Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace ze zasedání Rady města 11. 5. 2022

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Na programu mělo zasedání rady 29 bodů, dva body byly z programu odebrány, jednání se zúčastnilo osm radních. Níže uvádíme stručnou informaci. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.

1. Vyřazování majetku příspěvkových organizací

Rada vzala na vědomí vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 9 příspěvkových organizací města.


2. Rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost

Rada souhlasila s návrhem na rozdělení dotací na obecně prospěšnou činnost a zároveň doporučila zastupitelstvu rozhodnout o rozdělení dotací dle předloženého návrhu.

Pro rok 2022 byla v rozpočtu vyčleněna na podporu činnosti organizací podporující společenský a občanský život obyvatel města Turnov (dotační program Podpora obecně prospěšné činnosti) částka 280.000 Kč. Podpořeno je 8 žádostí spolků. Vzhledem k navrhované výši rozdělení finančních prostředků bude vyhlášena druhá výzva dotačního programu Podpora obecně prospěšné činnosti. Pro tuto výzvu bude alokováno 120.000 Kč. 


3. Rozdělení dotací na zahraniční spolupráci

Rada doporučila zastupitelstvu rozhodnout v rámci dotačního programu Podpora zahraniční spolupráce o poskytnutí dotace ve výši 17.700 Kč pro spolek Tělocvičná jednota Sokol Turnov na projekt Reciproční soustředění mládeže ve spolupráci s mládeží z města Niesky.

Pro rok 2022 byla v rozpočtu města vyčleněna na podporu zahraniční spolupráce částka 100.000 Kč. V rámci vypsané výzvy v programu Podpora zahraniční spolupráce bylo k rozdělení na podporu stanoveného účelu pro žadatele vyčleněno 40.000 Kč. 


4. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - žádost o schválení přijetí daru

Rada schválila organizaci Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace přijetí finančního daru v celkové výši 105 tis. Kč od nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION.

Podmínkou poskytnutí daru je skutečnost, že v období od 1. dubna 2022 do 30. června 2022 bude škola zabezpečovat podporu pro nejméně deset uprchlíků. 


5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby "Přípojka splaškové kanalizace, Palackého č. p. 484"

Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 384/3, 384/8, 384/9, k. ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova v celkové délce cca 9 bm dotčených stavbou splaškové kanalizace k domu č. p. 484 v Palackého ulici, ve prospěch investora za jednorázovou úhradu 3.600 Kč + DPH (400 Kč x 9 bm + DPH).


6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby "SM, Turnov p. č. 29/5 - smyčka kNN"

Rada schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene–služebnosti a dohody o umístění stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 1264/1, k. ú. Mašov u Turnova,  ve vlastnictví města Turnov v celkové délce 1 bm dotčeného stavbou "SM, Turnov, Mašov p. č. 29/5 - smyčka kNN" ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., za jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH, dle oceňovací dohody s ČEZ Distribuce, a. s., schválenou RM 16.12.2021, č. usnesení 841/2021.


7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene—služebnosti "REKO MS Turnov, Na Vyhlídce, plynovodní přípojka k č. p. 943"

Rada schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene—služebnosti a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parcel. č. 1038, k. ú. Turnov, ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou "NTL plynovodní přípojka v ul. Na Vyhlídce, Turnov" jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH dle Ceníku jednorázových náhrad věcných břemen platného od 01.07.2020.


8. Prodej pozemku p. č. 619, k. ú. Malý Rohozec

Rada neschválila záměr prodeje pozemku p. č. 619, k. ú. Malý Rohozec, za cenu 150.100 Kč. 


9. Prodej pozemku p. č. 1986/2 a části pozemku p. č. 1986/1, k. ú. Turnov, ul. Přepeřská

Rada neschválila záměr prodeje části pozemku p. č. 1986/1 ani pozemku p. č. 1986/2, oba k. ú. Turnov.

