Na obsah stránky

Navigace

Město

 

Územní plány, rozvoj a MPZ

Územní plánování

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistické koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán se skládá z výrokové (závazné) části a odůvodnění.

Územní plán Turnov je zpracován pro katastrální území Turnov, Mašov u Turnova, Daliměřice, Malý Rohozec a Bukovina u Turnova.

Dále jsou na území Turnova zpracovány 3 územní studie (Územní studie Daliměřice, Územní studie Hruštice-Károvsko a Územní studie Durychov-Na Kamenci), které jsou vložené do evidence územně plánovací činnosti. Jedná se o územně plánovací podklady, které ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží pro rozhodování v území. Územní studie nejsou závazné pro územní rozhodování, jsou však neopominutelné – stavební úřad se od studie může odchýlit, pokud toto odůvodní a prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

Strategické plánování 

Kvalitní strategické plánování představuje jeden ze základních pilířů dlouhodobé prosperity. Primárním výstupem strategického plánování jsou tzv. strategické dokumenty, které obsahují základní orientaci rozvoje území a strategii rozvoje v jednotlivých oblastech včetně konkrétních postupů. Je velkou výhodou mít strategický plán rozvoje, který podchytí všechny možné projektové oblasti v rámci jednoho dokumentu a který se stane východiskem pro čerpání fondů EU a pro rozvoj území.

Městská památková zóna

Městská památková zóna Turnov byla vymezená dne 17.10.1990.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle § 26 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. Obsahují zejména informace o hodnotách, limitech, záměrech v území, vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení. ÚAP slouží nejen jako zdroj při plánování rozvoje území, vč. příprav územního plánu a dalších dokumentací, ale jedná se o cenné informace i pro širokou veřejnost (technická infrastruktura, doprava, ochrana přírody, krajinný ráz, lesy a zemědělský půdní fond, horninové prostředí a geologie, vodní hospodářství a vodní režim, hygiena prostředí, památky a cenná území, plochy s různým využitím, osy koridorů ze Zásad územního rozvoje - ZÚR). ÚAP jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008). Zpracovány jsou pro celé správní území ORP Turnov.

Územní plánování obcí

Turnov je obec s rozšířenou působností (ORP), která na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vykonává v přenesené působnosti územně plánovací činnost pro své území a na základě žádosti i pro obce ve svém správním obvodu.

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování na základě ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pořizuje územní plány a jejich změny a podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) stavebního zákona pořizuje vymezení zastavěného území pro obce ve svém správním obvodu.

Obce ve správním obvodu Turnova: Čtveřín, Frýdštejn, Holenice, Hrubá Skála, Jenišovice, Kacanovy, Karlovice, Klokočí, Kobyly, Ktová, Lažany, Loučky, Malá Skála, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Olešnice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radostná pod Kozákovem, Rakousy, Rovensko pod Troskami, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Tatobity, Troskovice, Vlastibořice, Všeň, Vyskeř, Žďárek, Žernov

GIS

Geografický informační systém lze využít pro nahlížení do mapové aplikace Geoportál města Turnov pro celé území ORP Turnov. Na Geoportálu jsou dostupné územní plány ve formě jednotlivých vrstev, územně analytické podklady, správní rozdělení, katastr nemovitosti, současné i historické letecké snímky, základní mapy, pasporty komunikací, veřejného osvětlení a zeleně. Veškeré informace mají pouze informativní charakter, nejsou závazné.

 

Kontakty

Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

odbory MěÚ Turnov

Datová schránka: vehbxe9

tel.: 481 366 111
tel.: 481 366 101

GSM brány (T-Mobile):
737 204 264 / 731 629 928
731 677 508 / 734 688 835

fax: 481 366 112

e-mail: mu@turnov.cz

profil na Facebooku

další kontakty...

Úřední hodiny

Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Odbor dopravní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt, Pá: 8:00-12:00

Odbor správní
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Živnostenský úřad
Po, St: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt: 8:00-12:00

Podatelna
Po: 7:00-17:30
Út: 7:00-15:30
St: 7:00-17:30
Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-15:30

 
load