Na obsah stránky

 

Formuláře a žádosti MěÚ

Odbor školství, kultury a sportu

 • VZOR žádost o přijetí do mateřské školy (evidenční list vyplní až ředitelka MŠ po podání žádosti!) - ikona souborupdf
 • VZOR žádost o svolení k užití hudebních děl OSA - ikona souboruzip
 • VZOR oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce OSA - ikona souboruzip
 • VZOR oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce Intergram - ikona souborupdf
 • oznámení o pořádání veřejné produkce hudby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost vlastníka kulturní památky o závazné stanovisko odboru školství, kultury a sportu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost vlastníka (správce, uživatele) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v plošně chráněném památkovém území (památková rezervace, zóna, ochranné pásmo), o závazné stanovisko odboru školství, kultury a sportu MÚ Turnov - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • dotace – žádost - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace - vyúčtování - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace z kulturního fondu – příloha k žádosti - spolky - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace z kulturního fondu – příloha k žádosti - kulturní akce - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace z kulturního fondu – příloha k žádosti - vydání hudebního nosiče, publikace apod. - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace volnočasové aktivity dětí a mládeže – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace na obnovu objektů v městské památkové zóně – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace ze sportovního fondu – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace na obecně prospěšnou činnost – příloha k žádosti - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • dotace na zahraniční spolupráci - příloha k žádosti - popis projektu ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor rozvoje města

 • žádost o koordinované závazné stanovisko - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o územně plánovací informaci - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vyjádření k pozemku z hlediska územního plánování - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • návrh na pořízení změny Územního plánu Turnov - ikona souborupdf | ikona souborudocx

Obecní živnostenský úřad

 • Jednotný registrační formulář MPO pro agendy živnostenských úřadu najdete na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/crm/
 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • změna v evidenci zemědělského podnikatele FO+PO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • vyřazení z evidence zemědělského podnikatele FO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • příloha k žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO (statutární orgán) - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • příloha k žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO (org. složka) - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • vyřazení z evidence zemědělského podnikatele PO - ikona souborupdf | ikona souborudoc

Odbor správní

 • VZOR žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů - ikona souborupdf
 • VZOR přihlašovací lístek k trvalému pobytu - ikona souborupdf
 • VZOR žádost o poskytnutí informací z informačního systému - ikona souborupdf
 • VZOR žádost o zprostředkování kontaktu - ikona souborupdf
 • oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení obč. průkazu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení cestovního pasu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • dotazník k uzavření manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání osvědčení o uzavření manželství před org. církve - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení změny jména /příjmení - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o prominutí předložení dokladu (vysvědčení) o právní způsobilosti k uzavření manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení zpět po rozvodu manželství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o registraci adresy pro doručování - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o potvrzení změny rodného čísla - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o osvědčení rodného čísla - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o ověření rodného čísla - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • potvrzení o žití - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení k nahlédnutí do matriční knihy - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958  - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o ověření matričního dokladu, popřípadě dalšího dokladu vydaného matričním úřadem pro použití v cizině - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání matričního dokladu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • plná moc k žádosti o Výpis z Rejstříku trestů - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • potvrzení oprávněné osoby - souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení o konání shromáždění FO - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • oznámení o konání shromáždění PO - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • ohlášení ohňostroje - ikona souborupdf

Stavební úřad

 • 50/1976 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území  - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o územní souhlas - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • ohlášení stavby  - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o stavební povolení - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení o užívání stavby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání kolaudačního souhlasu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení předčasného užívání stavby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení změny v užívání stavby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • ohlášení odstranění - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení - ikona souborupdf
 • rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území- ikona souborupdf
 • rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území- ikona souborupdf
 • rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení- ikona souborupdf
 • rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení- ikona souborupdf
 • rozsah a obsah dokumentace provádění stavby- ikona souborupdf
 • rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby- ikona souborupdf
 • náležitosti dokumentace bouracích prací - ikona souborupdf

Odbor finanční

 • poplatek za psa - přiznání - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • poplatek za psa - zánik - ikona souborupdf | ikona souborudoc |
 • poplatek za psa - prohlášení důchodce - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • evidenční karta pro rekreační pobyt a ubytovací kapacitu fyz. + práv. osoby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • čestné prohlášení k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity - fyz. osoby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • čestné prohlášení k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity - práv. osoby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • přiznání k místnímu poplatku - odpady - ikona souborupdf | ikona souborudoc

Odbor správy majetku

 • žádost o byt - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o přechod nájmu bytu - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • souhlas s dohodou o výměně bytů - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • dohoda o zániku nájmu bytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • prohlášení nájemce bytu o přijetí další osoby do bytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • prohlášení nájemce bytu o odhlášení osoby z bytu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o užívání veřejného prostranství - ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor životního prostředí

 • VZOR žádost o vydání rybářského lístku - ikona souborupdf
 • žádost o povolení odchylného postupu - odlov kormorána velkého - ikona souborupdf | ikona souboruxlsx
 • žádost o přidělení ornice - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • vyrozumění o těžbě dříví - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o souhlas k upuštění od třídění - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání závazného stanoviska - ovzduší - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o souhlas k odnětí ze ZPF - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vyjádření k návrhu tras po zemědělských pozemcích - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vydání závazného stanoviska ve věci zásahu do významného krajinného prvku z důvodu zalesňování - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání závazného stanoviska ve věci zásahu do významného krajinného prvku - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení o užívání stavby vodního díla - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o kolaudační souhlas - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • ohlášení udržovací práce apod. - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o stavební povolení k vodním dílům - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu - ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor dopravní

 • VZOR žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy - ikona souborupdf
 • žádost o povolení připojení komunikace nebo sousední nemovitosti na silnici II a III. třídy nebo místní komunikaci - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu ... - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o udělení povolení k provozování stanice měření emisí - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby - ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o stanovení místní – přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace nebo zábor veřejného prostranství - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, přestavby vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného, jednotlivě přestavěného vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vydání tabulky s registrační značkou - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla - ikona souborupdf (vyplnitelné)
 • plná moc k jednání na úřadě ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor vnitřních věcí

 • oznámení o počtu a umístění sbírkových kasiček se žádostí o jejich zapečetění / Oznámení o předložení sběracích listin se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • oznámení o otevření sbírkových kasiček se žádostí o jejich rozpečetění a sepsání protokolu o výši vybrané finanční hotovosti - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • protokol o zapečetění sbírkové kasičky/kasiček - ikona souborupdf | ikona souborudoc
 • protokol o rozpečetění sbírkové kasičky/kasiček z podpůrné sbírkové akce pro sbírku - ikona souborupdf | ikona souborudoc

Kancelář tajemníka

Odbor sociálních věcí

 • formulář žádost ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • formulář vyúčtování ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - popis projektu ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - seznam realizovaných projektů ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - informace o organizaci ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - rozpočet projektu ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - zdroje a zajištění projektu ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - čestné prohlášení ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální oblast - příloha k žádosti - čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální služby - příloha k žádosti - informace o organizaci ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální služby - příloha k žádosti - informace o sociální službě ikona souborupdf | ikona souborudocx
 • sociální služby - příloha k žádosti - čestné prohlášení ikona souborupdf | ikona souborudocx

Odbor přestupkového řízení

 • návrh na projednání přestupku - ikona souborupdf | ikona souborudoc
11.6.2012 10:46:03 - aktualizováno 6.5.2015 15:58:49 | přečteno 27995x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load