Při kontrole pozemků ve vlastnictví města Turnova bylo zjištěno, že uživatel užívá spolu se svou zahrádkou u domu Turnov č. p. 1307 i pozemek p. č. 1986/2 a část pozemku p. č. 1986/1, vše k. ú. Turnov.  Odbor správy majetku nechal zpracovat geodetické zaměření pozemků a stávajícího oplocení. Uživatelé nyní požádali o prodej pozemku p. č. 1986/2, k. ú. Turnov a části pozemku p. č. 1986/1 v ploše tak, jak je zaplocen – výměra 87 m2, vše k. ú. Turnov. 


10. Prodej pozemků ul. Bedřicha Smetany, Turnov

Rada neschválila záměr prodeje pozemků p. č. 2265/168 a p. č. 2308/11, oba k. ú. Turnov a uložila odboru správy majetku jednat dále o směně pozemků případně pronájmu.

Rada schválila záměr pronájmu části pozemku p. č. 2265/168, k. ú. Turnov o výměře 85 m2 za cenu 40 Kč/m2/rok s doplacením nájemného 3 roky zpětně jak umožňuje zákon.

Rada schválila záměr prodeje pozemku p. č. 2265/94, k. ú. Turnov za cenu dle znaleckého posudku 611 Kč/m2. Kupující bude hradit poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Při kontrole pozemků v roce 2021 zjistilo město Turnov, že vlastníci rodinných domů v ulici Bedřicha Smetany užívají bez smluvního vztahu části pozemků p. č. 2265/168 a p. č. 2308/11, a pozemek p. č. 2265/94, vše k. ú. Turnov. Na pozemcích jsou zpevněné plochy, zahradní zídky a okrasné dřeviny. Pozemek p. č. 2265/168 - komunikace je zaplocen, osázen tújemi a v části užíván k parkování. 


11. Pozemek p. č. 3/4 Mašov u Turnova

Rada projednala záměr prodeje pozemku p. č. 3/4, k. ú. Mašov u Turnova a navrhla projednat věcné břemeno nebo možnost výpůjčky pozemku.


12. Koupě podílu 1/54  na p. p. č. 767/28, k. ú. Daliměřice

Rada doporučila zastupitelstvu schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/54 z pozemku p. č. 767/28, o výměře 3.068 m2, ostatní plocha, k. ú. Daliměřice, obec Turnov za cenu 5.683 Kč od společnosti VIAGEM, a. s. Poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí bude hradit město Turnov jako kupující.


13. Koupě podílu 1/198 na p. p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec

Rada doporučila zastupitelstvu schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/198 z pozemku p. č. 682, k. ú. Malý Rohozec, obec Turnov, za cenu 867 Kč od současné majitelky. Poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí bude hradit město Turnov jako kupující.


14. Zahájení veřejné zakázky - "RPS - Turnov, sídliště U nádraží - 8. etapa"

Rada schválila zadávací podmínky veřejné zakázky "RPS – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa" a schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Jan Pokorný, DiS., Mgr. Dagmar Šrytrová, Jindřich Zeman, Mgr. Eva Honzáková.

Rada schválila podpis Smlouvy č. 3908110222 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti – sídliště U nádraží, 8. etapa se Státním fondem podpory investic.

Rada uložila odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící komise radě města.

Dne 21.04.2022 bylo doručeno oznámení o poskytnutí dotace společně s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace v plné výši, tzn. 2.415.843 Kč z celkových předpokládaných nákladů 5.606.691 Kč. Akci je nutné realizovat v tomto roce, stavební práce musí být zahájeny nejpozději 01.07.2022 a dotaci vyčerpat do osmi měsíců od uzavření smlouvy s poskytovatelem dotace.


15. Výsledek veřejné zakázky "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov"

Rada schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Jan Kreysa stavební mechanizace., IČ 10507868 na realizaci zakázky "Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" za cenu 1.511.748,75 Kč vč. DPH a zároveň schválila uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.

Rada uložila Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi.

Do výběrového řízení se přihlásili 4 uchazeči. 


16. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - "Oprava chodníku v městském parku"

Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SKJ, s. r. o., IČ 07807716 ve výši 634.158,58 Kč vč. DPH na akci "Oprava chodníku v městském parku".

