu Musílkovou, ředitelku organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace.

Rada vyhlásila konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace.

17. Základní škola Turnov, Skálova 600, p. o. - žádost o schválení přijetí darů

Rada schválilaorganizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí věcného daru ve výši 80 640 Kč od společnosti FALCO DD s. r. o. v podobě PC techniky a akustického opatření v učebnách, a zároveň schvaluje přijetí finančního daru ve výši 90 000 Kč od společnosti Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. na úhradu náklady na zkvalitnění výuky v rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ – subprojektu 1.2 Připojená škola.

18. Plán veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací

Rada schválila plán veřejnosprávních kontrol hospodaření 19 příspěvkových organizací zřizovaných městem Turnov pro rok 2021.

19. Úprava obecně závazné vyhlášky města Turnov č. 5/18 o regulaci provozování některých hazardních her na území města Turnov

Nebylo přijato žádné usnesení.

Jedná se o návrh vyhlášky, který by umožnil provozovaným hernám na povolených adresách na území změnu režimu na kasino. S ohledem na zájem investorů o možnost výstavby kasina v Ohrazenicích a s tím spojených dopadů a dále vzhledem k tomu, že zákon 186/2016 Sb. jednoznačně potírá maximum patologických jevů spojených s hazardem. Od prosince 2020 nabyla účinnosti prováděcí vyhláška k Zákonu 186/2016 Sb. Ta pod obrovskými pokutami říká, že vstoupit a hrát v kasinech nemohou osoby pobírající sociální dávky, prošlé osobním konkursem, léčící se ze závislostí, mladistvé.

20. Členství v komisích rady města

Rada odvolala Ing. Miroslava Šmirause z dopravní komise rady.

Rada jmenovala Mgr. Evu Honzákovou členem dopravní komise rady.

21. Tvoříme Turnov 2020 -  výsledky hlasování, realizace

Informace o průběhu 4. ročníku participativního rozpočtu s názvem „Tvoříme Turnov“. Harmonogram realizace ročníku byl ovlivněn aktuální epidemiologickou situací. Celý harmonogram byl posunut, veřejná prezentace návrhů byla nahrazena videospoty s navrhovateli.

Do 30. 9. 2020 bylo zasláno 7 návrhů participativního rozpočtu. V průběhu října a listopadu probíhala formální kontrola, věcné hodnocení, u každého návrhu bylo posuzováno splnění metodiky a kritérií, reálnost předpokládaného rozpočtu, pro každý návrh byl zpracován validační protokol (vyjádření OSM, DO, OŽP, ORM) s doporučením pro zařazení/nezařazení do hlasování a realizaci.

Výsledek hlasování:

Projekt

Počet hlasů

Rozpočet

Rekonstrukce hřiště na Hruštici

476

202 288,- Kč + příslib sponzorský dar

Zkrášlení místa u Boží vody

241

110 000,-Kč

Oplocení hřiště na Hruštici

213

215 684,-Kč

Posezení na návsi v Mašově

184

300 000,-Kč

Kontejnery do boxů

127

168 000,-Kč

Reprezentativní knihobudka

  44

  50 000,-Kč

Rada vzala na vědomíinformace o předložených projektech v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu  - Tvoříme Turnov a o výsledku hlasování.

Rada schvalujerealizaci návrhů postupně dle uvedeného pořadí a pověřuje odbor správy majetku zahájením realizace.

22. Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – leden 2021

Rada vzala na vědomímateriál Nové stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov – leden 2021.

18. prosince 2020 proběhlo v rámci jednání RS VHS, první jednání o nových stanovách sdružení.

