Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace z jednání Rady města Turnov konaného dne 25. 5. 2023

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Podání žádostí o dotace - fotovoltaika, zelená střecha u radnice, chodník Károvsko, nákup popelnic na bioodpad, výsledek konkurzní řízení na ředitele základních škol (ZŠ Žižkova a ZŠ Turnov-Mašov), vyhodnocení ankety Sdílená kola v Turnově.

Jednání rady města se zúčastnilo devět radních. Níže uvádíme stručnou informaci. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.


2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Přípojka el. energie pro VELM Turnov, s. r. o., Daliměřice"

Rada města schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody o umístění stavby a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 862/11 a 862/12, k. ú. Daliměřice ve vlastnictví města Turnov v celkové délce cca 24 bm dotčeného stavbou „Elektro přípojka 230/400V, Daliměřice č. p. 396“ ve prospěch fy VELM Turnov, s. r. o. za jednorázovou úhradu v částce 12.000 Kč + DPH.


3. Kotlerovo nábřeží - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene "Komunikační vedení Kotlerovo nábřeží, CETIN, a. s." a záměr prodeje části pozemku

Rada města neschválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu a následně smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parcel. č. 2734 a 2735/1, k. ú. Turnov ve vlastnictví města Turnova dotčený stavbou „Telekomunikační optická přípojka, Kotlerovo nábřeží, Turnov“ v rozsahu 113 bm ve prospěch CETIN, a. s. za jednorázovou úhradu 56.500 Kč + DPH. Důvodem je více připravovaných investičních záměrů v této lokalitě, které je potřeba navzájem koordinovat.

Rada města schválila záměr prodeje části pozemku p. č. 2734, k. ú. Turnov o výměře cca 30 m2 pro umístění čerpací stanice odpadních vod za cenu 2.250 Kč/m2. Vzhledem k prostorovým podmínkám RM preferuje pojízdnou šachtu bez oplocení.


4. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1812/31, k. ú. Turnov

Rada města doporučila Zastupitelstvu města Turnova schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1812/31, k.ú. Turnov, z  vlastnictví státu do vlastnictví města Turnova a uzavření  Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. UZSVM/HSM/862/2023-HSMM.


5. I/10 Turnov, MÚK Fučíkova (jižní sjezd) smlouva o dílo, příkazní smlouva

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou STRABAG a.s., IČO 60838744 na realizaci díla "I/10 Turnov, MÚK Fučíkova" v celkové částce 28.958.130,57 Kč bez DPH, 35.039.337,99 Kč vč. DPH. Rada města schválila podíl města na celkových nákladech ve výši 2.507.844,48 Kč bez DPH, 3.034.491,82 Kč vč. DPH.

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností INVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751 na zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbu "I/10 Turnov, MÚK Fučíkova" v celkové výši 706.760 Kč bez DPH, 855.179,60 Kč vč. DPH. Podíl města na celkových nákladech bude ve výši 9 % tj. 63.608,40 Kč bez DPH, 76.966,20 vč. DPH.


6. Zajištění stability skal v Dolánkách u Turnova - dodatek č. 1

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo s firmou STRIX Chomutov, a. s., IČ 27274535 na dílo "Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova" a navýšení ceny díla o částku 909.221 Kč bez DPH, 1.100.157,41 Kč vč. DPH, celková cena díla 4.490.109,14 Kč vč. DPH.


7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov

Rada města revokovala usnesení č. RM 326/2023-11 ze dne 10. 5. 2023:

„RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem B R E X, spol. s r. o., IČ 40232549 na realizaci zakázky „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“, který nemění cenu zakázky, a zároveň schvaluje uzavření dodatku č. 1 s tímto dodavatelem a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení dodatku č. 1 k podpisu starostovi.“

Rada města schválila upravené znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem B R E X, spol. s r. o.,  IČ 40232549 na realizaci zakázky „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“, který nemění cenu zakázky, a zároveň schválila uzavření dodatku č. 1 s tímto dodavatelem a uložila Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení dodatku č. 1 k podpisu starostovi.