Dne 16.03.2022 byla vypsána na profilu zadavatele veřejná zakázka "Oprava chodníku v městském parku" s předpokládanou hodnotou 500 tis. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky nebyla předkládána ke schválení v radě města, protože jí to směrnice č. 49.21 Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek městem Turnov neukládá vzhledem k předpokládanému limitu 500 tis. Kč bez DPH. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 512.437 Kč s DPH, kterou předložila firma SKJ, s. r. o. S vítězem byla uzavřena smlouva s termínem plnění do 15.05.2022. Vícepráce byly vyčísleny na 121.721,16 Kč vč. DPH. Celkem Dodatek č. 1 činí 634.158,58 Kč vč. DPH.


17. Greenway - nájemní smlouva Správa železnic, s. p.

Rada schválila uzavření smlouvy VS 6408200422 s organizací Správa železnic, státní organizace, o nájmu pozemku pro stavbu Cyklotrasa "GREENWAY JIZERA v úseku Turnov - Svijany".

Smlouva o nájmu pozemku byla uzavřena již v roce 2018 s tím, že pokud do 30.04.2020 nenabude účinnosti pozbývá platnosti. Účinnosti by smlouva nabyla protokolárním předáním předmětu nájmu. To se nestalo a smlouva tak pozbyla platnosti. 


18. Majetkoprávní vypořádání - zařízení na měření rychlosti v obci Ktová

Rada schválila zaplatit vlastníku pozemku v obci Ktová částku 35.000 Kč za vypořádání umístění zařízení na měření rychlosti za období od 01.02.2019 do 31.12.2021, jednorázovou částku 50.000 Kč za umístění zařízení na měření rychlosti a zároveň rada schválila uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu neurčitou.


19. Úhrada doplatků za obědy pro děti z Ukrajiny a děti ze sociálně slabších rodin

Rada vzala na vědomí a souhlasila s úhradou doplatků za obědy za žáky turnovských základních a mateřských škol (děti z Ukrajiny a děti ze sociálně slabších rodin) dle odebraných obědů za období březen 2022 až červen 2022 do vyčerpání částky 50.000 Kč.

Na předchozím jednání rady města 28.04.2022 bylo schváleno přijetí finančního daru od firmy VYVAPLAST, s. r. o. ve výši 50.000 Kč určeného na doplatky na obědy. Dle domluvy se jedná o doplatky za dlužné stravné za žáky škol, a to pro děti z Ukrajiny a děti ze sociálně slabších rodin.


20. Podélné parkování v ulici Nudvojovická - žádost KAMAX, s. r. o.

Rada souhlasila s využitím ulice Nudvojovická v Turnově pro podélné parkování vozidel do 01.06.2023.

Společnost KAMAX využívá místní komunikaci, ul. Nudvojovická pro parkování vozidel zaměstnanců na základě povolení MěÚ Turnov, odboru dopravního. Je zde instalováno příslušné dopravní značení. Důvodem je překročená kapacita parkoviště v době, kdy se střídá ranní a odpolední směna. Platnost povolení vyprší 01.06.2022. Přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci (dočasné umístění dopravního značení) lze ze zákona povolit pouze na maximální délku 1 roku. Z tohoto důvodu se žádost spol. KAMAX pravidelně opakuje.


21. Návrh na zrušení autobusové zastávky Turnov, Lékárna

Rada souhlasila se zrušením autobusové zastávky Turnov, Lékárna.


22. Komplexní revitalizace náměstí v Turnově – koncepční studie

Rada vzala na vědomí koncepční studii "Komplexní revitalizace náměstí v Turnově".

Rada pověřila odbor životního prostředí dopracováním projektu ve stupni pro provedení stavby, a to pouze v rozsahu projektu umístění pět nových stromů na straně náměstí u spořitelny (včetně pěstebních opatření) a dále projednáním projektu s dotčenými orgány státní správy.

Cíle této studie Komplexní revitalizace náměstí v Turnově je návrh celkové kompozice dřevin v prostoru náměstí Českého ráje a výběr vhodných druhů dřevin. Koncepční studie obsahuje analýzu historických podkladů, současný stav a filozofii návrhu.


