Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Základní informace

Statistické údaje a čísla o Turnovu

Turnov leží na středním toku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města - náměstí - se nachází 267 m.n.m na pozici 50° 35′ 15" severní šířky a 15° 9′ 26" východní délky. Turnov leží v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj (181,5 km2, vyhlášena v roce 1955, rozšířena v roce 2002).

Výměrou 2 273 ha se řadí na 5. místo v okrese. Území se organizačně dělí na 5 katastrálních území (Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina u Turnova a Malý Rohozec) a na 13 částí: Turnov (Nudvojovice připojeny), Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina, Dolánky u Turnova, Kobylka, Loužek, Malý Rohozec, Mokřiny a Vazovec.

Počtem obyvatel je Turnov největším městem okresu Semily a čtvrtým v pořadí v rámci Libereckého kraje.

Kód základní územní jednotky města je 577626.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel Turnova se v posledních letech pohybuje kolem čísla 14.500. Tímto číslem se řadí na 92. místo v České republice.

Sčítání lidu se začalo provádět již v roce 1857 (31. října). Údaje z předchozích let vycházejí z přehledů pořizovaných především k daňovým účelům. Na sklonku 17. století měl Turnov asi 2.000 obyvatel, pak se jejich počet poměrně rychle zvyšoval. Ve 30. letech 18. století to bylo 3.500 a o deset let později asi 4.200. Mezi roky 1930 a 1950 se následující sčítání lidu mělo uskutečnit v roce 1940. Jeho konání na okleštěném území Protektorátu Čechy a Morava zabránili čeští politici a demografové s odůvodněním nepřipravenosti a hlavně s úmyslem neposkytnout okupační mocnosti spolehlivé podklady pro válečné hospodářství. První poválečné soupisy z let 1946 a 1947 v obnoveném Československu představovaly pouze dílčí akce a sčítání lidu proběhlo až v roce 1950.

Vývoj počtu obyvatel městských částí od roku 1869 (výsledky oficiálních sčítání obyvatel).
1869 1900 1930 1950 1970 1980 1991 2001  2011

6849

9028

11541

11268

13633

14550

14398

14465

 14472

Demografický vývoj počtu obyvatel Turnova od posledního sčítání
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
občané ČR

14468

14507

14447

14489

14517

14509

14462

14445

14368

cizinci s TP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
20112012 2013  20142015 2016 
občané ČR

14160

 14099

 14057

 14073 14046 14025
cizinci s TP

284

294 

 329329  335 353
 
Základní údaje z druhé poloviny 90. let svědčí o nepříliš příznivém demografickém vývoji - počet narozených klesá a naopak roste počet zemřelých. Celkový počet obyvatelstva je vyrovnáván rostoucím množstvím přistěhovalých občanů. A tak teprve údaj o počtu narozených během deseti měsíců roku 1999 dává za pravdu prognózám, že úbytek byl dočasný a v mnohém spojený se změnami ve způsobu života společnosti v posledních deseti letech.
Průměrný věk současné populace - 46 let převyšuje celostátní průměr, což z dlouhodobého hlediska není potěšující zjištění. Prozatím nepřináší tento stav problémy, protože v současné populaci má nadprůměrné zastoupení věková skupiny 15 - 24 let.
Další statistické údaje najdete ne stránkách ČSÚ.

Ekonomika

V oblasti ekonomické má Turnov jednu velkou výhodu. Není zde jeden velký průmyslový kolos, jehož případné potíže by mohly způsobit těžkosti značnému počtu obyvatel, ale je tu, dalo by se říci tradičně, poměrně velký počet firem působících v nejrůznějších oborech. Také díky tomu se pohybuje nezaměstnanost na turnovsku pod hranicí republikového průměru.
Od roku 2003 jsou data za oblast obce s rozšířenou působností pro které MěÚ Turnov vykonává funkci živnostenského úřadu. Tj. včetně živností, které po reformě veřejné správy k 1.1.2003 přešly pod MěÚ Turnov i za obce jeho správního obvodu.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013

počet podnikatelů
fyzické osoby

3300

5585

5586

5630

5650

5699

5819

5984

6159

 6291

6348 

 6434

počet podnikatelů
právnické osoby

400

600

609

622

624

624

642

648

665

 665

 673

 682

celkem podnikatelů

3700

6185

6195

6252

6274

6323

6461

6632

6824

 6956

 7021

 7116

celkem živností

5500

10611

10900

11090

11140

11610

8676

8969

9367

 9742

 9981

 10340

Bytová výstavba

Podobně jako údaje o počtu obyvatelstva je zajímavý i přehled o počtu domů (dle sčítání lidu).
konec 18. století 1900 1991 2001  2011

300

550

2394

2817

 3062

Opět se nejdříve vraťme do minulosti. Koncem 18. století bylo v Turnově asi 300 domů, o 30 let později 450. Na počátku století se počet blížil číslu 550. V posledních letech zažil Turnov poměrně bohatou stavební aktivitu - pro rok 1991 je uváděn počet 2394 domů, v roce 1999 již 3100 domů (z toho 2691 rodinných). Jedná se samozřejmě o Turnov včetně okrajových částí původně samostatných (např. Hrubý Rohozec, Mašov, Dolánky, atd.).

Životní prostředí

Územní obvod města Turnova s přilehlými obcemi Pelešany, Mašov, Malý Rohozec, Bukovina a Dolánky má rozlohu 2277 ha a je nedílnou součástí krajiny zvané Český ráj.

Klima

Turnov se nalézá na rozhraní tří jednotek - Mnichovohradišťské kotliny, Vyskeřské plošiny a Libuňské brázdy. Osou celého území je řeka Jizera s údolní nivou. Nejnižší nadmořská výška je 243 m u Jizery a nejvyšší bod je 420 m u hradu Valdštejn.
Roční úhrn srážek činí 743 mm a průměrná roční teplota činí 7,7 stupňů Celsia. Trvání slunečního svitu je v průměru 1750 hod./rok, počet dnů se sněhovou pokrývkou 74.

Geologie a morfologie

Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci, svrchně křídové stáří a jejich eluvii, štěrkopískovými terasami, sprašovými pokryvy, nevápnitými nivními uloženinami a svahovinami. Z geomorfologického hlediska patří Turnov do provincie Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblast Severočeské tabule geomorfologického celku Jičínská pahorkatina a podcelku Turnovská pahorkatina.

Hydrologie

Turnov je součástí chráněné oblasti podzemní akumulace vod Severočeská křída. Zájmové území patří do povodí Labe, dílčího povodí Jizery. V Turnově se do ní vlévá Vazovecký potok, Odolenovický potok, Ohrazenický potok, Stebenka, Libuňka, Modřišický potok a další malé vodoteče. Řeka Jizera je vodárenským tokem. Je zdrojem pro úpravu pitné vody v Káraném u Prahy, kde je využívána po umělé infiltraci přímo pro pitné účely. Pitná voda pro Turnov se čerpá z podzemních zdrojů Dolánky, Nudvojovice, Záborčí - Kalich. Komunální odpadní vody jsou prakticky všechny sváděny na čistírnu odpadních vod.
18.4.2012 13:27:15 | přečteno 7994x | Richard Mochal
 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load