Na obsah stránky

 

Liberecký kraj vypisuje VŘ na pozici: ředitel/ka Severočeského muzea v Liberci

Liberecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:

ředitel/ředitelka zařízení:

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

Místo výkonu práce:  Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 347/11, 46001 Liberec I-Staré Město

Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • řídící a manažerská činnost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání českého jazyka

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Jiné požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení, komunikativnost
 • velmi dobré organizační a řídící schopnosti
 • schopnost práce v týmu
 • prokazatelná praxe v řídící funkci alespoň 3 roky
 • znalost v oblasti fungování příspěvkových organizací
 • samostatnost a flexibilita
 • dobrá orientace v problematice muzeí a galerií
 • schopnost realizace investičních akcí
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Office, Explorer)
 • schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
  a o odborných znalostech a dovednostech
 • osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje nebo je možno si ho vyzvednout na personálním oddělení, v podatelně krajského úřadu nebo si vyžádat jeho elektronické zaslání)
 • vlastní koncepce řízení a další rozvoj Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, v rozsahu max. 3 stran A4
 • čestné prohlášení ke zpracované koncepci
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřená kopie platného lustračního osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení zažádal a doloží jej ihned po jeho obdržení) - nevztahuje se na uchazeče narozené
  po 1. 12. 1971
 • souhlas s použitím osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

Pracovní poměr: na dobu 6 let

Předpokládaný termín nástupu: 1. července 2017

Lhůta pro podání přihlášky: do 10. 3. 2017

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, k rukám PhDr. René Brože, vedoucího odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Bližší informace:

PhDr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel 485 226 538,

e-mail: rene.broz@kraj-lbc.cz

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitelky/ředitele zařízení Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace

V Liberci dne 7.2.2017

  Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

13.2.2017 16:45:14 | přečteno 82x | Ing. Jana Chlupová
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load