24. Kulturní centrum Turnov, s. r. o. - valná hromada, nové ceníky pronájmů

Rada v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov s. r. o., schválila Ceník pronájmu prostor Kulturního centra Turnov, s. r. o., Ceník pronájmu mobilního pódia, Ceník pronájmu mobilních jevištních podest a pivních setů a Ceník pronájmu projektorů a projekčních pláten dle přiložených návrhů od 11.05.2022.


25. Hodnocení jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o.

Rada v působnosti valné hromady společnosti Kulturní centrum Turnov, s. r. o., schválila roční odměnu pro jednatele Kulturního centra Turnov, s. r. o. Mgr. Davida Peška dle návrhu.


26. Hodnocení jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. a Turnovských odpadových služeb, s. r. o.

Rada v působnosti valné hromady Technických služeb Turnov, s. r. o., schválila výši roční odměny jednatele Technických služeb Turnov, s. r. o. za rok 2021 dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti.


Rada v působnosti valné hromady Turnovských odpadových služeb, s. r. o., schválila výši roční odměny jednatele Turnovských odpadových služeb, s. r. o. za rok 2021 dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z prostředků společnosti.


27. Městská sportovní Turnov, s. r. o. – Ceníky na sezónu 22/23, úprava investičního plánu a veřejné zakázky MST na změnu PD sportovní haly v Turnově 2 a rekonstrukce táborové základny Krčkovice

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schválila ceníky plateb za návštěvy sportovišť provozovaných Městskou sportovní Turnov, s. r. o., takto: Bazén Výšinka dle přílohy č. 1, Koupaliště dle přílohy č. 2 (varianta B s úpravou rodinného vstupného), Zimní stadion dle přílohy č. 3 (varianta B s navýšením u HC děti o 50 Kč, snížení u veřejného bruslení u dětí na 60 Kč).

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schválila aktualizovaný investiční plán společnosti k 01.05.2022 dle přílohy č. 5 k tomuto materiálu.

Rada v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o.,  schválila veřejnou zakázku na služby zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2" včetně textu zadávací dokumentace dle přílohy č. 6 tohoto materiálu.

Rada v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o.,  schválila veřejnou zakázku na služby zadávanou v režimu zjednodušeného podlimitního řízení s názvem "Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace" včetně textu zadávací dokumentace dle přílohy č. 7 tohoto materiálu, a to s podmínkou zrušení zakázky v případě neschválení finančního rámce zastupitelstvem dne 25.05.2022.

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o. schválila zadání veřejných zakázek MST na "Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2" a "Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace".

Rada v působnosti valné hromady společnosti Městská sportovní Turnov, s. r. o. schválila hodnotící komisi ve složení: Ing. Veselka, MBA, p. Mikeš, Ing. Hocke, Mgr. Svobodová, Mgr. Štrytrová, Ing. Miklík, Mgr. Ing. Zakouřil, Bc. Kořínek.

Rada v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov s. r. o., uložila jednateli společnosti Ing. Jiřímu Veselkovi realizovat ve spolupráci s odborem správy majetku města Turnov schválené veřejné zakázky "Zpracování změnové dokumentace rekonstrukce a dostavby sportovní haly na Turnově 2" a "Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace".


28. Výběrové řízení na jednatele Městské teplárenské Turnov, s. r. o.

Rada v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o., jmenuje jednatelem obchodní společnosti Městská teplárenská Turnov, s. r. o. pana Ing. Jiřího Brože.

Rada v působnosti valné hromady Městské teplárenské Turnov s. r. o., schválila Dodatek č. 1 k Smlouvě o výkonu funkce jednatele panu Jiřímu Brožovi.


29. Výběrové řízení na ředitele/ku Turnovských památek a cestovního ruchu

Rada odložila projednání tohoto bodu na mimořádné jednání rady dne 2. června 2022.

Vytvořeno 12.5.2022 8:04:21 | přečteno 416x | marcela.jandova
load