Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Stručná informace z jednání Rady města 24. 11. 2022

Turnovská radnice, autor: Kateřina Doubravová

Koncepce opatření pro úsporu energií v městských objektech, návrh rozpočtu na rok 2023, rekonstrukce ulice Durychov a ulice Antonína Dvořáka v roce 2023.

Na programu mělo jednání rady 19 bodů, tři body z jednání staženy a přeloženy na další jednání rady města. Jednání se zúčastnilo devět radních. Níže uvádíme stručnou informaci. Kompletní zápis ze zasedání naleznete na webových stránkách www.turnov.cz/cs/mesto/rada-mesta/zapisy-rady-mesta.


1. Městská sportovní Turnov, s. r. o. - navýšení vstupného, návrhy energetických úspor

Rada města v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s. r. o., projednala návrh ceníku služeb pro všechna sportovní zařízení společnosti pro rok 2023 s platností od 01.01.2023 a přesunula tento bod k rozhodnutí na další jednání.


2. Nákup nemovitostí v areálu Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu formou dražby - objekt původního mlýna a přilehlé pozemky

Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s účastí města Turnova v elektronické aukci souboru nemovitých věcí areálů Shořalého mlýna v lokalitě Koňského trhu v Turnově pořádané 30.11.2022 společností GAUTE, a. s., IČ 25543709.


3. Areál Dioptra - návrh smlouvy o územním rozvoji - aktuální stav 11/2022

Rada města projednala materiál Areál Dioptra – návrh smlouvy o územním rozvoji – aktuální stav 11/2022 a odsouhlasila základními obrysy smlouvy mezi městem Turnov a investorem bytových domů v areálu Dioptry. Starosta města Tomáš Hocke byl pověřen dalším jednáním.


4. Greenway - zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty

Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty na pozemcích p. č. 3893/1 a p. č. 3894, oba k. ú. Turnov, se Správou železnic, státní organizace, na dobu neurčitou a za úplatu 10.000 Kč + DPH.


5. Koupě pozemku p. č. 764/73 a dalších, k. ú. Daliměřice - údolí Jizery

Rada města navrhla Zastupitelstvu města Turnova schválit koupi pozemků p. č. 763/15, p. č. 763/23, p. č. 764/61 a p. č. 764/73, vše k. ú. Daliměřice za cenu 300.000 Kč s tím, že poplatek na vklad práva do katastru nemovitostí hradí kupující.


6. Výsledek veřejné zakázky „Zaměření dokumentace pro projekční práce 4 budov v Turnově, ul. Žižkova"

Rada města schválila na základě doporučení hodnotící komise nejvhodnější nabídku dodavatele Geodézie Krkonoše, s. r. o., IČ 49813081 na realizaci zakázky „Zaměření dokumentace pro projekční práce 4 budov v Turnově, ul. Žižkova" za cenu 557.320 Kč bez DPH, tj. 674.357 Kč vč. DPH a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.


7. Výsledek veřejné zakázky „Retopping atletické dráhy a technických sektorů"

Rada města schválila na základě doporučení hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku „Retopping atletické dráhy a technických sektorů".


8. Zahájení veřejné zakázky „Zpracování prováděcí dokumentace novostavby knihovny v Turnově"

Rada města schválila zadávací podmínky veřejné zakázky „Zpracování prováděcí dokumentace novostavby knihovny v Turnově" a schválila komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Dagmar Šrytrová, Mgr. Eva Honzáková, Ing. arch. Zdeněk Bičík, Jiří Vele. Rada města zároveň uložila odboru správy majetku vypsat veřejnou zakázku a předložit výsledek hodnotící komise radě města.


9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov"

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. j. OSM/22/817/KAZ s firmou Jan Kreysa stavební mechanizace, IČ 10507868 ve výši 1.514.243,58 Kč bez DPH/1.832.235 Kč vč. DPH na akci „Úpravy prostranství před bytovým domem č. p. 520, Žižkova ul., Turnov" a uložilo Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 2 k podpisu starostovi města.


10. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov"

Rada města schválila uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. j. OSM/22/286/PIM s firmou čekro CZ s. r. o., IČ 28750187 ve výši 15.552.919,64 Kč bez DPH, 18.819.032,79 Kč vč. DPH na akci „Demolice a výstavba objektu v pasáži p. č. 3, Turnov" a uložila Mgr. Dagmar Šrytrové předložit Dodatek č. 3 k podpisu starostovi.


11. Návrh koncepce opatření pro úsporu energií v městských objektech

Rada města vzala na vědomí a schválila návrh koncepce opatření pro úsporu energií v městských objektech a pověřila místostarostu Jana Lochmana tím, aby předložil jednotlivé rozpracované body na další jednání rady města.


12. Farmářské trhy 2023

Rada města schválila prodloužení spolupráce formou uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění farmářských trhů na náměstí Českého ráje v Turnově v roce 2023 s provozovatelem Martinem Honzů, se sídlem Lipová 1588, 289 22 Lysá nad Labem, IČ 75047101, který bude hradit na základě této smlouvy o spolupráci hradit 550 Kč/1 trh.


13. Investiční akce 2023

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace Durychov" a přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané výši 7,5 mil. Kč. Dále rada města doporučila zastupitelstvu města schválit vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce komunikace Antonína Dvořáka" a přijetí závazku rozpočtu města pro rok 2023 v předpokládané celkové výši 7,1 mil. Kč.


14. Návrh rozpočtu města 2023

Rada města vzala na vědomí návrh rozpočtu na rok 2023.


15. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024—2026

Bod byl přesunut na další jednání.


16. Hodnocení velitele městské policie dle směrnice č. 22.18.

Rada města vzala na vědomí výsledek hodnocení velitele městské policie.


17. Předání osvědčení o nastoupení do funkce

Rada města rozhodla o předání osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Turnov pro pana Ivana Dřevikovského, který se stal členem zastupitelstva města ode dne 02.11.2022.


18. Výběrové řízení na ředitele Turnovských památek a cestovního ruchu - zápis výběrové komise

Rada města odvolala na základě výsledku výběrového řízení na ředitele/ku Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace k 31.01.2023 Ing. Elišku Gruberovou z funkce ředitelky. Následně rada města jmenovala na základě výsledku výběrového řízení na ředitele/ku Turnovských památek a cestovního ruchu, příspěvková organizace, k 01.02.2023 ředitelkou Ing. Andreu Berndtovou.


19. Investiční priority města Turnova pro období 2023—2027, návrh pro anketu zastupitelů

Bod byl přesunut na další jednání.

Vytvořeno 24.11.2022 20:22:28 | přečteno 364x | marcela.jandova
load