8. Výsledek veřejné zakázky "Celková revitalizace veřejného osvětlení – město Turnov"

Materiál byl stažen z jednání rady města.


9. Výsledek veřejné zakázky "Veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov"

Rada města schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku zhotovitele Jiří Kappl, IČ 42204551 pro zakázku „Veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov“ za cenu 727.342,00 Kč bez DPH, 880.083,80 Kč vč. DPH a zároveň schválila uzavření smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem, a uložila Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi.


10. Výsledek veřejné zakázky „Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov – Etapa I, část A1 a B1“

Rada města schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku zhotovitele BBM Czech s. r. o., IČ 29109167 pro zakázku „Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov – Etapa I, část A1 a B1“ za cenu 759.764 Kč bez DPH, 919.314 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem, a ukládá Mgr. Dagmar Šrytrové zajistit předložení Smlouvy o dílo k podpisu starostovi.


11. Výsledek veřejné zakázky "Turnov – rozšíření městského kamerového a dohledového systému 2023"

Rada města schválila na základě doporučení hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku s názvem „Turnov – rozšíření městského kamerového a dohledového systému 2023” a po úpravě zadávacích podmínek vyhlásit nové výběrové řízení.


12. Projektový záměr "Fotovoltaické elektrárny, Turnov"

Rada města schválila projektový záměr "Fotovoltaické elektrárny Turnov" a po vypracování žádosti o dotaci uložila Ing. Tomášovi Hockemu předložit žádost o dotaci do programu pro poskytování podpory z prostředků Modernizačního fondu: NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE (RES+).

Rada města souhlasila s předpokládaným závazkem dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši minimálně 70 % na projekt "Fotovoltaické elektrárny Turnov" v případě získání dotace z programu SFŽP. A uložila Ing. Tomášovi Hockemu předložit materiál s projektovým záměrem a dále s financováním akce do zastupitelstva města ke schválení.


13. Podání žádosti o dotaci "Chodník Károvsko, Turnov"

Rada města schválila projektový záměr "Chodník Károvsko, Turnov" a po vypracování žádosti o dotaci uložila Ing. Tomášovi Hockemu předložit žádost o dotaci do programu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rada města souhlasila s předpokládaným závazkem dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši minimálně 15 % na akci "Chodník Károvsko, Turnov" v případě získání dotace z programu SFDI. A uložila Ing. Tomášovi Hockemu předložit materiál s projektovým záměrem a dále s financováním akce do zastupitelstva města ke schválení.


14. Podání žádosti o dotaci "Zelená střecha radnice, Turnov"

Rada města schválila projektový záměr "Zelená střecha radnice Turnov" a po vypracování žádosti o dotaci uložila Ing. Tomášovi Hockemu předložit žádost o dotaci do Dotačního fondu Libereckého kraje Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.

Rada města souhlasila s předpokládaným závazkem dofinancování neuznatelných nákladů a dále uznatelných nákladů ve výši minimálně 30 % na projekt "Zelená střecha radnice Turnov" v případě získání dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu. A uložila Ing. Tomášovi Hockemu předložit materiál s projektovým záměrem a dále s financováním akce do zastupitelstva města ke schválení.


15. Pronájem nebytových prostor pro provozovnu Refresh

Rada města schválila smlouvu o nájmu části objektu č. p. 377, ul. Koňský trh, Turnov o výměře 36 m2 - sociální zařízení, úklidová místnost, zázemí pro zaměstnance a šatny, ke kterým je přístup přímo z provozovny klubu pro Pavla Fuchse, Turnov, IČ 75971402. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční lhůtou a nájemným ve výši 700 Kč/m2/rok.


16. Přidělení bytu - pokračování nájemní smlouvy Koňský trh 201

Rada města schválila přidělení bytu č. 4 o velikosti 2+1, v objektu Turnov č. p. 201, Koňský trh.