Výstupem jednání v tématu nových stanov bylo:

 • Termín pracovního jednání o stanovách 21. ledna 2021
 • Usnesení RS VHS o právním posouzení vkladu vodohospodářského majetku Turnova v rámci privatizačního projektu z Fondu národního majetku a jeho případného bezúplatného převodu zpět na město v případě vystoupení

Kromě usnesení přijatých zastupitelstvem města v roce 1995, byl vyhledán na Ministerstvu financí ČR i příslušný privatizační projekt. Na základě něj pak byla zpracována právní analýza. Usnesení i právní analýza jsou součástí materiálu.

Z analýzy vyplývá, že majetek, který byl vložen městem do VHS v době vzniku v roce 1995 by měl být rovněž bezúplatně v případě vystoupení či rozpadu svazku městu vrácen (bod 4.3.1)

Analýza rovněž popisuje na jedné straně nejasný výklad v otázce majetkového vyrovnání v případě vystoupení nebo zrušení svazku ve stávajících stanovách a možné nové, konkrétnější pojetí majetkového vyrovnání v nových stanovách, tak aby bylo dosaženo větší právní jistoty s ohledem na vkládané finance členů sdružení a zamezeno případným dalším soudním sporům mezi členy.

Podrobné prozkoumání této problematiky je jedním ze zásadních kamenů k vyřešení, zda je možné se v rámci stanov na nějakém principu majetkového vyrovnání dohodnout anebo zda je možná cesta pouze soudních sporů.

23. Soudní kauza Walderode- Zpráva o šetření týkajícím se JUDr. KDFW vypracovanou PhDr. Ivo Navrátilem

Rada projednala materiál k Soudní kauze Walderode- Zpráva o šetření týkajícím se JUDr. KDFW vypracovanou PhDr. Ivo Navrátilem a souhlasí s navrženým postupem.

Celá kauza je stále v rozhodovacím procesu u Nejvyššího soudu ČR.

24. Soudní kauza ÚZSVM - pozemky pod bytovými domy - informace

Rada projednala informace týkající se soudního sporu Města Turnova a České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí s podáním stížnosti k Ústavnímu soudu.

Rozsudek Nejvyššího soudu týkající se pozemků města, na které vznesl nárok Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky pod bytovými domy nebo pozemky, které jsou v jejich těsné blízkosti.

25. Pozemky areál masny – informace

Rada projednala odpověď společnosti Bluebee, s. r. o. z 11. 12. 2020 na nabídku odprodeje pozemků v areálu bývalé Masny a souhlasí s pokračováním dalších jednání po stabilizaci ekonomické situace v ČR na začátku roku 2022.

26. Naplňování koaličního prohlášení v letech 2018 - 2020

Rada vzala na vědomí informace o naplňování koaličního prohlášení v letech 2018 – 2020 a naplňování seznamu investičních priorit.

27. ZSST jmenování nového ředitele organizace

Rada jmenovalaIng. Janu Maříkovou ředitelkou Zdravotně sociálních služeb Turnov s nástupem od 1. 4. 2021.

Výběrové řízení proběhlo dne 6. 1. 2021 od 8:00 hodin v budově radnice v zasedací místnosti č. 215. Celkem bylo přihlášeno 5 uchazeček.

28. Investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově

Na městském hřbitově v části obce Hruštice se nachází u kostela sv. Matěje vojenský hřbitov z prusko-rakouské války, jehož součástí je soubor pomníků vojenského hřbitova v Turnově. V roce 2020 bylo dohodnuto restaurování tohoto souboru pro jeho nevyhovující stav v nákladu cca 100 tis. Kč. Z dotačního programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby by bylo možné získat dotaci ve výši až 80% uznatelných nákladů, proto bychom rádi zkusili požádat o zařazení do tohoto dotačního programu. Akce by pak měla být realizována v roce 2022.

Rada doporučila zastupitelstvu schválit podání žádosti do dotačního programu Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby (čj. MO 282187/2020-7460), program 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I, a zároveň doporučuje schválit investiční záměr Restaurování souboru pomníků vojenského hřbitova v Turnově k realizaci.

Vytvořeno 14.1.2021 7:27:36 | přečteno 304x | Richard Mochal