17. Škodní a likvidační komise

Rada města schválila vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek) dle přílohy č. 1 z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023.

Rada města schválila vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (výpočetní a kancelářská techniky) dle přílohy č. 2 z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023.

Rada města schválila vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (počítače a monitory) dle přílohy č. 2 a odprodej zájemcům z důvodu, že již nejsou pro potřeby úřadu využitelné na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023.

Rada města schválila vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (kancelářský nábytek a drobný majetek JSDH Turnov) dle přílohy č. 3 z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023.

Rada města schválila vyřazení dlouhodobého hmotného majetku (autobusová zastávka, Veřejné osvětlení ulice Markova) dle přílohy č. 4 z důvodu rekonstrukce Markovy ulice na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023.

Rada města schválila vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku (drobný majetek Městská policie Turnov) dle přílohy č. 5 z důvodu nefunkčnosti, mechanického poškození a opotřebovanosti na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023.

Rada města schválila na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023 nalezený peněžní obnos ve výši 8.376 Kč vložit na příjmový účet města Turnova dle přílohy č. 6.

Rada města schválila na návrh škodní a likvidační komise ze dne 3. 5. 2023 vyřazení nalezených předmětů – předmět pod položkou 3/2019 (deštník), 8/2019 (aku utahovačka s příslušenstvím), 35/2019 (horské kolo), 90/2019 (dámské kolo) a 128/2019 (horské kolo) nabídnout odboru sociálních věcí, ostatní předměty dle přílohy č. 6 nechat zlikvidovat ve sběrném dvoře Turnovské odpadové služby, s.r.o.


18. Nákup biopopelnic - smlouva

Rada města schválila výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek městem Turnov.

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na nákup biopopelnic od společnosti Komunální technika, s. r. o., v rozsahu 300 kusů dle předloženého návrhu. Důvodem udělení výjimky: jsou identické s nádobami, které již máme (objem 240 litrů, šedé tělo nádoby, hnědé víko, znak města, zabudovaný RFID čip pro možnost evidence svozů, samolepka). Cena jedné nádoby s čipem i samolepkou (komplet dodávka přímo do sídla TST).


19. Výsledky konkurzů na místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace a Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace, jmenování ředitelky/ředitele

Rada města vzala na vědomí výsledek konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace.

Rada města jmenovala do funkce ředitele organizace Základní školy Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace Mgr. Aleše Krejčíka, s účinností od 1. 8. 2023.

Rada města vzala na vědomí výsledek konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace.

Rada města jmenovala do funkce ředitele organizace Základní školy Turnov-Mašov, příspěvková organizace Mgr. Denisu Štelzigovou, s účinností od 1. 8. 2023.


20. Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace – čerpání rezervního a investičního fondu

Rada města schválila organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání rezervního fondu do výše 146 tis. Kč a následný převod této částky do fondu investic.

Rada města schválila organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace čerpání investičního fondu do výše 146 tis. Kč na nákup nové interaktivní tabule.


21. Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace - žádost o navýšení kapacity školy

Rada města schválila organizaci Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace navýšení kapacity základní školy o 10 žáků ve školském rejstříku - na základě zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.


22. Táborová základna Krčkovice - změna užívání doplňkové stavby p. p. č. 534

Materiál byl stažen z jednání.


23. Mikroregion Jizera - Program obnovy venkova - spoluúčast města v projektu

Rada města vzala na vědomí  na vědomí zapojení města Turnov do  společného projektu Mikroregionu Jizera  "Nákup společného vybavení svazku" a doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast formou individuální dotace dle uvedeného předpokladu.


24. Sdílená kola - vyhodnocení ankety - další postup

Rada města neschválila na základě výsledků provedené ankety mezi občany a z důvodů nízkého přepokládaného přínosu ke snížení dopravní zátěže záměr pořízení systému sdílených kol.

Vytvořeno 25.5.2023 15:53:51 | přečteno 263x | marcela.jandova
load